TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
     05/05/2020 tarih ve 31118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

MADDE 1 – 8/12/2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Özel tiyatro: Tiyatro alanında faaliyet gösteren, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılan ve Bakanlıkça oluşturulan sistemde kayıtlı olan özel hukuk tüzel kişileri ile Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başvurular, her yıl 1 Temmuz günü başlar; 31 Temmuz günü sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “,amatör tiyatrolar” ibaresi, üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasındaki “ile birlikte başvuru sahibinin dernek veya vakıf olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş sözleşmesi örneği ve başvuran kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvurular için başvuru sahibinin sigortalı çalıştırdığı personel sayısı.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “amatör tiyatrolar için yıllık 18.000 TL” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “%50’sine” ibaresi “%70’ine” olarak, “80.000 TL” ibaresi “150.000 TL” olarak ve “15.000 TL” ibaresi “30.000 TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “amatör ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlıkça 2020 yılında tüm dünyada yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla; Bakanlıktan almış olduğu yardıma ilişkin yükümlülüklerini 2019-2020 sanat sezonunda yerine getirmesi gerekli özel tiyatroların bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yardım alınan projenin asgari sergilenme sayıları ile bu hususu kanıtlayan belgeleri, (ç) bendinde belirtildiği şekilde il kültür ve turizm müdürlüklerine sunacakları belgeler arasında talep edilmez. Bu özel tiyatroların her biri için (ç) bendinde belirtilen video kaydı sunulmak kaydıyla pandemi ilanının yapıldığı 11 Mart 2020 tarihine kadar projeyi sergiledikleri sayı asgari sayı olarak kabul edilir.”

Sisteme kayıt

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2020 yılında 2020-2021 sanat sezonu için profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapan özel tiyatrolar Bakanlıkça oluşturulan sisteme kaydedilmiş sayılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.