TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


51 Nolu İlke Kararı (780 no'lu İlke Kararının İptali)

Toplantı No. ve Tarihi     : 4               12/6/2012                                                         Toplantı Yeri 

 Karar No. ve Tarihi         : 51             12/6/2012                                                           ANKARA

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

25/1/2011 gün ve 27826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 6/1/2011 tarih ve 780 sayılı ilke kararının iptali istemiyle Davacı TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay 14. Dairesince verilen 18/11/2011 tarih ve E: 2011/11135 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” gereği söz konusu ilke kararının Koruma Yüksek Kurulumuzda değerlendirilmesi sonucunda;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 6/1/2011 tarih ve 780 sayılı ilke kararına ilişkin Danıştay 14. Dairesince verilen 18/11/2011 tarih ve E: 2011/11135 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” gereği anılan ilke kararının iptaline,

   karar verildi.