TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
     01/03/2020 tarih ve 31055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “binde beşi” ibaresi “binde üçü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binde biri esas alınarak” ibaresi “binde biri ile yüzde biri arasında şartnamede belirtilen oranda” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.