TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(1183 nolu İlke Kararı)

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 71   27/02/2019
Karar No. ve Tarihi     : 1183   27/02/2019
   
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 29/12/2016 tarihli ve 662 sayılı "I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrali Kurulması" başlıklı İlke Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 14. Dairesince verilen 22/6/2017 tarihli ve Esas No:2017/859 sayılı yürütmenin durdurulması kararı sonrasında aynı Dairece esas hakkında verilen 19/12/2018 tarihli ve Esas No:2017/859 Karar No: 2018/7759 sayılı "dava konusu işlemin iptaline" dair karar ve konuya ilişkin işlem dosyası okundu.

    Yapılan görüşmeler sonucunda; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 29/12/2016 tarihli ve 662 sayılı "I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrali Kurulması" başlıklı İlke Kararının iptaline ilişkin Danıştay 14. Dairesinin 19/12/2018 tarihli ve Esas No:2017/859 Karar No: 2018/7759 sayılı kararının gereğinin yapılmasına, Mahkemece davaya konu kararın aksine yeni bir karar verilmesi halinde konunun yeniden Koruma Yüksek Kurulu gündemine alınmasına karar verildi.