TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


482 sayılı İlke Kararının İptali
      Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 15.10.2015 tarih ve 482 sayılı İlke Kararının Bakanlığımız aleyhine Danıştay 14. Dairesinin 2015/10533 Esasında açılan davada Mahkemenin 12/10/2017 tarihli ve K:2017/5273 sayılı kararı ile  iptaline karar verilmiş olup, anılan kararın temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25/09/2019 tarihli ve E:2018/434, K:2019/3820 sayılı kararı ile temyiz isteminin reddine, Danıştay 14. Dairesinin temyize konu 12/10/2017 tarihli ve E:2015/10533, K:2017/5273 sayılı kararının onanmasına kesin olarak karar verilmiştir.