TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler     24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2019" ibaresi "31/12/2022"şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında "makine teçhizatı belirlemeye" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya" ibaresi eklenmiştir. 

     Ayrıca; 24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 23'üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
      Ancak, kampingler ve günübirlik tesisler (mekanik tesis hatları ve bu hatların günü birlik tesisleri hariç) ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dahil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 20 yılı geçemez. Bu hüküm, bu cümleleri ihdas eden maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adı geçen Bakanlıklara başvuran ancak işlemleri henüz sonuçlanmayan sözleşmeler hakkında da uygulanır. 

   
Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.