TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1)

26 Ocak 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31376

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/1)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı,4/1/2002tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25,15) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67ncimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ ile1/2/2021tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 14.877.509,-TL (OndörtmilyonsekizyüzyetmişyedibinbeşyüzdokuzTürk Lirası) 18.619.202,-TL (OnsekizmilyonaltıyüzondokuzbinikiyüzikiTürk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 1.778.525,-TL (BirmilyonyediyüzyetmişsekizbinbeşyüzyirmibeşTürk Lirası) 2.225.824,-TL (İkimilyonikiyüzyirmibeşbinsekizyüzyirmidörtTürk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 2.964.217,-TL (İkimilyondokuzyüzaltmışdörtbinikiyüzonyediTürk Lirası) 3.709.717,-TL (ÜçmilyonyediyüzdokuzbinyediyüzonyediTürk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 65.213.187,-TL (AltmışbeşmilyonikiyüzonüçbinyüzseksenyediTürk Lirası) 81.614.303,-TL (SeksenbirmilyonaltıyüzondörtbinüçyüzüçTürk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 194.033,-TL (YüzdoksandörtbinotuzüçTürk Lirası) 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuzikiTürk Lirası), 388.086,-TL (ÜçyüzseksensekizbinseksenaltıTürk Lirası) 485.689,-TL (DörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuzTürk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen, 194.033,-TL (YüzdoksandörtbinotuzüçTürk Lirası) 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuzikiTürk Lirası), 388.086,-TL (ÜçyüzseksensekizbinseksenaltıTürk Lirası) 485.689,-TL (DörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuzTürk Lirası), 3.234.222,-TL (ÜçmilyonikiyüzotuzdörtbinikiyüzyirmiikiTürk Lirası) 4.047.628,-TL (DörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekizTürk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 388.086,-TL (ÜçyüzseksensekizbinseksenaltıTürk Lirası) 485.689,-TL (DörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuzTürk Lirası), 3.234.222,-TL (ÜçmilyonikiyüzotuzdörtbinikiyüzyirmiikiTürk Lirası) 4.047.628,-TL (DörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekizTürk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 323.398,-TL (ÜçyüzyirmiüçbinüçyüzdoksansekizTürk Lirası) 404.732,-TL (DörtyüzdörtbinyediyüzotuzikiTürk Lirası),

d) 22ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 97.008,-TL (DoksanyedibinsekizTürk Lirası ) 121.405,-TL (YüzyirmibirbindörtyüzbeşTürk Lirası), 32.316,-TL (OtuzikibinüçyüzonaltıTürk Lirası) 40.443,-TL (KırkbindörtyüzkırküçTürk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 646.821,-TL (AltıyüzkırkaltıbinsekizyüzyirmibirTürk Lirası) 809.496,-TL (SekizyüzdokuzbindörtyüzdoksanaltıTük Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 1.023.922,-TL (BirmilyonyirmiüçbindokuzyüzyirmikiTürk Lirası) 1.281.438,-TL (BirmilyonikiyüzseksenbirbindörtyüzotuzsekizTürk Lirası), 6.139,-TL (AltıbinyüzotuzdokuzTürk Lirası) 7.682,-TL (YedibinaltıyüzseksenikiTürk Lirası), 4.095.700,-TL (DörtmilyondoksanbeşbinyediyüzTürk Lirası) 5.125.768,-TL (BeşmilyonyüzyirmibeşbinyediyüzaltmışsekizTürk Lirası), 12.284,-TL (OnikibinikiyüzseksendörtTürk Lirası) 15.373,-TL (OnbeşbinüçyüzyetmişüçTürk Lirası), 30.717.756,-TL (OtuzmilyonyediyüzonyedibinyediyüzellialtıTürk Lirası) 38.443.271,-TL (OtuzsekizmilyondörtyüzkırküçbinikiyüzyetmişbirTürk Lirası), 18.426,-TL (OnsekizbindörtyüzyirmialtıTürk Lirası) 23.060,-TL (YirmiüçbinaltmışTürk Lirası), 24.571,-TL (YirmidörtbinbeşyüzyetmişbirTürk Lirası) 30.750,-TL (OtuzbinyediyüzelliTürk Lirası),

f) 62ncimaddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 358.977,-TL (ÜçyüzellisekizbindokuzyüzyetmişyediTürk Lirası) 449.259,-TL (DörtyüzkırkdokuzbinikiyüzellidokuzTürk Lirası),

olarakgüncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 –(1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ1/2/2021tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.