TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İhale Tebliği (No: 2022/1)

20 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31725

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı,4/1/2002tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67ncimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ ile1/2/2022tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 18.619.202,-TL (OnsekizmilyonaltıyüzondokuzbinikiyüzikiTürk Lirası) 33.494.082,-TL (OtuzüçmilyondörtyüzdoksandörtbinseksenikiTürk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 2.225.824,-TL (İkimilyonikiyüzyirmibeşbinsekizyüzyirmidörtTürk Lirası) 4.004.034,-TL (DörtmilyondörtbinotuzdörtTürk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 3.709.717,-TL (ÜçmilyonyediyüzdokuzbinyediyüzonyediTürk Lirası) 6.673.409,-TL (AltımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuzTürk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 81.614.303,-TL (SeksenbirmilyonaltıyüzondörtbinüçyüzüçTürk Lirası) 146.815.969,-TL (YüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuzTürk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuzikiTürk Lirası) 436.830,-TL (DörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuzTürk Lirası), 485.689,-TL (DörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuzTürk Lirası) 873.705,-TL (SekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeşTürk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuzikiTürk Lirası) 436.830,-TL (DörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuzTürk Lirası),485.689,-TL (DörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuzTürk Lirası) 873.705,-TL (SekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeşTürk Lirası), 4.047.628,-TL (DörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekizTürk Lirası) 7.281.278,-TL (YedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekizTürk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 485.689,-TL (DörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuzTürk Lirası) 873.705,-TL (SekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeşTürk Lirası), 4.047.628,-TL (DörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekizTürk Lirası) 7.281.278,-TL (YedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekizTürk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 404.732,-TL (DörtyüzdörtbinyediyüzotuzikiTürk Lirası) 728.072,-TL (YediyüzyirmisekizbinyetmişikiTürk Lirası),

d) 22ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 121.405,-TL (YüzyirmibirbindörtyüzbeşTürk Lirası) 218.395,-TL (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeşTürk Lirası), 40.443,-TL (KırkbindörtyüzkırküçTürk Lirası) 72.752,-TL (YetmişikibinyediyüzelliikiTürk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 809.496,-TL (SekizyüzdokuzbindörtyüzdoksanaltıTürk Lirası) 1.456.202,-TL (BirmilyondörtyüzellialtıbinikiyüzikiTürk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 1.281.438,-TL (BirmilyonikiyüzseksenbirbindörtyüzotuzsekizTürk Lirası) 2.305.178,-TL (İkimilyonüçyüzbeşbinyüzyetmişsekizTürk Lirası), 7.682,-TL (YedibinaltıyüzseksenikiTürk Lirası) 13.819,-TL (OnüçbinsekizyüzondokuzTürk Lirası), 5.125.768,-TL (BeşmilyonyüzyirmibeşbinyediyüzaltmışsekizTürk Lirası) 9.220.744,-TL (DokuzmilyonikiyüzyirmibinyediyüzkırkdörtTürk Lirası), 15.373,-TL (OnbeşbinüçyüzyetmişüçTürk Lirası) 27.654,-TL (YirmiyedibinaltıyüzellidörtTürk Lirası), 38.443.271,-TL (OtuzsekizmilyondörtyüzkırküçbinikiyüzyetmişbirTürk Lirası) 69.155.600,-TL (AltmışdokuzmilyonyüzellibeşbinaltıyüzTürk Lirası), 23.060,-TL (YirmiüçbinaltmışTürk Lirası) 41.482,-TL (KırkbirbindörtyüzseksenikiTürk Lirası), 30.750,-TL (OtuzbinyediyüzelliTürk Lirası) 55.316,-TL (EllibeşbinüçyüzonaltıTürk Lirası),

f) 62ncimaddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 449.259,-TL (DörtyüzkırkdokuzbinikiyüzellidokuzTürk Lirası) 808.172,-TL (SekizyüzsekizbinyüzyetmişikiTürk Lirası),

olarakgüncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 –(1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ1/2/2022tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız