TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesine Dair Tebliğ (No: 2022/1)

23 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31787

TEBLİĞ

Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN

GÜNCELLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Tebliğin amacı, 16/7/2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin, söz konusu Yönetmeliğin 47 nci maddesi uyarınca, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Tebliğ, 16/7/2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3-(1) Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı ve 19 uncu maddelerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4-(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5-(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.