TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Soruşturma Usullerine İlişkin Kararlar

 1. Temyiz edilen ve henüz kesinleşmemiş bir mahkumiyet hükmüne dayanılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesi hükmüne göre, göreve son verilemeyeceği hakkında
 2. Soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan doğrudan savunma alınarak disiplin cezası verilemeyeceği hakkında
 3. Müfettişlerin disiplin soruşturmalarında savunma alabileceği hakkında
 4. Kişisel kusur nedeniyle kamu görevlisine açılacak tazminat davalarının özel hukuk hükümlerine göre ve adli yargı yerinde çözümlenebileceği hakkında
 5. Üçüncü kişilere verilen ve idare tarafından ödenen zararların ilgili kamu görevlilerine rücu edilmesi hakkında
 6. İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu hakkında
 7. Hukuka aykırı elde edilen delillerin disiplin soruşturmalarında kullanılması hakkında
 8. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi hakkında
 9. Kişisel veri kavramından ne anlaşılması gerektiği hakkında
 10. Kişinin özel hayatına ilişkin görüntüsü ya da sesinin bilgisi dışında kaydedilmesi ve/veya paylaşılması hakkında
 11. Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında çalışan kamu görevlileri hakkında soruşturma izninin Valiler tarafından verilmesi hakkında
 12. Ceza hukukunun temel ilkelerinin disiplin hukuku açısından da geçerli olduğu hakkında
 13. Masumiyetini ispat yükünün şüpheli veya sanığa bırakılmasının ceza hukukunun genel ilkelerine aykırı olduğu hakkında
 14. Mal bildiriminde bulunulmaması nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için idare tarafından ihtarda bulunulması gerektiği hakkında
 15. Kovuşturma aşamasında suç niteliğinin değişmesi halinde yeniden soruşturma izni alınması gerekmediği hakkında
 16. Kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkinin üst makam da olsa başka bir makamca kullanılmasının mümkün olmadığı hakkında
 17. Şikayetçi konumunda olmayanların soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edemeyeceği hakkında