TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    03/10/2020 tarih ve 31263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

MADDE 1 – 15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yıl içerisinde desteklenmesi uygun bulunmayan projeler için bir sonraki yıl yapılacak Kurul veya Komisyonda değerlendirmeye alınmak üzere başvuru yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yönetmen daha önce en az iki kısa ya da bir belgesel filmin yönetmenliğini yapmış ve Kurul toplantı tarihi itibarıyla daha önce çekimleri tamamlanmış bir uzun metrajlı kurgu film yapım projesinin yönetmenliğini yapmamış olmalıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “on sekiz” ibareleri “otuz altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Süre uzatımı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 2017 ve 2018 yılları içerisinde ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen ve uzun metrajlı kurgu film yapım türlerinde desteklenen projelerin teslim, sinema salonu gösterim ve geri ödeme süreleri imzalanan destek sözleşmelerinde belirtilen tarihten itibaren on sekiz ay uzatılmıştır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.