TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/2)

23 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31373

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR

YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN

GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/2)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2020 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 –(1) Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ 1/2/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız