TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


662 Sayılı İlke Kararı I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrali Kurulması

Danıştay 14.Dairesinin 19/12/2018 tarihli ve E.2017/859 K.2018/7759 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun konuyla ilgili 27/02/2019 tarih ve 1183 nolu Kararı için tıklayınız...

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
YÜKSEK KURULU

Toplantı Tarihi ve No    : 29/12/2016 - 46                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29/12/2016 - 662                                            ANKARA

İLKE KARARI

I. VE II. DERECE ARKEOLOJİK SİTLERDE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı için I. ve II. derece arkeolojik sit alanlarında güneş enerji santrallerinin (GES) kurulmasına ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22/11/2016 tarih ve 660 sayılı kararı gereği oluşturulan komisyonun 06/12/2016 tarihli raporu okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Güneş enerji santrallerinin höyük, tümülüs ve Bakanlıkça düzenlenmiş ziyarete açık ören yerleri ile bilimsel kazı yapılan sitlerde kurulamayacağına, bunun dışındaki sit alanlarında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın alanda bilimsel kazı planlanmadığına ilişkin görüşü alındıktan sonra koruma bölge kurulunun görüşüyle kurulabileceğine,

Güneş enerji santrallerinin, yüzeyde taşınmaz kültür varlığı bulunmayan sitlerde kurulabileceğine, ihtiyaç duyulan dolgu uygulamalarının, güneş enerji panellerinin yerleştirilmesinin, her türlü kablolama işleminin, enerji nakil hatlarının ve yapılacak diğer uygulamaların kültür varlıklarına (kültür katmanlarına) zarar vermeden yapılabileceğine,

Tesis sahiplerince güneş enerji santrallerinin bulunduğu alandaki kültür varlıklarının korunmasının sağlanmasına,

Güneş enerji santrallerine ilişkin uygulamaların ilgili müze müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmesine, güneş enerji santrallerinin faaliyeti süresince ilgili müze müdürlüğünce altı aylık periyotlar ile alanın incelenmesine, aykırı uygulamanın bulunması veya arkeolojik alana zarar verilmesinin tespit edilmesi durumunda aykırı uygulamanın durdurulmasına ve konunun değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge kuruluna iletilmesine,

Güneş enerji santrallerinin süresini tamamlaması sonrasında tesis sahiplerince ilgili müze müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına ve alanın eski haline getirildiğine dair teknik raporun hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,

Güneş enerji santrali yapılan arkeolojik sitlerde yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili koruma bölge kurulundan izin alınmasına karar verildi.