TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

14 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31835

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “yerler ile 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve” ibaresi “yerleri ve aynı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olan yerleri,” şeklinde, aynı bentte yer alan “ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile” ibaresi “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler ile” şeklinde; aynı maddenin birinci fıkrasının (i), (r) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan veya doğal, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, korunması ve geliştirilmesinde kamu yararı bulunan yörelerde, koruma kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın sağlanması ve turizm sektörünün plânlı ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanları,”

“r) Turizm Merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte, bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanları,”

“t) Personel lojmanı alanı: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan alanları,”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” şeklinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki, 30 uncu maddesindeki ve geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” şeklinde, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Maliye Bakanlığından” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının birinci cümlesindeki “ek teminatı getirmemesi” ibaresi “teklif ettiği tutarı ödememesi” şeklinde, aynı fıkranın ikinci cümlesindeki “müzakereye katılmak için verdiği teminat miktarı ile müzakere sonucunda teklif ettiği miktar arasındaki fark tutarına ilişkin teminatın en geç bir ay içerisinde Bakanlığa verilmesi istenir.” ibaresi “teklif ettiği tutarı yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırması istenir.” şeklinde, dördüncü cümlesindeki “ek teminatı getirmemesi” ibaresi “teklif ettiği tutarı ödememesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Arazi Tahsis Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle taşınmazı tahsis edip etmemekte serbesttir. Tahsis etmeme yönünde karar alınması halinde girişimcilerin teminatları iade edilir. Müzakere sonucunda Arazi Tahsis Komisyonunca tahsis kararı alınması halinde, sosyal ve teknik altyapıya en fazla katılım payını öneren girişimciden, teklif ettiği tutarın yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğünü yerine getiren girişimci adına Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir. Bu durumda müzakereye katılmak için verilen teminat iade edilir.”

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ek alan tahsislerinde, ön izin döneminde 16 ncı maddeye göre; kesin tahsis döneminde 17 nci maddeye göre teminat alınır. Kesin tahsis döneminde alınan teminat mektubu tesise Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmesi halinde iade edilir.”

MADDE 5-Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak hizmet vermesi amacıyla, Bakanlıktan tahsisli ve turizm işletmesi belgeli tesislere, sınırları vaziyet planında belirlenen ve uzunluğu 200 metreyi geçmeyen yürüyen bant alanı ilansız olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde yapılacak tahsislerde tahsis süresi beş yılı geçemez ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır. Tahsis süresi sona eren bu alanlar, aynı yatırımcıya aynı usulle yeniden tahsis edilebilir.”

MADDE 6-Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “kısa süreli” ibaresi “ücretsiz girişli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7-Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on dördüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(4) Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, girişimcinin ön izin talebi geçersiz sayılır. Müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım payı iade edilmez.”

“Müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım payı ise faizsiz olarak iade edilir.”

“(10) Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin ön izin süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, ön izin Bakanlıkça iptal edilir. Bu durumda peşin tahsil edilen ön izin bedeli iade edilmez. Girişimciden ön izin dönemi için alınan teminatlar Hazineye irat kaydedilir. Müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım payı iade edilmez.”

“g) Ön izin verilen alanın orman vasıflı olması halinde, ön izne konu orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ile üç yıllık bakım bedelinin Orman Genel Müdürlüğü hesabına ödendiğine ilişkin belgeyi Bakanlığa iletir.

ğ) Ön izin verilen alanın mera, yaylak ve kışlak vasfı kaldırılarak ön izne konu edilmiş olması halinde, ilgili İdarece belirlenen ot bedelinin ödendiğine ilişkin belgeyi Bakanlığa iletir.”

MADDE 8-Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde ve altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kamping” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, lüks çadır tesisi” ibaresi, aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bakanlıkça konaklama amaçlı olarak yapılan tahsislerin türünün lüks çadır tesisine dönüştürülmesinin uygun görülmesi halinde, bu tahsisler mevcut tahsis süresi ve şekliyle devam eder. Bu durumda tahsisli taşınmaz üzerindeki yapıların yıkılmasının gerekmesi halinde yıkılacak yapılara ilişkin ilgili İdarece belirlenecek yapı bedeli yatırımcı tarafından ödenir.”

MADDE 9-Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “tür değişikliği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kredi kuruluşlarınca yapılan geri alım (vefa) hakkı kapsamındaki işlemler ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10-Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30/A- (1) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, turizm merkezi içinde ve dışında yer alan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde, ilgili Bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece Bakanlık yetkilidir. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamaz, izin verilemez. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında, 6831 sayılı Orman Kanununa göre Devlet ormanı sayılan yerler ile 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde turizm yatırımı için arazi tahsisi Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça yapılır. Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, içerisinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 11-Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin başlığı “Ücretsiz girişli günübirlik tesis alanı kiralamaları” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “kısa süreli” ibaresi “ücretsiz girişli” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ücretsiz girişli günübirlik tesisler, Bakanlık, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi ve iştiraklerince yapılanları ifade eder.”

MADDE 12-Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13-Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan sözleşmelerin uyarlanması

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan ve Kanunun geçici 12 nci maddesinde belirtilen kiralama sözleşmeleri ile ön izin ve kesin izinler ve bu izinlere bağlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşmeleri; 28/7/2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ayrıca,

a) Kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi,

b) Kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izninden doğan her türlü mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c) Bakanlıkça tesiste yapılacak son durum tespiti üzerine tesisin mevcut tür, sınıf ve kapasitesine göre bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yeniden belirlenecek kullanım bedeli, hasılat payı ve tahsis koşullarının ve ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu bedeller üzerinden ve yeni koşullarla düzenlenecek sözleşmenin imzalanacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin,

Bakanlığa ibraz edilmesi kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uyarlanır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yeniden belirlenecek bedel ve hasılat payı tespitinde Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri uygulanır ve belirlenen yeni kullanım bedeli ve hasılat payı; kiralama ve ön izinler için uyarlamanın uygun görüldüğü, kesin izin ve/veya bu kesin izne bağlı olarak tesis edilen irtifak hakları için ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sözleşme/resmi senet değişikliği yapıldığı ya da irtifak hakkı tesis edildiği tarihten itibaren geçerli olur. Termal ve kış turizmi amaçlı tahsisler, kırsal ve sağlık turizmi amaçlı tahsisler ve Bakanlık tarafından nitelikli spor tesisi olduğu tespit edilen tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsisleri ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan illerde yapılacak/yapılan yatırımlar hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca tespit edilecek yeni kullanım bedeli, varsa mevcut irtifak hakkı sözleşmesi uyarınca belirlenen bedelden az olamaz. İrtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen resmi senette yapılacak değişiklikten önceki dönemlere ait bedellerde herhangi bir indirim yapılmaz ve tahsil edilen bedeller iade edilmez.

(3) Uyarlanan sözleşmelerin tahsis süreleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kiralama sözleşmeleri veya verilen kesin izin kapsamında belirlenen sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile aynı olacak şekilde belirlenir.

Orman vasıflı taşınmazlardaki yapılaşmaya esas inşaat hakkı

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilen, 15/5/2008 tarihinden önce kesin tahsisi yapılan orman vasıflı taşınmazlar için tahsis süreci içerisinde belirlenen yapılaşmaya esas inşaat haklarından lehe olan, tahsisin ilk süresinin sonuna kadar kullanılabilir. Ancak bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca aynı yatırımcıya yeniden tahsis edilen veya 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca süre uzatımı yapılan kamu taşınmazları için yenilenen veya uzatılan tahsis süresinin başlangıcından itibaren yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı kullanılır.”

MADDE 15-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16-Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.