TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     13/04/2006 tarih ve 26138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARIN BEDELLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-13/12/2011-28141)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde, bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-13/12/2011-28141)

(1) Bu Yönetmelik, her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-13/12/2011-28141)

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

ç) Kesinti: Taşıyıcı materyallerin ve teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde üçü geçmemek üzere belirlenen oranda yapılan kesintiyi,

d) Özel hesap: Bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan hesabı,

e) Taşıyıcı materyal: Fikir ve sanat eserlerinin kaydedilebildiği her türlü boş veya üzerine tekrar yazmaya elverişli video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketleri, CD, DVD, Blu-ray, taşınabilir ya da sabit katı hal depolama aygıtları ve döner mekanizmalı ya da katı hal fiziki diskleri ve benzeri taşıyıcı materyalleri,

f) Teknik cihaz: Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı,

g) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Destek: Gerçek ve tüzel kişilere projeleri kapsamında özel hesaptan sağlanan mali katkıyı,

ğ) (Ek:RG-27/12/2019-30991) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Genelge: Özel hesaptan sağlanan destek ve tahsislere ilişkin Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

h) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Komisyon: Proje Destekleme Komisyonunu,

ı) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Proje: Bu Yönetmelikte amaçlanan hususlarda belli bir plan ve program doğrultusunda hazırlanmış faaliyet tasarılarını,

i) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Sözleşme: Destek sağlanmasına karar verilen projeler için Bakanlık ve proje sahibi arasında imzalanan, desteğin kullanımı ile karşılıklı yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümleri içeren düzenlemeyi,

j) (Ek:RG-4/10/2023-32329) Bakanlık birimi: Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını,

k) (Ek:RG-4/10/2023-32329) Tahsis: Bakanlık birimlerine ve il denetim komisyonlarına bu Yönetmelikte belirtilen giderlerin karşılanması amacıyla özel hesaptan ayrılan payları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirin Kaynakları ve Kullanımı

Gelirin kaynakları

MADDE 5 – (1) Gelirin kaynakları, bu Yönetmelik kapsamında sayılan her türlü taşıyıcı materyalle teknik cihazı ticari amaçla imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden, imalat veya ithalat bedeli üzerinden (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ve özel hesapta toplanan kesintilerden saymanlık hesabına aktarılan dörtte birden geriye kalan miktardan oluşur.

Gelirin kullanımı

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince yapılan kesintiler sonucu ulusal bir bankada açılan özel hesapta toplanan gelir, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılır;

a) (Değişik:RG-13/12/2011-28141) Fikri mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, konferans, eğitim programı ve seminer gibi organizasyonların yapılması, yaptırılması ve yapılanlara katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

b) Fikri mülkiyet alanında yapılacak veya yaptırılacak teknik inceleme, tanıtma, temsil, araştırma, etüt, proje, basılı malzeme ve yayınlarla ilgili her türlü ödemeler ve uygulamaya ilişkin harcamalar,

c) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde karşılanamayan harcamalar ile 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi uyarınca korsan faaliyetlerle mücadele amacıyla valilikler bünyesinde kurulan il denetim komisyonlarının denetim faaliyetleri kapsamında olmak kaydıyla yapılan zorunlu giderler,

ç) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü seminer, konferans, bilgilendirme toplantıları, yazılı ve görsel medya ile elektronik ortamda gösterilecek film, slayt ve benzeri yapımların gerçekleştirilmesi ve yayınlatılmasına yönelik giderler,

d) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla donanım, yazılım ve gerekli çevre birimlerini satın alma, kiralama, bakım ve onarımları, fikri mülkiyet haklarının izlenmesi amacıyla veri tabanının kurulması ve işler hale getirilmesi ile ilgili her türlü harcamalar,

e) Kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik festival, film haftaları ve benzeri tek taraflı ve çok taraflı etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve bu etkinliklere aktif katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

f) (Mülga:RG-27/12/2019-30991)  

g) (Değişik:RG-22/3/2008-26824) Bakanlık birimleri ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi ile ihtiyaç duyulan teknik donanımın satın alınması veya bu alanlarla ilgili projelerin desteklenmesine ilişkin giderler.

ğ) (Ek:RG-13/12/2011-28141) Korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında el konulan materyallerin muhafazasının sağlanması amacıyla depo kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler,

h) (Ek:RG-13/12/2011-28141) Genel Müdürlükte yer alan kültürel miras niteliğindeki fikir ve sanat eserleri ile bu eserlere ilişkin kayıt ve belgelerin korunması ve uygun şartlarda muhafazasının sağlanması amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ve ihtiyaç duyulan fiziki, teknik ve bilişimsel donanımın teminine ilişkin giderler.

ı) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde oluşturulan Telif Hakları Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ile Eğitim Merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik diğer giderler,

i) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla salon veya bina kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler.

(2) (Ek fıkra:RG-13/12/2011-28141) Bu madde kapsamında yapılan giderlerden yatırım karakterli olanların yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi zorunludur.

Proje destekleri

MADDE 6/A – (Ek:RG-27/12/2019-30991)

(1) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin hazırladıkları projelerin desteklenmesine yönelik başvurular, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Komisyon; Bakan başkanlığında, Telif Hakları Genel Müdürü ve Genelgede belirlenecek Bakanlık yetkililerinin katılımıyla en az üç üye ile toplanır.  Bakanın katılamadığı toplantılarda Bakan tarafından belirlenen üye başkanlık görevini yürütür. Kararlar katılanların oy birliği ile alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

(3) Proje destek başvuruları, Genelgeye uygun başvuru belgelerinin sunulması yoluyla Genel Müdürlüğe yapılır.

(4) Komisyon, başvuruları;

a) Anayasada belirtilen temel ilkelere, uluslararası anlaşmalara, kanunlara ve genel ahlaka aykırı olup olmadığı,

b) Projenin fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi veya kültürel sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacı taşıyıp taşımadığı,

c) Projenin, fikri mülkiyet sistemine veya ülkenin kültür ve sanat hayatına katkısı,

ç) Projenin, kültürel ifadelerin çeşitliliğine ve kültür endüstrilerinin gelişimine katkısı,

d) Daha önce desteklenmiş ve tekrar eden nitelikte bir etkinlik ise önceki etkinliklerin sonuçları,

e) Proje sahibinin ve proje uygulayıcılarının mesleki uzmanlık ve yeterliliği,

f) Başvuruda yer alan bütçenin tutarlılığı ve projenin uygulanabilir olup olmadığı,

kriterleri çerçevesinde değerlendirir.

(5) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Komisyon tarafından, gündemdeki projelerin desteklenmesi, reddedilmesi veya bir sonraki toplantı gündemine alınması yönünde karar verilir. Kabul edilen projeler için sağlanacak destek miktarı Komisyonca belirlenir. Sağlanacak destek miktarı başvuruda belirtilen toplam bütçenin % 80’ini aşamaz. Bu sınır,  kamu tüzelkişileri ile 5846 sayılı Kanun kapsamında kurulan meslek birlikleri bakımından %100’e kadar uygulanabilir. Komisyon kararları, Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. Bakanın başkanlık ettiği toplantılarda ayrıca Bakan onayı aranmaz.

(6) Komisyon tarafından kabul edilen projelere sağlanan desteğin kullanımına ve karşılıklı yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümler, Genel Müdürlük ile proje sahibi arasında imzalanacak sözleşmeyle belirlenir.

(7) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Projelere sağlanan destek miktarı, projelerin sözleşmeye uygun olarak sonuçlanmasından ve proje faaliyet raporu ile proje harcamalarını tevsik eden belgelerin ibrazından sonra ödenir.  Ancak proje harcamalarını tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi ya da teminat olarak; bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektubunun veya mevzuatında kredi kefaleti vermekle görevlendirilen kuruluşlar tarafından düzenlenen kefalet mektubu/kefalet senedinin sunulması ya da muteber en az bir gerçek veya tüzel kişinin müteselsil kefil olarak gösterilmesi şartıyla, proje sahibinin talebi üzerine, projelerin sonuçlanmasından önce destek miktarının %75’ine kadar ön ödeme yapılabilir. Kamu tüzelkişileri ile 5846 sayılı Kanun kapsamında kurulan meslek birlikleri bakımından teminat gösterme şartı aranmaz. Ön ödeme yapılan tutara ilişkin harcama belgeleri, en geç projenin bitiminden itibaren 3 ay içinde ibraz edilir.

(8) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Projenin kapsamına ilişkin değişiklik talepleri Komisyon tarafından karara bağlanır. Ancak projeye konu faaliyetlerin tarihi ve yeri gibi doğrudan projenin kapsamına ilişkin olmayan değişiklik talepleri Genel Müdürlük tarafından karara bağlanabilir.

(9) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Destek sağlanan projelerin belge üzerinden incelenmesi esastır. Ancak gerekli görülen hallerde Genel Müdürlük, yerinde inceleme yapmak üzere personel görevlendirebilir. İncelemeler neticesinde, proje dokümanına ve sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi veya ön ödeme tutarına ilişkin proje harcamalarını tevsik eden belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde, destek miktarının tamamının veya bir kısmının ödenmemesine, gerektiğinde ödenmiş meblağların genel hükümlere göre faiziyle birlikte geri alınmasına Komisyon tarafından karar verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelirin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Harcama, muhasebe ve denetim usul ve esasları

MADDE 7 – (Değişik:RG-13/12/2011-28141)

(1) Özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür ve Turizm Bakanına aittir.

(2) (Değişik:RG-27/12/2019-30991) Özel hesaptan yapılacak işlemler, 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmeliğe göre Bakanlık tarafından muhasebeleştirilir.

(3) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Sağlanan destekler kapsamında yapılan harcamalara ait belgeler Genel Müdürlükte; Bakanlık birimlerine tahsis edilen tutardan yapılan harcamalara ait belgeler ilgili Bakanlık biriminde, il denetim komisyonlarına tahsis edilen tutardan yapılan harcamalara ait belgeler ilgili valilikte gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere on yıl boyunca muhafaza edilir.

(4) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Özel hesaptan verilecek desteklere ilişkin ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü Genel Müdürlük ile proje sahibi arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. Bakanlık birimlerinden merkezi yönetim kapsamında olan özel bütçeli idarelere yapılacak tahsisler; ilgili idarelerce bir taraftan (B) işaretli cetvele gelir diğer taraftan (A) işaretli cetvele ödenek kaydedilmesi suretiyle kullanılır. 

(5) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tâbi kurum ve kuruluşlara projeleri için özel hesaptan sağlanan desteğin veya Bakanlık birimleri ile il denetim komisyonlarına Bakan onayıyla tahsis edilen miktarın harcanmasından kendi harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri sorumludur.  İl denetim komisyonlarına tahsis edilen tutarın harcama yetkilisi ilgili vali yardımcısı, gerçekleştirme görevlisi ise denetim komisyonu başkanıdır.

İhale işlemleri

MADDE 8 – (Değişik:RG-4/10/2023-32329)

(1) Tahsis veya destek sağlanan kurum ve kuruluşların tâbi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yapılır.

Taşınır işlemleri

MADDE 9- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-4/10/2023-32329)

(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlıkça tedarik edilen malların taşınır işlemleri ilgili Bakanlık birimleri tarafından, il denetim komisyonları tarafından tedarik olunan malların taşınır işlemleri ilgili valilikçe, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde sağlanan destekler kapsamında alınan alet/teçhizat/yazılım, malzeme ve sistemlerin mülkiyeti destek sağlanana aittir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltımına Yarayan Teknik Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2006

26138

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.

22/3/2008

26824

2.

13/12/2011

28141

3.

27/12/2019

30991

4.

4/10/2023

32329


         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.