TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19/01/2010 Tarih ve 759, 760,761,762 ve 763 Sayılı İlke Kararları

*29/01/2020 tarih ve 27477 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     759                                      19/1/2010            ANKARA

        İdare Mahkemelerinde iptal davası açılan parsel ve sit ölçeğindeki konulara ilişkin başvuruların Koruma Bölge Kurullarında değerlendirilmesi aşamasında uygulamada çıkan sorunların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4/3/1988 tarih ve 21 sayılı İlke Kararı, ilgili yönetmelik maddesi ve Hukuk Müşavirliği görüşleri doğrultusunda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik’in ilgili maddesi ile 4/3/1988 tarih ve 21 sayılı İlke Kararı hükümleri uygulanırken;

        • İdari davaya konu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararında belirtilen gerekçe doğrultusunda karar alınabileceğine,

        • Davaya konu tescilli taşınmazın dava sonuçlanıncaya kadar herhangi bir koruma kararı alınmaksızın hasara uğrayacağının veya ortada korunacak bir kültür varlığının kalmayacağının anlaşılması halinde Koruma Bölge Kurulunca kültür varlığının devamlılığını sağlamak üzere gerekli kararın alınabileceğine,

        • Bu tür kararlara karşı açılan davalarda, davacı ve mecburi dava arkadaşı dışındaki kişilerce yapılan başvuruların dava konusu kararın içeriğini etkilemeyecek şekilde koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine,

        karar verildi.

—— • ——

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     760                                      19/1/2010            ANKARA

        Koruma amaçlı imar planlarının yapılamamış olduğu ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ortadan kalktığı alanlarda uygulamada çıkan sorunların göz önüne alınarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 4/10/2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararının değerlendirilmesi sonucunda;

        “Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı 4/10/2006 tarih ve 720 sayılı İlke Kararının 3.3. maddesinden sonra gelmek üzere:

        “3.4- Koruma amaçlı imar planının yasal süresi içinde yapılamadığı ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ortadan kalktığı kentsel sit alanlarında;

        Koruma amaçlı imar planı yapılıp ilgili koruma bölge kurulunca uygun bulunana kadar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli ve diğer parsellerdeki;

        a) Tadilat ve tamirat ile inşai ve fiziki uygulama taleplerinin ilgili koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine,

        b) Her ne surette olursa olsun yeni yapı veya imar uygulaması yapılamayacağına, ancak kamu yatırımları kapsamında yapılmasında zorunluluk olan yeni yapı uygulamalarında; cephe elemanlarında, doluluk-boşluk oranlarında, çıkma ve balkonlarda, pencere ve kapı boyutlarında, yanındaki ve yakınındaki tescilli yapıların özelliklerine uyulması, renk seçiminde uyum sağlanması, çatı örtüsünde yöresel örtü sisteminin kullanılması, çekme katsız inşaat yapılması ilkelerine uygun projesi ile ilgili koruma bölge kurullarından izin alınmasına,

        c) Zorunlu alt yapı uygulamalarının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapılabileceğine,”

        ifadelerinin eklenmesine karar verildi.

—— • ——

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     761                                      19/1/2010             ANKARA

1/5000 VEYA 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ VEYA

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARININ

İDARİ YARGI KARARLARIYLA İPTAL EDİLMESİ HALİNDE SİT

ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALARIN KORUMA

BÖLGE KURULLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

        2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun, sit alanlarındaki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ve koruma amaçlı imar planlarına ilişkin 17 nci maddesi ile söz konusu Kanun maddesine dayanılarak hazırlanan “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” doğrultusunda, ilgili idareler tarafından mevzuatta belirtilen süreler içinde koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak ilgili koruma bölge kurullarına sunulması gerekmektedir.

        Koruma amaçlı imar planlarının yapım sürecinde, koruma bölge kurulları tarafından belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ya da koruma bölge kurullarınca uygun görülen, ilgili idareler tarafından onaylanarak yürürlüğe giren koruma amaçlı imar planları için yürütmenin durdurulması veya iptali yönünde yargı kararı verilmesi durumunda;

        • İlgili koruma bölge kurulunca, 2863 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararlarının icaplarına göre mevzuata uygun şekilde yeniden işlem tesis edilmesi gerektiğine,

          • 2863 sayılı Kanunla bir alanın plansız olarak bırakılması amaçlanmadığından;

        • Sit alanlarına ilişkin belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının veya koruma bölge kurullarınca uygun bulunduktan sonra ilgili idareler tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yargı kararı gereği yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, yargı kararındaki gerekçeler dikkate alınarak, ilgili koruma bölge kurulunca süresi içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmek suretiyle yeniden bir plan yapma sürecinin başlatılması gerektiğine,

        karar verildi.

—— • ——

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     762                                      19/1/2010           ANKARA

        Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında değerlendirilmesine ilişkin konunun uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

        Çevre düzeni planları, hangi mevzuat kapsamında hangi idare tarafından yapılıp onaylanmış ise, yapılacak ilave ve revizyonların da sit statüsü dikkate alınarak çevre düzeni planını yapan idare tarafından yapılması ve onaylanması gerektiğine karar verildi. 

—— • ——

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     763                                      19/1/2010             ANKARA

        19/4/1996 tarih ve 421 sayılı “Tarihi Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı İlke Kararının uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda,

        Söz konusu ilke kararının (a) fıkrasının;

        “a) Uzun devreli gelişme planı ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına,

        şeklinde değiştirilmesine karar verildi.