TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Araştırma Raporları

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü" nün 27. maddesi kapsamında 6 ay süreyle yurtdışına gönderilen müfettişlerin hazırladıkları raporlar.

SIRA

NO

YAZAN

RAPOR TARİHİ

KONU

1.

Başmüfettiş Hikmet KAÇDIOĞLU

22/07/1999

Londra'da bulunan bir üniversite kütüphanesi ile halka hizmet veren kütüphanelerin birisinde kütüphanecilik hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünün ve uygulanan tekniklerin incelenmesi, yararlı olabileceklerin ülkemizde uygulama imkânı olup olmadığının araştırılması.Tam metin için tıklayınız.

 2.

Başmüfettiş Orhan YÜKSEL

02/09/1999

Amerika Birleşik Devletlerindeki Operalar Hakkında Yapılan İnceleme ve Araştırma.Tam metin için tıklayınız.

3.

Başmüfettiş İzzet YILDIRIM

27/04/2001

İngiltere'deki plastik ve fonetik sanatlar alanlarındaki uygulamaların incelenmesi.Tam metin için tıklayınız.

4.

Başmüfettiş Zafer  YER

30/04/2001

İngiltere'de tiyatro, opera ve bale alanında mevcut durumun ne olduğu, gelişmenin nasıl sağlandığı, hangi yöntemlerin uygulandığı, sanata ilgiyi artırıcı ve sanatçıyı özendirici ne gibi ekonomik ve sosyal tedbirler alındığı hususlarının incelenmesi ve yararlı olabileceklerin ülkemizde uygulama olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması.Tam metin için tıklayınız.

5.

Başmüfettiş
Rıza YAŞA

12/04/2001

Amerika Birleşik Devletlerindeki bir üniversite kütüphanesi ile seçilecek halka hizmet veren kütüphanelerden birinde kütüphanecilik hizmetlerinin nasıl yürütüldüğü, kütüphanelerin bölümleri, kütüphane materyalleri ve standart malzeme durumu ile bu materyallerin okuyucuya ulaştırılmasına kadar geçirdiği safhalar ve uygulanan tekniklerin incelenmesi.Tam metin için tıklayınız.

6.

Başmüfettiş Oktay ERTEN

29/06/2001

Almanya'daki müzecilik faaliyetlerin ve bu alandaki gelişmelerin incelenmesi.Tam metin için tıklayınız.

7.

Başmüfettiş Selahattin ERTAŞ

18/04/2001

Telif hakları konusunda Amerika Birleşik Devletlerinde inceleme yapılması.Tam metin için tıklayınız.

8.

Başmüfettiş
Cihat TUNCER

14/02/2005

Kültürel ve doğal mirasın korunması amacıyla kurulan müzelerin hizmetlerinin, çağdaş anlayışa uygun olarak, merkezi ve yerel yönetimler ile özel sektör eliyle yürütülmesi ve ülkemizde de uygulama koşulları araştırılmakta olan müze işletmeciliğinin yaygınlaştırılmasının ülke turizmi ve ekonomisine ne tür katkılar sağlayacağının belirlenmesi ve ülkemizde uygulanabilirliğinin araştırılması.Tam metin için tıklayınız.

9.

Başmüfettiş Necdet YILMAZ

30/07/2004

İngiltere'de telif hakları kapsamında, meslek birliklerinin kuruluşu, işleyişi korsanla mücadeledeki yeri ile bu uygulamaların ülkemizdeki durumla karşılaştırılması konularında inceleme ve araştırma yapılması.Tam metin için tıklayınız.

10.

Başmüfettiş
Sinan ŞAHİN

30/07/2004

Kültür Varlıklarının korunmasına ilişkin yasal ve kurumsal yapılanma ile koruma kültürünün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar, gerçek ve tüzel kişilere bu hususlarda sağlanan mali, teknik ve idari kolaylıklar konularında İngiltere’deki durumun araştırılarak, uygulamaların yurdumuzdaki durumla karşılaştırılarak yararlı olabilecek hususların tespiti.Tam metin için tıklayınız.

11.

Başmüfettiş Yahya KIRLANGIÇ

2004

Avrupa Birliği organlarının fikri hakların korunmasıyla ilgili düzenleyici işlemlerinin, bunların uygulanmasının ve uygulamadan doğan sorunların, üye devletlerin bu konudaki işlemlerinin Avrupa Birliği mevzuatı karşısındaki durumunun incelenmesi.Tam metin için tıklayınız.

12.

Başmüfettiş Erdinç YALDIR

10/01/2005

İngiltere'de telif hakları kapsamında, müzik eserlerinin yayın kuruluşlarında ve umumi mahallerde kullanımından kaynaklanan telif ücretlerinin hak sahiplerine dağıtımı süreçlerinin ve uygulamalarının ülkemizdeki meslek birlikleri ile karşılaştırılması.Tam metin için tıklayınız.

13.

Başmüfettiş Hasan YILDIZ

22/08/2005

Hollanda’da kültür varlıklarının korunmasına ilişkin olarak var olan yasal ve kurumsal yapılanma ile koruma kültürünün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların, gerçek ve tüzel kişilere bu hususlarda sağlanan mali, teknik ve idari kolaylıkların araştırılması, mevcut uygulamaların yurdumuzdaki durumla karşılaştırılması ve yararlı olabilecek hususların değerlendirilmesi.Tam metin için tıklayınız.

 14.

Başmüfettiş Osman Nuri AKYAZI

22/08/2005

Hollanda'da telif hakları kapsamında meslek birliklerinin kuruluşu, yapısı, işleyişi ve korsanlıkla mücadeledeki rolü, bu konulardaki uygulamaların ülkemizdeki durumla karşılaştırılması ve yararlı olabilecek uygulamaların ülkemizde de uygulanabilme imkanlarının değerlendirilmesi.Tam metin için tıklayınız.

15.

Başmüfettiş
Asım KESER

15/08/2005

Avrupa Birliği üyesi olan Hollanda ile ülkemiz Müzecilik hizmet, politika ve uygulamalarının mukayesesi, müzecilik hizmetlerinin çağdaş anlayışa uygun olarak, merkezi ve yerel yönetimler ile özel sektör eliyle yürütülmesi ve ülkemizde de uygulama şartları araştırılmakta olan müze işletmeciliğinin yaygınlaştırılmasının ülke turizmi ve ekonomisine ne tür katkılar sağlayacağının belirlenmesi ve ülkemizde uygulanabilirliğinin araştırılması.Tam metin için tıklayınız.

16.

Başmüfettiş Ekrem DİLER

28/02/2006

İngiltere’deki kütüphanecilik faaliyetlerinin yapısı ve işleyişinin araştırılarak Türkiye’deki kütüphanecilik hizmetleriyle karşılaştırılması ve faydalı olarak görülen yönlerinin ülkemizde de uygulanabilirliğinin araştırılarak bu yönde teklifte bulunulması.Tam metin için tıklayınız.

17.

Başmüfettiş
Oya HİTAY

23/03/2006

Avrupa Birliği turizm pazarındaki gelişmeler çerçevesinde, Türk turizminin önemli pazarlarından biri olan Fransa turizm pazarında Türkiye’nin hangi özellikleri ile öne çıkarıldığı, Türkiye imajı ve kimliğinin pazarda yer alan rakip ülkelere göre avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin ve Türkiye’nin arz potansiyelinin Fransa turizm pazarının talep özellikleriyle örtüşme derecesinin Fransız turistin talep eğilimleri çerçevesinde belirlenmesi.Tam metin için tıklayınız.

18.

Başmüfettiş
Ertan KURT

20/09/2005

Ülkemize en çok turist gönderen Almanya'nın turizm potansiyeli, Alman turistin seyahat motivasyonları ve en çok hangi turizm ürünlerine değer verdiği hususlarının incelenmesi.Tam metin için tıklayınız.

19.

Başmüfettiş Dr. Enis Güvenç TATAROĞLU

24/03/2006

İngiltere turizm pazarında Türkiye'nin hangi özellikleri ile öne çıkarıldığının, Türkiye imajı ve kimliğinin pazarda yer alan rakip ülkelere avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin ve Türkiye'nin arz potansiyelinin İngiltere turizm pazarının talep özellikleri ile örtüşme derecesinin İngiliz turistlerinin talep eğilimleri çerçevesinde incelenmesi.Tam metin için tıklayınız.

20.

Başmüfettiş Aydın YERCİ

16/03/2007

Bakanlığımız kalkınma vizyonunun temelini verimlilik, rekabet ve sürdürülebilirliğin oluşturduğu, Türk turizminin 2010 yılı hedefleri arasında da rekabet edebilme, turist memnuniyeti, sürdürülebilirlik, destinasyon odaklı planlı gelişim, çevreye duyarlı projeler ve marka olmanın yer aldığı göz önüne alınarak özellikle kış turizmi konusunda bir marka haline gelmiş olan Avusturya´daki turizm çeşitliliğinin, turizm türlerinin incelenmesi ve ülkemiz turizmi açısından gelişmeye aday turizm türleri ile ilgili olarak ülkemiz turizmine faydalı olabilecek hususların araştırılması.Tam metin için tıklayınız.

21.

Başmüfettiş Tayfun SARAYÖNLÜ

15/08/2007

İngiltere’deki kamu denetim sisteminin genel olarak yapısı, işleyişi ve özel olarak da turizm sektöründeki denetim sisteminin araştırılması, Türkiye’deki denetim sistemiyle karşılaştırılması.Tam metin için tıklayınız.

22.

Başmüfettiş Hasan TORLAK

02/02/2007

Ülkemizin biyolojik varlıklarının turizm ve tanıtımda kullanılabilmesi, uluslararası standartlardaki botanik bahçeleri ve doğa tarihi müzelerinin bir proje olarak sunulabilmesi  amacıyla İsviçre’deki botanik bahçeleri ve doğa tarihi müzelerinde yapılan inceleme. Tam metin için tıklayınız.

23.

Başmüfettiş Ahmet KAPLAN

20/06/2007

İngiltere’deki kamu denetim sisteminin genel olarak yapısı, işleyişi ve özel olarak da kültür faaliyetlerine ilişkin denetim sisteminin araştırılarak Türkiye’deki denetim sistemiyle karşılaştırılması.Tam metin için tıklayınız.

24. 

Başmüfettiş Yunus İMRAK

16/03/2009

İngiltere’deki kamu sanat kurumlarından tiyatro, opera, bale ve senfoni orkestralarının yönetim yapısı, mali kaynakları, harcamalarının denetimi, sanatçı-kurum ilişkisi ve sanatçı istihdam şeklinin incelenerek Türkiye’deki muadili kurumlarla karşılaştırılması ve faydalı olarak görülen yönlerinin ülkemizde de uygulanabilirliğinin araştırılarak bu yönde teklifte bulunulmasının incelenmesi ve araştırılmasıTam metin için tıklayınız.

25. Başmüfettiş
Hülya MURATLI
 

28/09/2009

2023 Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında tanıtım ve pazarlamada internetin rolü ve Amerika Birleşik Devletlerinde internetin turizm sektörüne etkisi üzerine inceleme ve araştırma yapılması. Tam metin için tıklayınız.

26.

Başmüfettiş
Cemalettin ULUSOY

 27/08/2009

Amerika Birleşik Devletlerinde turizmin kamu ve özel sektör düzeyindeki örgütlenme şekilleri, bu alandaki meslek örgütleri, karar mekanizmaları ile sektördeki sertifikasyon yöntemlerinin Türkiye ile karşılaştırılarak faydalı olarak görülen yönlerin ülkemizde de uygulanabilirliğinin araştırılması. Tam metin için tıklayınız.

 

27.  

Başmüfettiş     
Koray ARABULAN 
 18/06/2010

İngiltere kamu yönetiminde turizmin teşkilat yapısı ile planlama ve karar mekanizmalarının incelenmesi ve sektördeki meslek birlikleri ile diğer sivil kuruluşlar özelinde konunun Türkiye ile karşılaştırılarak faydalı olarak görülen yönlerin Ülkemizde uygulanabilirliğinin araştırılması.Tam metin için tıklayınız

 28