TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Soruşturma Usullerine İlişkin Kararlar

 1. Temyiz edilen ve henüz kesinleşmemiş bir mahkumiyet hükmüne dayanılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesi hükmüne göre, göreve son verilemeyeceği hakkında
 2. Soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan doğrudan savunma alınarak disiplin cezası verilemeyeceği hakkında
 3. Kişisel kusur nedeniyle kamu görevlisine açılacak tazminat davalarının özel hukuk hükümlerine göre ve adli yargı yerinde çözümlenebileceği hakkında
 4. Üçüncü kişilere verilen ve idare tarafından ödenen zararların ilgili kamu görevlilerine rücu edilmesi hakkında
 5. İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu hakkında
 6. Hukuka aykırı elde edilen delillerin disiplin soruşturmalarında kullanılması hakkında
 7. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi hakkında
 8. Kişisel veri kavramından ne anlaşılması gerektiği hakkında
 9. Kişinin özel hayatına ilişkin görüntüsü ya da sesinin bilgisi dışında kaydedilmesi ve/veya paylaşılması hakkında
 10. Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında çalışan kamu görevlileri hakkında soruşturma izninin Valiler tarafından verilmesi hakkında
 11. Ceza hukukunun temel ilkelerinin disiplin hukuku açısından da geçerli olduğu hakkında