TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Görev ve Yetkiler


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında (1 No’lu) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 288(1) maddesi uyarınca Teftiş Kurulu Başkanlığı,  Bakanın emri ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

 

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla rehberlik etmek,

b)  Denetim,  inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek,  mevzuat çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.