TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler

27/12/2019 tarih, 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri aşağıda yer almakta olup, değişiklik sonrası ilgili Yönetmeliğin tam metni için lütfen tıklayınız.

MADDE 1 – 13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Destek: Gerçek ve tüzel kişilere projeleri kapsamında özel hesaptan sağlanan mali katkıyı,

ğ) Genelge: Projelere ilişkin başvuru, takip ve sonuçlandırma işlemlerine ilişkin usul, esas, ilke ve standartlara dair Bakanlıkça belirlenecek düzenlemeyi,

h) Komisyon: Proje Destekleme Komisyonunu,

ı) Proje: Bu Yönetmelikte amaçlanan hususlarda belli bir plan ve program doğrultusunda hazırlanmış faaliyet tasarılarını,

i) Sözleşme: Destek sağlanmasına karar verilen projeler için Bakanlık ve proje sahibi arasında imzalanan, desteğin kullanımı ile karşılıklı yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümleri içeren düzenlemeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış olup aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde oluşturulan Telif Hakları Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ile Eğitim Merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik diğer giderler,

i) Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla salon veya bina kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Proje destekleri

MADDE 6/A – (1) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin hazırladıkları projelerin desteklenmesine yönelik başvurular, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Komisyon; Bakan başkanlığında, ilgili bakan yardımcısı, Telif Hakları Genel Müdürü, ilgili genel müdür yardımcısı ya da bu kişilerin vekilleri olmak üzere toplam dört üyeden oluşur ve en az üç üye ile toplanır. Bakanın katılamadığı toplantılarda bakan yardımcısı başkanlık görevini yürütür. Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

(3) Proje destek başvuruları, Genelgeye uygun başvuru belgelerinin sunulması yoluyla Genel Müdürlüğe yapılır.

(4) Komisyon, başvuruları;

a) Anayasada belirtilen temel ilkelere, uluslararası anlaşmalara, kanunlara ve genel ahlaka aykırı olup olmadığı,

b) Projenin fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi veya kültürel sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacı taşıyıp taşımadığı,

c) Projenin, fikri mülkiyet sistemine veya ülkenin kültür ve sanat hayatına katkısı,

ç) Projenin, kültürel ifadelerin çeşitliliğine ve kültür endüstrilerinin gelişimine katkısı,

d) Daha önce desteklenmiş ve tekrar eden nitelikte bir etkinlik ise önceki etkinliklerin sonuçları,

e) Proje sahibinin ve proje uygulayıcılarının mesleki uzmanlık ve yeterliliği,

f) Başvuruda yer alan bütçenin tutarlılığı ve projenin uygulanabilir olup olmadığı,

kriterleri çerçevesinde değerlendirir.

(5) Komisyon tarafından, gündemdeki projelerin desteklenmesi, reddedilmesi veya bir sonraki toplantı gündemine alınması yönünde karar verilir. Kabul edilen projeler için sağlanacak destek miktarı Komisyonca belirlenir. Sağlanacak destek miktarı başvuruda belirtilen toplam bütçenin % 80’ini aşamaz. Komisyon kararları, Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. Bakanın başkanlık ettiği toplantılarda ayrıca Bakan onayı aranmaz.

(6) Komisyon tarafından kabul edilen projelere sağlanan desteğin kullanımına ve karşılıklı yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümler, Genel Müdürlük ile proje sahibi arasında imzalanacak sözleşmeyle belirlenir.

(7) Projelere sağlanan destek miktarı, projelerin sözleşmeye uygun olarak sonuçlanmasından ve harcama belgelerinin ibrazından sonra bu belgelere karşılık olarak proje sahibine ödenir. Ancak teminat gösterilmesi veya harcama belgelerinin sunulması şartıyla projelerin sonuçlanmasından önce sağlanan destek miktarının %75’ine kadar ödeme yapılabilir. Ancak kamu tüzelkişileri ile 5846 sayılı Kanun kapsamında kurulan meslek birlikleri bakımından teminat gösterme şartı aranmaz.

(8) Projenin kapsamına ilişkin değişiklik talepleri Komisyon tarafından karara bağlanır. Ancak projeye konu faaliyetin tarihine ve yerine ilişkin değişiklik talepleri Genel Müdürlük tarafından karara bağlanabilir.

(9) Destek sağlanan projelerin belge üzerinden incelenmesi esastır. Ancak gerekli görülen hallerde Genel Müdürlük, yerinde inceleme yapmak üzere personel görevlendirebilir. İncelemeler neticesinde proje dokümanına ve sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmediği tespit edilen projeler için destek miktarının tamamının veya bir kısmının ödenmemesine, gerektiğinde ödenmiş meblağların genel hükümlere göre faiziyle birlikte geri alınmasına Komisyon tarafından karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Özel hesaptan yapılacak işlemler, 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmeliğe göre Bakanlık tarafından muhasebeleştirilir.

(3) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Özel hesaptan Genel Müdürlükçe yapılan harcamalar ile destek sağlanan projeler kapsamında yapılan harcamalara ait belgeler Genel Müdürlükte; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tabi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamalara ait belgeler projeyi gerçekleştiren ilgili kurum veya kuruluşta, gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere on yıl boyunca muhafaza edilir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tabi kurum ve kuruluşlar belgelerin bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir.

(4) Özel hesaptan verilecek desteklere ilişkin ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü Genel Müdürlük ile proje sahibi arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.”

“(5) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tabi kurum ve kuruluşlara projeleri için özel hesaptan sağlanan desteğin veya Bakanlık birimlerine bu Yönetmelik kapsamında Bakan onayıyla tahsis edilen miktarın harcanmasından kendi harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri sorumludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlükçe tedarik edilen malların ayniyat işlemleri Genel Müdürlük tarafından, diğer Bakanlık birimlerince tedarik olunan malların ayniyat işlemleri bu birimler tarafından sağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 5 inci maddelerinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibareleri “Cumhurbaşkanı kararıyla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


 "Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"