TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Emsal Yargı Kararları


Üçüncü kişilere verilen ve idare tarafından ödenen zararların ilgili kamu görevlilerine rücu edilmesi hakkında

Mahkemeler tarafından verilen beraat kararlarının disiplin cezalarına etkisi hakkında

İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu hakkında

Kamu zararının tahsiline ilişkin yapılan itirazlar hakkında

Kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiillerinin memur disiplin hukuku kapsamında değerlendirilebilmesi hakkında

Hukuka aykırı elde edilen delillerin disiplin soruşturmalarında kullanılması hakkında


Tüm masrafları karşılanmış olmasına rağmen ilgililere ayrıca yurtdışı geçici görev yolluğu ödenmesi hakkında


Disiplin cezalarında bir alt ceza uygulanması konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunması hakkında


Şüpheden sanık yararlanır ilkesi hakkında

Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında çalışan kamu görevlileri hakkında soruşturma izninin Valiler tarafından verilmesi hakkında

Psikolojik taciz (mobbing) oluşturan durumları tespit eden kamu idaresinin bu tür davranışların tekrarlanmasını önleyici tedbirler alması gerektiği hakkında

Mesleki faaliyet ile ilgisi olmayan ve mahremiyet alanına giren özel yaşam eylemlerinin memuriyete etkileri hakkında