TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Disiplin ve Personel Hükümlerine İlişkin Kararlar


 1. Mahkemeler tarafından verilen beraat kararlarının disiplin cezalarına etkisi hakkında
 2. Kamu zararının tahsiline ilişkin yapılan itirazlar hakkında
 3. Kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiillerinin memur disiplin hukuku kapsamında değerlendirilebilmesi hakkında
 4. Disiplin cezalarında bir alt ceza uygulanması konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunması hakkında
 5. Mesleki faaliyet ile ilgisi olmayan ve mahremiyet alanına giren özel yaşam eylemlerinin memuriyete etkileri hakkında
 6. Psikolojik taciz (mobbing) oluşturan durumları tespit eden kamu idaresinin bu tür davranışların tekrarlanmasını önleyici tedbirler alması gerektiği hakkında
 7. Gerçeğe aykırı belge ile yapılan atama işleminin kazanılmış hak doğurmayacağı ve idarece süre sınırlaması olmaksızın geri alınabileceği hakkında
 8. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde devlet memurunun görevine son verilemeyeceği hakkında
 9. Kişiler hakkında sağlık durumu nedeniyle askerliğe elverişli olmadığı yönünde verilen kararın memuriyete tek başına engel teşkil edemeyeceği hakkında
 10. Evlilik izni ve ölüm izni taleplerinin karşılanmasında idarenin takdir yetkisinin bulunmadığı hakkında
 11. İşe geç gelme ve işten erken çıkmayı alışkanlık haline getirmenin sözleşme feshi için geçerli neden olduğu hakkında
 12. Disiplin cezasına yapılan itirazın idarece zımnen reddi halinde cezanın kesinleşeceği ve dava açma süresinin başlayacağı hakkında