TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür Varlıkları Hukukuna İlişkin Kararlar

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine ilişkin yargı kararlarına bu bölümde yer verilmiştir.

  1. Tescilli kültür varlığında “basit tamir ve tadil” niteliği taşıyan faaliyetlerin izinsiz ya da izne aykırı olarak yapılması halinde, suç türünün tespiti için varlığın zarara uğrayıp uğramadığının belirlenmesi gerektiği hakkında
  2. “İzinsiz define araştırma” suçunun oluşabilmesi için define aranan bölgenin sit alanı veya 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli bir yer olması gerektiği hakkında
  3. 2863 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında tescilli kültür varlığı olması nedeniyle taşınmazda izinsiz ya da izin kapsamı dışında yapılan her türlü inşai faaliyetin suç oluşturacağı, bu bakımdan müdahalenin binanın içinde ya da dışında gerçekleştirilmesinin önem arz etmediği hakkında
  4. Üçüncü bir kişinin kendisine getirdiği varlıkları müzeye satarak maddi menfaat elde etmeye çalışan kişilere ikramiye verilemeyeceği hakkında
  5. Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları hakkında, koruma bölge kurullarınca verilen kararların gereğinin ilgili idarelerce yerine getirilmesi gerektiği hakkında
  6. Koleksiyonculuk belgesinin iptaline ilişkin hususların kanunla düzenlenmesi gerektiği hakkında