TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönergesi


Bakanlık Makamının 07.08.2019 tarih ve 266 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Bakanlık Makamının 14/04/2020 tarih ve 107 sayılı Onayı ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.
Bakanlık Makamının 08/10/2020 tarih ve 269 sayılı Onayı ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönergesi

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kapsam

MADDE 1- (1) Müfettişlerin çalışma usul ve esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerine ait hususlar bu Yönergede belirtilmiştir.

Dayanak

MADDE 2- (1)  Bu Yönerge, 17/04/2019 tarih, 30748 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede yer alan;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

ç) Başkanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettiş ve müfettişler ile resen teftiş ve soruşturmaya yetkili müfettiş yardımcılarını,

e) Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturma yetkisi bulunmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,

f) Teftiş Kurulu veya Kurul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

g) Yönetmelik: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğini,

h) Merkez: Teftiş Kurulunun görev merkezi olan Ankara İlini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari ve Mali İşlemler

İzin işlemleri

MADDE 4- (1) İzin ve hastalık raporlarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Merkez dışı görevlerde, verilen görevin bütünlüğünün bozulmaması için geçerli sebepler dışında, başlanmış olan görev tamamlanmadan izin isteğinde bulunulmamalı, izin dilekçesi yazılmadan önce, Başkanlıkla sözlü olarak görüşülerek mutabakata varılmalıdır.

b) Yetkisiz müfettiş yardımcılarının izin dönüşlerinde göreve başlama yazıları refakatinde bulunduğu müfettiş tarafından yazılır.

c) Müfettişler izin istek formlarında, gerektiğinde kendileriyle temas kurulabilmesini sağlayacak şekilde açık tutacakları bir telefon numarası belirtirler. İznin yurtdışında geçirilecek olması halinde gidilecek ülke izin formunda belirtilir.

ç) Mesaiye uymaya azami riayet gösterilmelidir. Zorunlu hallere münhasır olmak üzere görev yerinden kısa süreli ayrılma veya kısa süreli görev yerine geç gelme durumlarında, Başkanlık sekreterine bulunulan yer ve/veya telefon numaraları bildirilir. Bu durumda, Başkanlıkça acilen bilgi istenebileceği ve irtibat kurulması gerekebileceği göz önünde bulundurularak cep telefonları açık tutulmalıdır.

d) Yetkisiz müfettiş yardımcıları, refakatinde bulundukları müfettişlerden izin almadan görev yerinden ayrılamazlar.

e) Grup çalışmalarında kısa süreli saatlik izinler grup başkanı tarafından verilir; yıllık ve mazeret izin istekleri grup başkanının muvafakati alındıktan sonra Başkanlığa intikal ettirilir. Yetkisiz müfettiş yardımcılarının izinleri için refakatinde bulunduğu müfettişin uygun görüşü ve parafı alınır.

f) Merkez ve merkez dışında alınan hastalık raporları hakkında zaman geçirilmeden Başkanlığa bilgi verilir ve alınan hastalık raporları Başkanlığa ulaştırılır.

Haberleşme ve yazışmalar

MADDE 5- (1) Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalarda 02/02/2015 tarih, 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile elektronik belge düzenlenmesi ile ilgili olarak 14/10/2017 tarih, 30210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “e-Yazışma Projesi” konulu 2017/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve mevcut diğer düzenleyici işlemler ile Başkanlık talimatlarına uyulur. Ayrıca ıslak imzalı  yazışmalar şekil olarak Ek 1’de yer alan örneğe uygun olarak yapılır.

(2) Müfettişler, merkezden görev yerine, görev yerinden merkeze veya görev yerinden başka bir görev yerine hareketlerini, görev ve her türlü resmi izin dönüşü ile merkez dışındaki görev yerinde göreve başlamalarını resmi yazıyla Başkanlığa bildirirler. Ayrıca;

a) Grup çalışması söz konusuysa, merkez dışında görev yerine harekete ilişkin yazılı bildirim, geçici göreve iştirak edecek grup üyelerinin isimleri de sayılmak suretiyle, sadece grup başkanı tarafından yapılır. Yazıda, göreve giden müfettiş ve müfettiş yardımcılarının isimleri belirtilir ve söz konusu bildirim yazılarında görev yazısı ilgi tutulur.

b) Merkeze gelindiği, göreve başlandığı gün yazıyla Başkanlığa bildirilir. Grup çalışmalarında her müfettiş göreve başladığını ayrı ayrı bildirir. Ayrıca refakatindeki müfettiş yardımcısı ile merkeze dönen müfettiş söz konusu yazıda müfettiş yardımcısının da göreve başladığını belirtir.

(3) Görev dönüşlerinde, Başkan veya Başkan Yardımcılarına, görevle ilgili şifahi bilgi verilir.

(4) Birlikte yürütülen görevlerle ilgili olarak Başkanlıkla yapılan yazışmalarda yazı yetkili müfettişlerce imzalanır. Ancak, diğer kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, yazı grup başkanınca imzalanır, ikinci nüshası da gruptaki diğer müfettişlerce paraflanır.

(5) Yürütülen görev yönünden gerekli görülen defter, evrak ve belgeler, teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşlardan, müfettiş tarafından kurum dışına çıkarılması gerekli görülmesi halinde yazıyla istenir. Bu durumda, söz konusu defter, evrak ve belgelerin tutanak düzenlenmek suretiyle teslim alınmasına dikkat edilir. Evrakın aslının alınmasına ihtiyaç duyulursa birimde kalan suret müfettiş tarafından “Aslı gibidir” denilerek mühürlenir ve imzalanır.

Değerlendirme belgesi

MADDE 6-(1) Müfettişler, refakatte bulunan müfettiş yardımcıları hakkındaki görüşlerini belirtmek amacıyla, Başkanlıktan temin edecekleri değerlendirme belgesini refakatten ayrıldıkları tarihi izleyen bir hafta içinde düzenleyerek doğrudan Başkana verirler.

Temaslar

MADDE 7- (1) Müfettişler, görevli olarak gittikleri yerlerin mülki amir/misyon şefi ile temasta bulunmaya özen gösterirler.

Demirbaş eşyanın kullanımı

MADDE 8- Oda değişikliklerinde ve zimmetli olarak teslim edilen demirbaşların değiştirilmesinde Başkanlığa ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine mutlaka bilgi verilmelidir.

Maaşlar

MADDE 9- (1) Maaş bordrolarının zamanında çıkarılabilmesi ve banka hesap listesinin zamanında gönderilebilmesi için, sigorta poliçesi, aile yardımı ve çocuk yardımı vb. beyanname değişikliklerinin, her ayın altısına kadar Başkanlığa verilmesi gerekir.

Uçakla Seyahat (Değişik 14/04/2020 tarih ve 107 sayılı Makam Oluru)

MADDE 10-(Değişik 14/04/2020 tarih ve 107 sayılı Makam Oluru) (1) Müfettişlerce yurt içi uçakla seyahatler, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve harcamaların bütçe ilke ve esasları ile ödenek miktarına bağlı olarak en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesi ilkesi göz önünde bulundurularak yapılır.

Yolluk bildirimi

MADDE 11- (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre yurtiçi geçici görev yolluğunun ödenmesine ilişkin harcama evrakı ekinde bulunması gereken yolluk bildirimleri ilgili Bakanlığın öngördüğü usul ve esaslara göre doldurulur.

(2) Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde, gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin, belediye hudutları dışında taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin yolluk bildirimi ekinde verilmesi gerekmektedir.

(3) Aynı yere grup halinde seyahat eden müfettişlerin topluca taksi kiralamaları halinde, her müfettiş, tam taksi ücretini beyan etmez, yolluk bildirimlerinde verilen toplam ücretten payına düşen miktarı gösterir.

(4) Yatacak yer temini için ödenen bedellere ait faturalar veya benzeri yerlerden alınacak belgeler yolluk bildirimine eklenir. Söz konusu fatura ve belgelerde, ilgilinin adı, soyadı, konaklama tarihleri, fatura veya belgenin nereye ait olduğu, tarihi ve numarası, düzenleyenin imzasının bulunması, fatura ve belgelerde ödenen bedelin oda veya konaklama karşılığı olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekir.

Ayrıca, yatacak yer için özel kişilerden ev veya pansiyon kiralanması halinde, ilk ödemede, kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin ev veya pansiyonu kiraya verenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka makbuzu yolluk bildirimine eklenir. Bu bilgileri ihtiva etmeyen fatura veya belgeler Geçici Görev Yolluğu Bildirimine eklenmez.

(5) Yolculuk ve oturma tarihleri ilgili bölümde, gün, ay ve yıl olarak belirtilir.

(6) Yolluk Bildiriminde yer alan hareket saatleri bölümü, merkezden çıkış ve dönüşü 24 saati aşmayan seyahatler için doldurulur.

Haberleşme Giderleri

MADDE 12- (1) Merkezdeki posta işlemleri Başkanlık kanalıyla yapılır.

(2) Seyahatlerde görevle ilgili yapılacak posta giderlerine ait makbuzlar, düzenlenecek liste ile birlikte yolluk bildirimine eklenir, liste toplamı yolluk bildiriminde beyan edilir.

Kayıt ve dosya işlemleri

MADDE 13- (1) Müfettişler, hazırladıkları rapor ve yazıları kendilerine ait kayıt ve zimmet defterine işlerler.

Ayrılmada yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesi, demirbaş ve diğer eşyayı Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde Başkanlığa iade etmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane, Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

Kütüphane kullanımı

MADDE 15- (1) Kütüphaneden kitap alınması halinde, bu husus, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi veya kütüphaneden sorumlu bir personel görevlendirilmiş ise bu personele bildirilmeli ve kitaplar kullanıldıktan sonra yahut en geç bir ay içinde iade edilmelidir.

Bilgisayar ve internet kullanımı

MADDE 16- (1) Müfettişin kullanımına verilen Başkanlığa ait bilgisayarlara orijinal programlar dışında, telif hakkı bulunmayan programlar ile oyun programları yüklenmemeli; virüs taşıdığından şüphe edilen veri taşıyıcılar bilgisayarlarda kullanılmamalı; virüs bulaşan bilgisayarlardan diğer bilgisayarlara hiçbir program veya dosya aktarımı yapılmamalıdır.

(2) İnternette kaynağı belli olmayan, güvenilirliğinden endişe duyulan e-postalar hiç açılmadan silinmeli, internet erişimini güçleştirdiğinden ve erişimi sağlayan cihazların kapasitesini olumsuz etkilediğinden, özellikle hareketli görüntülerin indirilmemesine dikkat edilmelidir.

İKİNCİ KISIM

Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalarla İlgili İşlemler

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Teftiş

MADDE 17- (1) Teftiş, teftiş edilen birimin kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını, çalışmaların gelişen ihtiyaçlara cevap verip vermediğini, defter, belge ve kayıt düzeninin mevzuat hükümlerine uygun ve doğru olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan; saptanan eksiklik, hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesine ve giderilmesine ilişkin önlemleri belirten, bu suretle etkin bir kamu düzeninin devamını hedef edinen sistemli faaliyetleri ifade eder.

İnceleme

MADDE 18- (1) İnceleme, Bakanlık teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile denetimi Bakanlığa ait kurum, kuruluş ve işlerde, Bakanlık Makamınca gerekli görülen konularda yapılan, onay kapsamıyla sınırlı denetim faaliyetleri ile Bakanlık denetimine tabi söz konusu kurum ve kuruluşlar personelinin genel hükümlere göre değerlendirilmesi gereken faaliyetlerine ilişkin çalışmalardır.

Ön İnceleme

MADDE 19- (1) Ön İnceleme, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi gerekip gerekmediğini ortaya çıkarmaya elverişli delilleri sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir.

Soruşturma

MADDE 20- (1) Soruşturma, 3628 sayılı Kanun ve diğer özel kanunlar kapsamına giren hususlarda, konunun yargı organlarına intikalinin gerekip gerekmediğini tespit etmek; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren hususlarda ise ilgililerin disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurullara sevkini sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir.

Araştırma

MADDE 21- (1) Yürürlükteki her türlü mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları,  ve yeniden düzenlenmesi gereken hüküm ve usuller ile Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki görüş ve önerilerin ve mesleki veya bilimsel çalışmaların sonuçlarının bildirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalarda Ortak Hususlar

Görev süreleri (Değişik 14/04/2020 tarih ve 107 sayılı Makam Oluru), (Değişik 08/10/2020 tarih ve 269 sayılı Makam Oluru)

MADDE 22-(Değişik 14/04/2020 tarih ve 107 sayılı Makam Oluru), (Değişik 08/10/2020 tarih ve 269 sayılı Makam Oluru)(1) Başkanlık tarafından görevlendirme yapılırken işin ivediliği, niteliği ve kapsamı dikkate alınarak görevin tamamlanabilmesi için makul bir süre belirlenir. Görevlerin Başkanlık tarafından verilen sürelerde tamamlanması esastır. Müfettiş tarafından görevin belirtilen sürede tamamlanamayacağının anlaşılması halinde durum, gerekçeleriyle birlikte görevin tamamlanabilmesi için gerek duyulan ek sürede belirtilerek Başkanlığa bildirilir. Başkanlık tarafından gerekçeler dikkate alınarak süre yeniden belirlenir.

(Değişik 14/04/2020 tarih ve 107 sayılı Makam Oluru)(2) Merkez dışındaki görev yerlerine hareket edilirken zorunluluk olmadıkça haftanın ilk iki gününde yola çıkılmasına özen gösterilir.

Grup çalışması

MADDE 23- (1) Birden fazla müfettişin görevlendirildiği işlerde, en kıdemli müfettiş grup başkanı olarak görev yapar. Grup başkanı, işbölümü yaparak işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamakla ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmekle yükümlüdür. Gruptaki müfettişlerin çalışmalarından, mesaiye devamlarından ve görevle ilgili davranışlarından grup başkanı sorumludur. Çalışmalarda meydana gelebilecek aksama ve uyumsuzluklar, grup başkanı tarafından derhal Başkanlığa bildirilir.

(2) Birim yetkilileri ile temaslar grup başkanınca yürütülür, grup başkanının bulunmadığı zamanlarda, vereceği talimata göre hareket edilir.

Yazılı açıklama istemleri

MADDE 24- (1) Müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturmalarda, ilgililerden belgelere atıfta bulunularak yazılı açıklama istenmesi halinde, açıklama istenen konu belirtilmek suretiyle açıklama istemine dayanak teşkil eden söz konusu belgelerin birer örneği de Müfettişlik yazısı ekinde gönderilir. İlgililerce bunlardan başka belge istenmesi halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 nci maddesi göz önünde tutulur.

(2) Yazılı açıklama istemlerinde, ilgiliye makul bir cevaplandırma süresi verilmelidir.

İfade tutanakları

MADDE 25- (1) İnceleme veya soruşturmalarda ilgililerin dinlenmesi gerektiğinde durum Ek 2’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak tutanakla tespit olunur.

(2) Tutanak, Müfettiş veya Müfettişler, varsa zabıt kâtibi ve ilgililerce imzalanır. İmzadan kaçınma halinde tutanağın altına durumu bildiren bir not yazılarak bu halin sebepleri belirtilir.

Zamanaşımı

MADDE 26- (1) Gerek Türk Ceza Kanunu kapsamını giren suçlar, gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin suçları için anılan Kanunlarda değişik zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Bir fiilin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı müfettişlerce resen dikkate alınır.

(2) Müfettişler, yürüttükleri soruşturmalarda, işin tamamlanmasına kadar zamanaşımına uğrayıp uğramayacağını resen inceleyerek tespit ederler. Soruşturma konusu olayın disiplin ve ceza hukuku yönünden zamanaşımı süreleri sona ermeden sonuçlandırılmasında gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilmelidir.

(3) Soruşturma konularının zamanaşımına uğradığı veya uğramak üzere bulunduğu ve işin zamanaşımına uğramadan tamamlanması imkânı bulunamayacağı anlaşıldığı takdirde, durum derhal Başkanlığa bildirilmelidir.

(4) Birden fazla iddianın yer aldığı soruşturmalarda, iddialardan bir ya da birkaçının zamanaşımına uğramasına az bir süre kaldığı tespit edilirse, Başkanlığın bilgisi dahilinde o iddiaların soruşturulmasına öncelik verilir, iddianın sabit görülmesi ve cezai teklif getirilmesi durumunda bu konudaki rapor ivedilikle düzenlenir.

(5) Zamanaşımına uğramasına kısa bir süre kalmış işlere ait raporların Başkanlığa sunuş yazısında işin aciliyeti ve zamanaşımı süresinin dolacağı tarih belirtilir.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 27- (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak.

b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak.

ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.

Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler

MADDE 28- (1) Görevden uzaklaştırma işleme sırasında gerek 657 sayılı Kanun, gerekse Teftiş Kurulu Yönetmeliğindeki ilgili hükümlere uyulur. Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya konması gerekir.

(2) Başkanlığa sunulacak yazıda, görevden uzaklaştırma gerekçesine açıkça yer verilmesi; diğer kişi ve mercilere yazılacak yazılarda, işleme dayanak olan ilgili mevzuat maddeleri yanında, “soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi” veya “görev başında kalmasının sakıncalı bulunduğu” gerekçeleri belirtilerek, bu hususların dışında ayrıntılı bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir.

Kamu zararı tespit edilmesi halinde yapılacak işlemler

MADDE 29- (1) Yapılan inceleme, teftiş ve soruşturmalarda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 0anununun 71 inci maddesi ile Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan sebep ve hallerden kaynaklanan kamu zararının varlığının tespit edilmesi halinde, bu zararlara ilişkin olarak Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu nedenle, müfettişler yaptıkları işle ilgili raporun yanında, ayrıca, söz konusu hallerden kaynaklanan kamu zararıyla ilgili olarak bu konudaki her türlü bilgi ve belgeyi içeren ek bir “İnceleme Raporu” hazırlar ve Başkanlığa sunarlar.

Sosyal ilişkiler

MADDE 30- (1) Müfettişler, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan veya dolaylı olarak soruşturma/incelemeyle ilgili olan kişilerin hizmet ve ikramlarını kabul edemez, bunlarla alışveriş yapamaz, borç alıp veremezler.

İşin devri

MADDE 31-(1) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden ve makul bir süre içinde bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakabilir veya Başkanlığın talimatı üzerine devredebilirler.

             (2) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

             a) Devredilen işin ne olduğu,

             b) Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği

  yazılır.

             (3) Bunların dışında devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

             (4) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş İşlemleri

Teftişe çıkmadan önce yapılacak işlemler

MADDE 32- (1) Teftiş edilecek birimle ilgili önceki teftiş raporları gözden geçirilmelidir.

(2) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün teftişi söz konusuysa, mümkünse gidilecek yerin kültür ve turizm değerleri ve potansiyeli araştırılmalı, yörenin tarihi ve kültürel değerleri incelenmelidir.

Teftiş Programı

MADDE 33- Merkez birimleri dışında, teftişi yapılacak birim sayısı tek dahi olsa bir teftiş programı hazırlanır, teftiş edilecek birim sayısı birden fazla ise her birim için teftişe başlama ve bitiş tarihleri yapılacak programda ayrı ayrı belirtilir.

Teftiş usulü

MADDE 34- (1) Teftişe ani ve habersiz olarak başlanması esastır. Teftişler tarama veya sondaj usulü ile yapılır. Sondaj usulü ile teftiş sürdürülürken, müfettiş yanlış ve eksikle karşılaşırsa, sondaj oranını artırır ve gerektiğinde tarama usulü ile teftişi yapar.

(2) Teftiş kapsamı dışındaki işlemleri de incelemek gereği ortaya çıkarsa, müfettiş, durumu Başkanlığa bildirir ve alacağı talimata göre hareket eder.

Teftiş dosyası

MADDE 35- (1) Teftiş edilen kurum ve kuruluşlarda bir teftiş dosyası tutulur. Teftiş dosyasına, birimin geçmiş yıllardaki teftişleri neticesinde tanzim edilmiş bulunan cevaplı raporların bir nüshası ile cevaplı rapor düzenlenmediği hallerde tanzim edilmiş bulunan inceleme raporlarına ilişkin olarak Bakanlık merkezinden gönderilen emir ve talimatlar ile yazılar ve bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair belgeler konulur. Müfettişler, tetkik ettikleri birimlerdeki teftiş dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

Sigortasız işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı

MADDE 36- (1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu maddesi sondan ikinci fıkrası hükmü uyarınca, işyeri niteliğindeki yerlerde yapılan teftiş veya incelemelerde, anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin Ek: 1 ve Ek: 2 sayılı formları doldurulmalıdır.

Teftiş sırasında dikkat edilecek hususlar

MADDE 37- (1) Teftişler, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

a) “Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yurtdışı Birimlerinin Teftişinde Dikkate Alınacak Esaslar” ile görev emrinde belirtilen esaslar uyarınca teftiş yapılır.

b) Teftişlerde, teftiş edilen iş ve işlemin gerçekleştiği tarihteki mevzuat hükümleri esas alınır. Rapor yazımı sırasında mevzuat değişikliği ortaya çıkarsa bu da dikkate alınır.

c) Müfettiş teftiş edeceği yere vardığında ilk olarak kasa, kıymetli evrak ve gerek göreceği kurum mallarını sayar ve kontrol eder. Teftiş sırasında eser, kitap ve demirbaşlar da sayılır ve kontrol edilir. Bu işlemlerin sonunda düzenlenecek tutanaklarda müfettişin de imzası bulunur. Bu şekilde yapılan tespitler kayıtlar ile karşılaştırılır.

ç) Teftişlerde, daha önceki teftişlerde düzenlenen cevaplı rapor maddelerindeki hususların yerine getirilip getirilmediği ve aynı hataların tekrarlanıp tekrarlanmadığı kontrol edilir. Gerekirse yerine getirilmeyen hususlar hakkında soruşturma yapılması istenir.

d) Teftişlerin esas ilkesinin, “teftiş edilen birimin, amacına en verimli şekilde, zamanında ve geçerli hukuk düzenine uygun, rasyonel bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını, amaca yönelmede izlenen yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin uygunluğunu, bunların verimlilik, etkinlik ve ekonomikliği ile hizmet kalitesini meydana çıkarıp, aksayan hususlara düzeltme çareleri tavsiye etmek” olduğu göz önünde bulundurularak, raporlarda bu hususlarla ilgili öneriler getirilmesine özen gösterilir.

e) Teftişte, cevaplı rapor düzenlemeyi gerektirecek herhangi bir husus yoksa inceleme raporu düzenlenir. Bu takdirde düzenlenecek inceleme raporu, müfettişin merkeze dönüşünden itibaren en geç 1 ay içinde Başkanlığa teslim edilir.

f) Teftişlerde, personel gereksinimi, hizmet alımı, demirbaş veya çeşitli araç ve gereç gibi teftiş edilen birimin ihtiyaç duyduğu hususlar tespit edilerek raporda gerekli önerilere yer verilir.

g) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin teftişinde kültür, turizm ve tanıtma faaliyetleri de ele alınır, bu konudaki eksiklikler üzerinde durulur.

h) Şube kütüphanelerinin (veya bağlı birimlerin) teftişi sonunda düzenlenen cevaplı raporlarda eleştiri maddeleri ile ilgili olarak gerek görülmesi halinde üst amirlerin görüşleri de alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Ön İncelemeler

4483 sayılı Kanun kapsamına giren eylemler

MADDE 38- (1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında, 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Görev sırasında işlenmiş olsa dahi, görev suçu tanımına girmeyen suçların takibinde genel hükümler uygulanır.

İhbar, şikâyetler ve ön inceleme onayı istenmesi

MADDE 39- (1) Müfettişler, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir fiili, ihbar, şikâyet veya görev sırasında öğrendiklerinde, kaybolma ihtimali bulunan ve ivedilikle toplanması gereken delilleri toplar ve bir yazıyla durumu derhal Başkanlığa bildirerek ön inceleme izni isterler. Ön inceleme istemli yazıda, haklarında ön inceleme istenenler ile fiilleri belirtilir.

Ön incelemenin kapsamı

MADDE 40- (1) Ön inceleme onayında belirtilen ihbar, şikâyet veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ön inceleme sırasında ortaya çıkabilecek konular, ön inceleme onayının kapsamını oluşturur.

(2) Ön inceleme onayında belirtilenlerin dışında Bakanlığımızın başka kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara iştirak ettiklerinin anlaşılması halinde, bunlar da yeni bir inceleme onayı alınmaksızın ön incelemeye dahil edilirler.

(3) Ön inceleme sırasında, ön inceleme onayında belirtilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil veya işlem tespit edildiğinde, durum yazılı olarak en hızlı haberleşme araçları ile bu konuda ön inceleme izni alınmak üzere Başkanlığa bildirilir.

(4) Ön inceleme sırasında başka kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memur veya diğer kamu görevlilerinin de 4483 sayılı Kanuna göre takibi gerektiren fiillerine rastlanması halinde durum, bir yazıyla bu kişiler hakkında ön inceleme izni vermeye yetkili mercie gönderilmek üzere ilgili belgelerle birlikte Başkanlığa bildirilir.

Müfettişlerin ön inceleme sırasında uyacakları süreler

MADDE 41- (1) 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki süreler, yetkili mercie soruşturma izni konusundaki kararını vermesi için tanınan süreler olduğundan, müfettişler, ön inceleme raporunu, rapor üzerindeki inceleme ve varsa eksiklerin giderilmesini teminen, Kanunda öngörülen sürenin dolmasından en az beş işgünü önce Başkanlığa tevdi ederler.

(2) Ek süre talepleri ise, gerekçeleriyle birlikte, otuz günlük sürenin dolmasından en az yedi gün önce Başkanlığa intikal ettirilir.

Yazılı açıklama istenmesi ve ifade alınması

MADDE 42- (1) Yazılı açıklama ve ifadeler, ön inceleme izni onayından sonra alınır.

(2) Huzurda ifade alınması esas olmakla birlikte, süre yetersizliği veya ilgili kişiye ulaşmada zorluklar bulunduğu takdirde, yazılı olarak açıklama istenebilir. Yazılı açıklama istenmesi halinde, ilgiliye, açıklama yapmasına imkân verecek belgeler de eklenmek suretiyle makul bir süre verilerek açıklamasını yapması resmi yazıyla istenir.

(3) İfadesine başvurulacak kişiye ön inceleme süresi içinde ulaşılması mümkün olmamışsa, yazılı açıklama istem yazısının Tebligat Kanunu hükümlerine göre gönderildiğini belirten bir belge de ön inceleme raporu ekleri arasına konur ve raporda bu konuya değinilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uygulanması

MADDE 43- (1) Ön incelemeyle görevlendirilen müfettişler, 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan konularda anılan Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre işlem yapabilirler.

Ön İnceleme Raporunun düzenlenmesi

MADDE 44- (1) Hakkında ön inceleme yapılan kişinin leh ve aleyhindeki tüm bilgi ve belgeler toplanarak “soruşturma izni verilmesi” veya “soruşturma izni verilmemesi” görüşünü içeren bir Ön İnceleme Raporu düzenlenir. Bu Rapor Başkanlığa sunulur. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi önerilerinde gerekçe belirtilmesi zorunludur.

(2) Birden fazla müfettiş tarafından yapılan ön incelemelerde, müfettişler arasında farklı görüşler ortaya çıkması durumunda bu durum rapor üzerine şerh düşülerek belirtilir ve farklı görüşler gerekçeleriyle birlikte Raporda ayrı ayrı yazılır.

(3) Ön inceleme sırasında fiilin, zamanaşımı veya affa uğraması veya ilgilinin vefat etmesi halinde, ön incelemeye devam edilmeyip, yazılacak Raporda gerekçesi belirtilmek ve/veya belgelendirmek suretiyle “soruşturma izni verilmemesi” önerisinde bulunulur.

(4) Ön inceleme sırasında, ön inceleme konusu fiilin, 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde de ön inceleme raporu düzenlenir.

(5) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir fiilin, idari veya mali bir işlemi gerektirmesi halinde, bu konudaki önerilere ön inceleme raporunda yer verilebilir. Ön inceleme konusu fiil veya işlem, aynı zamanda disiplin soruşturması da gerektiriyorsa, ayrı bir yazıyla bu konuda soruşturma onayı istenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

657 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Disiplin Soruşturmaları

Yasal dayanak ve disiplin soruşturmasına başlanması

MADDE 45- (1) Memurlar hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

(2) Disiplin soruşturmasına “soruşturma” onayı üzerine başlanır. Ancak, teftiş ve inceleme görevleri sırasında karşılaşılan bir olayın yahut bu sırada gelen bir ihbar veya şikâyetin konusunun disiplin hükümleri kapsamına girdiği kanaati edinildiği takdirde, durum, gerekli belgelerin eklendiği bir yazıyla Başkanlığa bildirilir. Onayın gelmesi beklenmeden gerekli bilgi ve belgeler toplanabilir ve ilgililerin ifadeleri alınabilir.

İfade alınması

MADDE 46- (1) Soruşturma sırasında ilgili memurun ve olayla ilgisi görülenlerin ayrı ayrı ifadesine başvurulur ve alınan ifadeler örneği Ek 2’de yer alan “İfade Tutanağı”na bağlanır.

(2) İfade alınması sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri geçerli değildir. Buna göre, ifade sahipleri yeminsiz dinlenir; yeminli zabıt kâtibi bulundurma zorunluluğu yoktur; ifadelerde, şikâyetçi, muhbir, tanık vb. sıfatlara yer verilmez; tutanakta “İfade Sahibi” ibaresinin kullanılması yeterlidir.

(3) Bakanlığımızda, genel müdürlüğe denk veya üstü unvan taşıyanlar ile daha önce bu görevleri yapmış olanlardan, konunun özelliği dikkate alınarak, huzurda ifade alınması yerine, yazılı açıklama istenebilir. Yazılı açıklama savunma yerine geçmez.

(4) 4483 ve 3628 sayılı Kanunların kapsamına giren bir fiilin, disiplin yönünden de soruşturulması halinde, o işle ilgili ifade tutanaklarının onaylı fotokopileri soruşturma raporuna eklenebilir.

Savunma istenmesi

MADDE 47- (1) 657 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine göre, memura, savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunması alınacak kişiye savunma istem yazısı gönderilir. Savunmanın hangi tarihte ilgiliye verildiği Tebligat Kanunu hükümlerine göre belgelendirilir. Savunma süresi 7 günden az olamaz. Bu süreler ile savunma yapmaması durumunda memurun savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı savunma istem yazısında açıkça belirtilir.

(2) Onay “incelenmesi, gerekirse soruşturulması” şeklinde ise, müfettiş gerekli incelemeyi yaptıktan sonra disiplin suçu kapsamına giren bir fiil tespit ederse, ilgilinin savunmasını ister. Aksi durumda, soruşturma yapılmaz, dolayısıyla savunma istenmez.

(3)Soruşturma yapılan memurun/memurların hakkında ‘uyarma’ cezasıyla tecziyesinin/tecziyelerinin gerektiği, fakat 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin sondan beşinci fıkrasında sayılan koşulları taşıması nedeniyle ceza indirimine gidilerek “cezai mahiyette olmamak üzere yazılı olarak dikkatinin çekilmesinin/çekilmelerinin yerinde olacağı” şeklinde öneri getirilirken de ilgili memurun/memurların savunmasının alınmış olması gerektiğine dikkat edilmelidir.

ALTINCI BÖLÜM

Özel Kanunlara Göre Yapılacak Soruşturmalar

3628 Sayılı Kanuna göre yapılacak soruşturmalar

MADDE 48- (1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda sayılan suçları işleyenler veya bu suçlara iştirak edenler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Kanunun ismi zikredilerek alınan soruşturma onayları veya genel bir “inceleme/soruşturma” onayı alınmış bir görev sırasında, 3628 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç tespit edilirse, soruşturma 3628 sayılı Kanuna göre yapılır.

3628 Sayılı Kanunda soruşturmacının yetki ve yükümlülükleri

MADDE 49- (1) Soruşturmayı yapan müfettişin yetkisi, 3628 sayılı Kanunla sınırlıdır. Bu soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki şekil şartları geçerli değildir.

(2) Bu Kanuna göre yapılan soruşturmalarda, soruşturma tamamlandıktan sonra düzenlenecek “Soruşturma Raporu”nun aslı, ilgili Müfettiş tarafından, gereği için doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı ekinde tevdi edilir. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun bir örneği de eş zamanlı olarak, Başkanlığa sunulur.

(3) Müfettiş, 3628 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca, soruşturmaya başladıktan sonra, suç ihbarını doğrulayan emareler bulduğu takdirde, hakkında soruşturma yapılan kişiden, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde ettiği takdirde hakkında soruşturma yapılan kişinin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları ile gelini ve damadından da mal bildiriminde bulunmasını istemekle yükümlüdür. Bu husus bir yazıyla ilgililere bildirilir. İlgililer, Kanunda belirtilen 7 günlük süre içinde mal bildirimini vermek zorundadır.

Diğer kanunlara göre yapılacak soruşturmalar

MADDE 50- (1) Soruşturma usulü özel hükümler taşıyan diğer kanunlara göre yapılacak soruşturmalarda, usul işlemleri, bu kanunlarla müfettişe verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Raporlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Rapor Çeşitleri, Bölümleri ve Dikkat Edilecek Hususlar

Cevaplı rapor yazımında dikkat edilecek hususlar

MADDE 51- (1) Ek 3’de yer alan örneğine uygun olarak hazırlanacak Cevaplı Raporda aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Giriş bölümünde, görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi ile teftişin başlama ve bitiş tarihleri belirtilir ve görev emri ve Bakan Onayı da rapora eklenir.

b) Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonları dikkate alınarak ayrı ayrı cevaplı raporlar da düzenlenebilir.

c) Çeşitli konuları içeren çok sayıda eleştiri söz konusu olduğunda, eleştirilen hususlar, konuları itibariyle bölümlendirilerek (teftiş rehberindeki konu sıralamasına göre) rapor düzenlenebilir.

ç) Eleştiri konusu yapılan hususlar maddeler halinde rapor kâğıdına yazılır, eleştiri maddelerinin bitiminde, raporun kaç sayfa, kaç madde ve ekten oluştuğu, ne kadar sürede cevaplandırılması gerektiği, rapor cevaplandırıldıktan sonra bir nüshasının birimdeki dosyasına konularak diğer nüshaların iade edilmesi gerektiği hususlarına yer verilir.

d) İlgililerden, cevaplarını maddeler halinde yazmaları, kâğıtların sol alt köşesinin resmi mühürle mühürlenip birim amirince paraflanması, son sayfayı, merkez teşkilatında şube müdürü ve üstü personel ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi/yetkililerinin; taşra teşkilatında ise birim amiri, birim amirinin yardımcısı/yardımcıları, şube müdürü, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi/yetkilileri ile iş ve işlemlerle ilgili diğer personelin isim ve unvanlarını açarak imzalamaları istenir.

e) Amir ve memurlardan, yöneltilen eleştiriler hakkında doğru ve kesin cevap alınabilmesi, dolayısıyla raporda isabetli teklifler getirilebilmesi için, noksan ve hatalı görülen hususlardaki eleştirilerin maddeler halinde, açık ve kesin bir şekilde kaleme alınması; işlemlerin dayanağını oluşturan yazıların tarih ve sayılarının, işlemin hangi kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve kararların hangi maddelerine ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi veya eleştirinin mantıklı bir gerekçeye dayandırılması gerekmektedir.

f) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş, rapordaki sorulara cevap verilmesi için on günden az olmamak üzere süre verir. Bu süre bitiminde ilgili memur ve amirler tarafından cevaplandırılan raporun iki nüshası müfettişe geri verilir.

g) Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Başkanlığa yazı yazılır.

ğ) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir.

h) Müfettişler, verilen cevaplar ve eleştiri konusu yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir son görüşlerini yazarlar, ayrıca, “Müfettişin son görüşü ve diğer hususlar” olarak adlandırılan bu bölümünde; bina durumu, personel durumu, emniyet tedbirleri, hesap işleri, evrak dosyalama işleriyle ilgili olarak görülen aksaklık ve eksiklikler ve bunlara ilişkin önerilere yer verirler.

ı) Cevaplı raporlara, denetlenen memurların adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva eden personel listesi, denetim sırasında tutulan tutanaklar ile gerekli diğer belgeler de eklenir.

i) Teftiş sonunda eksik ve hatalı işlem bulunmaması dolayısıyla eleştiri maddesi olmaması halinde, cevaplı rapor düzenlenmez. Birimin genel durumunu içeren hususlar hakkında inceleme raporu hazırlanır.

k) Soruşturma istenmesi halinde bu husus Cevaplı Raporda belirtilmeyip ayrı bir yazı ile Başkanlığa bildirilir.

İnceleme raporu

MADDE 52- (1) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde birimin genel durumunu içeren hususların, Bakanlıkça incelettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin yahut ihbar ve şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi maksadıyla Ek 4’de yer alan örneğe uygun olarak inceleme raporu düzenlenir.

(Ek fıkra: 14/04/2020 tarih ve 107 sayılı Makam Oluru ) (2)Yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda, başka bir Bakanlığın, kamu kurum ve kuruluşunun, adli makamların ya da herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin görev alanına giren, bu kuruluş veya kişiler tarafından incelenmesi ve gereği yerine getirilmesi için tevdi edilmesi gereken konuların tespiti halinde bu kuruluş ve kişilere gönderilmek üzere ayrı bir inceleme raporu düzenlenir. 

Araştırma raporu

MADDE 53- (1) Araştırma Raporu;

a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,

b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla Ek 5’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir.

(2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır.

(3) Bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla 657 sayılı Kanun kapsamında yurtdışına gönderilen müfettişler hazırladıkları araştırma raporlarını Kuruldaki görevlerine başladıktan sonraki ilk üç ay içinde Başkanlığa verirler.

(4) Başkanın istemesi halinde, araştırma raporlarında yer alan konularla ilgili olarak ayrıca bir sunum hazırlanır ve raporla birlikte Başkanlığa sunulur.

İnceleme ve araştırma raporlarının bölümleri

MADDE 54- (1) İnceleme/Araştırma raporları aşağıdaki ana bölümler halinde düzenlenir.

a) GİRİŞ: Müfettişe intikal eden konuya ilişkin onay ve Başkanlığın görev emrinin tarih ve sayıları belirtilir.

b) KONU: İnceleme ve araştırmanın konusu özet olarak yazılır.

c) İNCELEME/ARAŞTIRMA: Toplanan verilerin mahiyeti etraflıca belirtilir. Verilerin değerlendirilmesine girilmeden, objektif tekliflere yer verilir.

ç) DEĞERLENDİRME: Toplanan verilerin değerlendirmesi bu bölümde yapılır.

d) SONUÇ: Varılan sonucun kısa özeti ve varsa görüş ve öneriler yazılır.

(2) İnceleme/Araştırma ve Değerlendirme bölümleri birleştirilebilir.

Soruşturma raporu

MADDE 55- (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları Ek 6’da yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak soruşturma raporuna bağlanır.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.

(4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, diğer bir nüshası da eş zamanlı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

Ön inceleme raporu

MADDE 56- (1) Müfettişler, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu tanzim ederek Başkanlığa sunarlar. Ön İnceleme Raporu Ek 7’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanır.

(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği, incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti yazılır. Hakkında ön inceleme yürütülen memur veya diğer kamu görevlilerinin işledikleri belirtilen suç birden fazla ise söz konusu suçların her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin görüş belirtilir.

Ön inceleme ve soruşturma raporlarının bölümleri

MADDE 57- (1) Ön İnceleme ve Soruşturma raporlarında aşağıdaki ana bölümlere yer verilir.

a) GİRİŞ: Bu bölümde, Müfettişliğe intikal eden konuya ilişkin Bakan Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanlığının görev yazısının tarih ve sayıları, varsa ve gerekli görülürse ihbar veya şikâyet mektubunun veya yazısının tarih ve sayısı belirtilir. 3628 sayılı Kanuna göre yapılacak soruşturma sonunda düzenlenecek soruşturma raporlarında “GİRİŞ” bölümünün sonuna “ … durumunun … Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarı ve evrakın tevdii amacıyla düzenlenmiştir.” şeklinde bir ifadeye yer verilir. Giriş bölümünde ek numarasına yer verilmez.

b) KONU: Konu bölümünde, ön incelemenin/soruşturmanın konusu açık bir şekilde belirtilir.

c) ÖN İNCELEME/SORUŞTURMA: Bu bölümde; belgeler üzerinde yapılan inceleme belirtilir, başvurulan ifadeler özetlenir; varsa bilirkişi raporları, yapılan yazışmalarla elde edilen bilgiler ve kanıtlar bir mantık silsilesi içinde ve ayrı alt bölümler halinde objektif olarak anlatılır. Bu bölümde, herhangi bir değerlendirme ve yoruma yer verilmez.

ç) DEĞERLENDİRME: 1) Bu bölüm, hangi tür soruşturma yapılıyorsa, o soruşturma türüne ve konunun özelliğine göre, alt bölümlere ayrılabilir.

2) Değerlendirme bölümünde; olayın cereyan tarzı, elde edilen kanıtlara dayanılarak objektif bir şekilde ortaya konulmalı; mevzuata ve hizmetin gereğine aykırılıklar, personelin mali, idari, cezai sorumlulukları, kamu zararının söz konusu olup olmadığı, vb. hususlar ve sorumluluk dereceleri anlatılmalıdır. Bu bölüm yazılırken mümkün olduğu kadar uzun paragraf ve cümlelerden kaçınılmalıdır. Kısaca bu bölüm; konunun açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği kısımdır.

3) Ön İnceleme Raporunda, fiilin Türk Ceza Kanununun hangi maddesiyle ilgili olduğu, bu maddede tanımlanan suçun maddi, manevi ve diğer unsurlarının mevcut olup olmadığı; soruşturma raporunda ise eylem ve davranışın mevzuata ve hizmetin gereğine aykırılıkları, personelin mali, idari ve cezai sorumlulukları, kamu zararının olup olmadığı gibi hususlar yeterli ölçüde tartışılarak, usulsüzlük veya yolsuzluğun ya da kusurlu hareketin ihlal ettiği yasal düzenleme, herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla ortaya konulmalı ve ilgililerin sorumlulukların dereceleri gerekçeleriyle birlikte belirtilmelidir.

4) 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalarda, olayın cereyan tarzı eklere dayalı ve mümkün olduğu kadar kısa olarak yazılır, filin hangi kanun maddesiyle ilgili olduğu belirtilir, konuyla ilgili müfettişlik değerlendirme ve kanaati açıklandıktan sonra 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince ilgili hakkında işlem yapılması gerektiği belirtilir. Bu raporun Cumhuriyet Başsavcılığına hitaplı üst yazısında “Müfettişliğimizce yapılan soruşturma sonucunda … Müdürlüğü memuru … hakkında düzenlenen … tarih, … sayılı Soruşturma Raporu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca gerekli işlem yapılmak üzere ilişikte sunulmuştur” ibaresi yer alır.

5) Değerlendirmenin, kişisel kanaate göre değil, kesinlikle hukuki kanıtlara dayanılarak yapılması gerekir. Kesin kanıt mevcut olmayan durumlarda, fikir yürüterek veya karinelere dayanarak değerlendirme yapılmamalı, suç ve ceza tayini yoluna gidilmemelidir. Suçun ve yolsuzluğun belirlenmesinde sadece ifadelerle yetinilmemeli, ifadelerde ileri sürülen iddiaların başka kanıtlarla da desteklenmesine çalışılmalı, leh ve aleyhteki kanıtlar ve diğer veriler etraflıca tartışılmalıdır.

6) Disiplin soruşturmasında bu bölümün sonunda, ceza önerilen personelin durumunu değerlendirme ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin sondan 3, 5 ve 6 ncı fıkralarındaki hususların mevcut olup olmadığını ortaya koymak açısından, gerekli inceleme yapılıp, buna göre uygun görülen teklif getirilmelidir.

7) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi sondan beşinci fıkrasında sayılan koşulları taşımayan personel için ceza indirimi teklif edilmemesi gerekir. Bu koşulları taşıyan personel için bir alt ceza teklifi getirilmemesi durumunda, indirim teklif edilmemesinin nedeni açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Bir derece ağır cezayı gerektiren durumlarda önceki cezalara ilişkin belgeler rapora eklenmelidir.

e) SONUÇ: 1) Bu bölümde, ön inceleme/soruşturma konusu olaya mümkün olduğu kadar kısaca değinilerek, buna bağlı olarak sonuç ve teklifler ortaya konulmalı, getirilen teklifle ilgili fiilin tarihi mutlaka belirtilmeli, sonuca etki eden kanıtlara yer verilmemelidir.

2) Kısa olan ve teklif getirilmeyen raporlarda uygun görülmesi halinde ön inceleme/soruşturma ve değerlendirme bölümleri rapor bütünlüğünü bozmamak şartıyla birleştirilebilir. Ancak, her halükarda sonuç bölümü ayrı olarak yazılır.

3) Raporda, değerlendirme ile sonuç bölümleri arasında tutarlılık bulunmalıdır.

4) Bu bölümün kısa ve öz olmasına dikkat edilmeli, değerlendirme bölümünde tartışılan ayrıntılara yer vermeksizin sadece tekliflerin belirtilmesiyle yetinilmelidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Rapor Kapağı

Rapor Kapağı

MADDE 58- (1) Ek 8’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak Rapor kapağının ilgili bölümüne, raporu yazan müfettişlerin adı, soyadı ve unvanı, kıdem sırasına göre yazılır.

(2) “Raporun Cinsi” kısmına Yönetmelikte belirtilen rapor cinsi yazılır.

(3) “Raporun Konusu” kısmında, yapılan çalışmanın konusu özet olarak yazılır.

(4) Kapağın “Öneri” kısmında, rapordaki teklifler özetlenir. Teftişler sonunda düzenlenen raporlar dışında “Raporda belirtilmiştir.” ibaresi, ancak raporda yer alan tekliflerin özetlerinin kapağın bu kısmına sığmayacak kadar uzun olması halinde kullanılabilir.

(5) Bir müfettiş tarafından yazılan değişik cinsteki raporların tümüne, müfettişlik yazı sayısından ayrı olarak, tek seri halinde her yıl 1’den başlayarak rapor sayısı verilir. Rapor sayısının önüne müfettişin mühür numarası yazılır (1/4 gibi). Grup çalışmalarında, rapor sayısı, her müfettiş tarafından verilecektir. Raporun Başkanlıkça iade edilmesi halinde, yeniden sunulan raporun sayısı değiştirilmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ek Çizelgesi ve Ekler

Ek Çizelgesi

MADDE 59- (1) Ek 9’da yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak Ek Çizelgesi düzenlenirken aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) Birden fazla eki bulunan raporlarda “Ek Çizelgesi” düzenlenir; ek çizelgesi rapor kâğıdına yazılır; ek çizelgesinin birden fazla sayfaya taşması halinde, her sayfa numaralandırılır; ek çizelgesine, “….. hususunda yapılan inceleme/araştırma/soruşturma/ön inceleme sonunda hazırlanan …/…/…. tarih ve … sayılı … … raporuna ait ek çizelgesi” şeklinde başlık verilir.

b) Çizelge başlığının altına, “Sıra No”, “Tarih”, “Sayı”, “Parça Adedi” ve “Açıklama” sütunları açılır ve her ekle ilgili bilgiler bu sütunlarda belirtilir. Son sütunun altı çizilecek; çizginin sol alt köşesine “Ekler… (yazıyla) sıra numarasında … (yazıyla) parçadan ibarettir.” ibaresi yazılır. Rapor nüshası kadar temin edilemeyen CD, kaset, fotoğraf gibi ekler için raporun ekleri arasına durumu belirtir bir not yazılır. Ayrıca, hangi nüshalara hangi eklerin konulamadığı ek çizelgesinin altına düşülen notta belirtilir.

c) Ek çizelgesine müfettişin adı, soyadı yazılmaz, imza atılmaz; sadece, sayfaların sol alt köşesi, rapor metni sayfalarında olduğu gibi mühürlenip, paraflanır.

Ekler

MADDE 60- (1) Raporlara eklenecek belgelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) Ek numarası verilirken birbirinden bağımsız belgeler ayrı ayrı numaralandırılır.

b) Raporlara eklenecek her asıl veya müfettiş dışında ilgililerce tasdik edilen ekin sağ üst köşesi, müfettiş tarafından mühürlenip paraflanır. Birden fazla müfettiş tarafından düzenlenen raporlara bu işlem en kıdemli müfettiş tarafından yapılır. Her ek için sağ üst köşeye kırmızı kalemle ek numarası verilir.

c) Birden fazla sayfadan oluşan eklerde sayfalar birbirini izleyen tek bir metnin parçalarıysa bunlar ayrı ayrı numaralandırılmaz, ek numarası ilk sayfaya yazılır, ancak her sayfa mühürlenip paraflanır. Kendi içinde ayrı bir bütünlük bulunan ekin eklerine 1/1,1/2, 1/3 …veya 1/A, 1/B… şeklinde numara verilir. Bunların sağ üst köşesi yukarıda belirtildiği gibi mühürlenip paraflanır. Bu şekilde numaralandırılmış ekler “Ek Çizelgesi”nde ayrıca gösterilmeyebilir.

ç) Fotokopi halindeki eklerde sayfanın uygun bir yerine “aslı/sureti/fotokopisi gibidir” yazılarak tasdik edilir. Bu tasdikte müfettişin adı, soyadı, unvanı, imzası ve mührü bulunur. Müfettiş tarafından bu şekilde tasdik edilen sayfaların sağ üst köşeleri ayrıca mühürlenmez ve paraflanmaz. Bu ekler birden fazla sayfadan oluşuyorsa sadece son sayfanın uygun yerine aslı/ sureti/fotokopisi gibidir” yazılarak müfettişin ismi ve unvanı da belirtilerek imzalanır ve mühürlenir, önceki sayfaların ise sağ üst köşeleri yalnızca mühürlenir ve paraflanır.

d) Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecek rapor ve yazılar ile ön inceleme raporunun birinci nüshasına, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturan belgelerin asıllarının eklenmesine özen gösterilir.

e) Rapor konusu ile doğrudan bir ilgisi bulunmayan ve özellikle inceleme ve soruşturmalarda sonucu etkilemeyecek nitelikteki belgeler, ek olarak rapora alınmaz. Ancak, açıklama veya savunma yazılarına eklenmiş olarak gönderilen belgelere yer verilir.

f) Başkanlığa sunulacak tüm rapor eklerinin tam olmasına dikkat edilir. Ancak, görev yazısı ekinde müfettişe bir dosya verilmişse ve bu dosyadaki bazı belgeler kullanılmaksızın raporla birlikte iade ediliyorsa, bunların çoğaltılıp her rapor nüshasına eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca düzenlenen raporda idari, adli, mali, disiplin gibi herhangi bir öneri getirilmemiş ise raporun ikinci nüshasına ek konmasına gerek bulunmamaktadır. Bu durum raporun sunuş yazısında belirtilir.

g) Cevaplı raporda eleştirilen hususlara birimce verilen cevaplarda ek verilirse, bu ek numaraların varsa müfettişin verdiği ek numaralarını takip etmesi sağlanmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Rapor yazımıyla ilgili ortak hususlar

MADDE 61- (1) Rapor yazımında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Aynı olaydan dolayı, hem 657 sayılı Kanun hem de 4483 sayılı Kanun veya 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmaların sonuçları ayrı ayrı raporlara bağlanır.

b) Raporlarda, konuyla ilgisi olmayan hususlara ve gereksiz ayrıntılara yer verilmemeli, eleştiri ve düşünceler açık ve kesin delillere dayandırılmalıdır.

c) Raporun değerlendirme ve sonuç bölümlerinde, fiilin işlendiği tarihe mutlaka yer verilmelidir.

ç) Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gereken rapor ve ön inceleme raporlarının gönderilecekleri yerler, raporun sonuç bölümünde belirtilir.

d) Rapor ve yazışmalarda yazı tipi “Times New Roman”; karakter boyutu da 12 punto olmalıdır. Araştırma raporlarında, bunun dışında yazı tipleri ve büyüklükler kullanılabilir. Rapor metninde mümkün olduğunca altı çizili veya koyulaştırma türü (başlıklar hariç) yazım şekillerinden kaçınılmalıdır.

e) Raporlarda silinti, çizinti, kazıntı ve çıkıntı yapılmaz, zorunlu hallerde düzeltmeler, parafla onaylanır.

f) Rapor sayfasının sağ alt köşesine “Sayfa:” kelimesinden sonra gelmek üzere sayfa numarası konulur.

g) Rapor yazımı sırasında, raporun “Giriş”, “Konu” ve “Sonuç” bölümlerine, zorunlu olmadıkça ek numarası yazılmaz.

ğ) Raporların her sayfasının sol alt köşesi, mümkünse yazıları kapatmayacak şekilde ve okunacak netlikte mühürlenir. Grup çalışmalarında kıdemli müfettişin mührü kullanılır. Mühür basılırken “T.C.” ibaresinin üste gelmesine özen gösterilir. Raporun son sayfasındaki mühür, ait olduğu müfettişin isim, imza ve unvanının altına basılır. İmza, isim ve unvanın üzerine atılır.

h) Rapor kapağına, sayfalarına ve ek çizelgelerine basılan mühürlerin üzeri müfettişçe paraflanır; rapor birden fazla müfettişin imzasını taşıyorsa, mühürlerin üzeri bunlardan en kıdemlisi tarafından paraflanır.

ı) Raporun son sayfasında, isim ve imzadan önce, satırbaşından başlamak üzere, raporun yazıldığı yer ve tarih yazılır. Raporun son sayfasında isimler, en kıdemliden en kıdemsize doğru, soldan başlamak üzere sırayla yazılır.

i) Düzenlenen rapor, işin gereğine uygun, tam ve hatasız olmalıdır.

j) İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Raporlarında, Yönetmelik uyarınca henüz resen teftiş yetkisi verilmemiş müfettiş yardımcılarının imzaları alınmaz.

Değerlendirme ve idari öneriler getirilmesi

MADDE 62- (1) Raporlarda, müfettiş tarafından yapılan değerlendirmeler ve idari öneriler getirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Raporlarda, getirilen önerilerin yasal dayanakları herhangi bir tereddüde yol açmayacak şekilde belirtilir.

b) Rapor ve yazılarda, hakkında inceleme/soruşturma yapılan kişiyle ilgili olarak, müfettişi peşin hükümlü gösterebilecek, tarafsızlığına gölge düşürecek mahiyette tanımlamalardan kaçınılır.

c) Rapor tanziminde, fiilin Türk Ceza Kanununun hangi maddesiyle ilgili olduğu, bu maddede tanımlanan suçun maddi, manevi ve diğer unsurlarının mevcut olup olmadığı; eylem ve davranışın 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar kapsamına girmesi halinde, bu kanunların hangi maddelerine aykırı olduğu, yeterli ölçüde tartışılarak usulsüzlük, yolsuzluk ve kusurlu hareketin ihlal ettiği yasal düzenlemenin herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla ortaya konulması; değerlendirmenin kişisel kanaate göre değil kesinlikle hukuki kanıtlara dayanılarak yapılması gerekmektedir.

ç) Hakkında soruşturma yapılan personel için getirilecek “başka birime nakil” teklifinin gerekçelerinin raporda açık ve net bir şekilde tartışılıp ortaya konmasına özen gösterilmeli, bu teklifin personelin tutum ve davranışı ile izahı mümkün olmalı, görevli bulunduğu müessesede hizmetin gereğince yürütülmesi ve diğer görevlilerin huzurlu bir ortam içinde çalışabilmeleri için o personelin başka bir birime naklinde kesin zaruret olması halinde bu teklif yapılmalıdır.

d) 4483 ve 3628 sayılı Kanunların kapsamı dışında yapılan görevler sonunda düzenlenen raporlarda, hizmetin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve bürokrasinin azaltılması yönünde gerekli tekliflere de yer verilmelidir.

e) Düzenlenen raporlarda, gerekli hallerde, 657 sayılı Kanunun “İsnat ve İftiralara Karşı Koruma” başlığını taşıyan 25 inci maddesinin işletilmesi yolundaki önerilere de yer verilmelidir.

f) Kişilerin veya kurumların ihbar ve şikayetleri üzerine gerek Başkanlıkça gerekse Bakanlığın ilgili birimlerince alınan Bakan Onayları ihbar veya şikayetin özeti niteliğinde olduğundan inceleme veya soruşturma sırasında Bakan onayında belirtilen hususlarla yetinilmeyip ihbar veya şikayet dilekçesi ile varsa bunların eklerinde belirtilen hususların da incelenmesi gerekirse soruşturulması gerektiği hususlarına dikkat edilmelidir.

Rapor nüshası adedi

MADDE 63- (1) Başkanlığa verilen raporların bir nüshasının Kurul arşivinde kalacağı dikkate alınarak, raporun Kurul dışında gideceği merci sayısına göre kaç nüsha verileceği tespit edilir. 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturmalar dışında, raporlar en az iki nüsha olarak Başkanlığa verilir.

(2) 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturma sonunda düzenlenen raporlar hariç, Bakanlık içi ve dışı mercilere gönderilecek bütün raporlar Başkanlık aracılığıyla intikal ettirilir.

Raporların verilme süresi

MADDE 64- (1) Verilen görevlerin güncelliğini ve önemini yitirmemesi ve sonuçlarının zamanında uygulamaya konulabilmesi amacıyla, düzenlenecek raporların, makul sürede bitirilmesi için gereken çaba gösterilmeli; adli, mali veya disiplin cezası içeren raporlarda önerilen tekliflerin zamanaşımına uğramasını engellemek amacıyla zamanaşımı tarihinden en az iki ay önce rapor Başkanlığa teslim edilmeli, sunuş yazısında da fiilin zamanaşımı tarihi açıkça belirtilmelidir.

Raporların Başkanlığa sunulması ve düzeltilmesi

MADDE 65- (1) Düzenlenen raporlar, bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur. Raporların birden fazla müfettiş tarafından hazırlanması halinde sunuş yazısı, sadece kıdemli müfettişin imzasını taşır.

(2) Düzenlenen raporla ilgili konuda ivedilik, zamanaşımı, vb. hususlar söz konusu olduğunda, bu hususlar sunuş yazısında belirtilir.

(3) Başkanlıkça okunan raporlarda, yorum farklılığından kaynaklanmayan hukuki hatalar ile diğer maddi eksiklikler müfettişe bildirilir. Müfettiş, Başkanlığın tespitleri doğrultusunda, raporda gerekli düzeltmeleri yapar ve eksiklikleri giderir.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

MADDE 66- (1) Bakanlık Makamının 19/03/2008 tarih, 757 sayılı onayıyla yürürlüğe konulmuş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 67- (1) Bu yönerge Bakanlık Makamının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 68- (1) Bu yönergenin hükümleri Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülür.

Ek 1 Müfettişlik Yazısı.
Mülga 08/10/2020 tarih ve 269 sayılı Makam oluru).
Ek 2 İfade Tutanağı.
Ek 3-1 Cevaplı Rapor Sorular.
Ek 3-2 Cevaplı Rapor Cevaplar.
Ek 3-3 Cevaplı Rapor Son Görüş.
Ek 4 İnceleme Raporu.
Ek 5 Araştırma Raporu.
Ek 6 Soruşturma Raporu.
Ek 7 Ön İnceleme Raporu.
Ek 8 Rapor Kapağı.
Ek 9 Ek Çizelgesi.