TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Ocak 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31364

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM

MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –3/11/2003 tarihli ve 25278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Bu Yönetmelikte tanımlanan planlarda, turizm tesis alanı kullanımları için maksimum yatak kapasitesi belirlenmesi esastır.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 16/B maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu bölüm hükümleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili idareden ruhsat alınmış turizm tesisleri için talep edilmesi halinde sadece esaslı tadilat veya tesisin yıkılıp yeniden yapılması halinde uygulanabilir.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 16/C maddesinin üçüncü fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi, resepsiyon ve lobi bölümleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıkları.”

MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/11/2003

25278

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/8/2020

31207

2-

14/8/2020

31213