TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(679 nolu Karar)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

 

 

Toplantı No. ve Tarihi : 62 22.11.2000                                                                                                                         Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 679 22.11.2000                                                                                                                             ANKARA
 

KARAR

 

Onaylı Çevre Düzeni Planı olan yerlerde Koruma Kurullarınca alınan sit kararları, geçici dönem yapılanma koşullan, koruma amaçlı imar planı kararlarında, Çevre Düzeni Planlarının dikkate alınmadığına, bu tür kararlarla Çevre Düzeni Planları ile getirilen fonksiyon ve yoğunlukların koruma aleyhine değiştirildiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 19.10.2000 gün ve 24310 sayılı ve 08.11.2000 gün ve 26205 sayılı yazıları incelenmiş;

 

Koruma Kurullarınca Çevre Düzeni Planlarının dikkate alınmadığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca gündeme getirildiğinden konu Koruma Kurulları arasındaki koordinasyonu ve uygulamada aynılığı sağlamak ve genel bir problemin aşılmasına yardımcı olmak amacıyla Kurulumuzca değerlendirilmiştir.

 

3386 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 17. maddesi bir alanın sit alanı olarak ilanı o alandaki imar uygulamasını durdurur hükmünü taşımaktadır. Ancak Ülkemizdeki planlama sürecinin zor ve zahmetli bir süreç olduğu dikkate alındığında ve özellikle Çevre Düzeni Planlarının "Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen sektörler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan planlar" olduğu düşünüldüğünde Koruma Kurullarınca alınacak sit ve geçici dönem yapılanma koşullarına ilişkin kararlar ile alt ölçekli planların değerlendirilmesinde Çevre Düzeni Planlarının dikkate alınmasının, koruma ilkeleri açısından irdelenmesinin önemli olduğu açıktır.

 

Bu kapsamda, Kurulumuzca alınan 05.11.1999 gün ve 658 sayılı "Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları" ile 05.11.1999 gün ve 659 sayılı "Doğal Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları"na ilişkin ilke kararlarımızda da varsa Çevre Düzeni Planlarının dikkate alınması ifade edilmiştir.

 

Ancak, uygulamada yaşanan problemlerin değerlendirilmesi sonucunda;

 

Koruma Kurullarınca sit ve geçici dönem yapılanma koşullan ile alt ölçekli planların değerlendirilmesinde varsa onaylı Çevre Düzeni Planı ve kararlarının dikkate alınması, bu plan ve kararların Koruma Kurullarınca koruma-kullanma dengesi açısından irdelenmesi,

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan ve sit sınırlan belirlenen Çevre Düzeni Planlarına aykırı olarak alt ölçekli 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlan ile fonksiyon ve yoğunluk değişikliğine gidilmemesi,

 

Bu koordinasyonun sağlanabilmesi ve Koruma Kurullarınca yapılacak değerlendirmelerde mevcut Çevre Düzeni Planlan ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi açısından, sit sınır ve derecelendirmelerinde geçici dönem yapılanma koşullarının belirlenmesi ve koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlan görüşülürken 2863 sayılı Yasanın 58 (c) maddesinde öngörülen üye dışında ayrıca, ilgili Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünü temsilen bir teknik temsilcinin oy hakkı olmaksızın görüş alınmak üzere Kurul toplantılarına katılımının sağlanması hususlarında Koruma Kurullarınca gerekli özenin gösterilmesinin Kültür Bakanlığına Yüksek Kurul görüşü olarak bildirilmesine,

 

karar verildi