TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Tez Yönergesi

Bakanlık Makamının 07.08.2019 tarih ve 266 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Tez Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan müfettiş yardımcılarının hazırlayacakları tezlerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam        

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bakanlığımız Müfettiş Yardımcılarının hazırlayacakları tezlerin konularının belirlenmesi, yazılması, değerlendirilmesi ve kabulüyle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 17/04/2019 tarih, 30748 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin (ç) fıkrasına ve 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede yer alan;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

ç) Başkanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettiş ve müfettişlerini,

e) Müfettiş Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,

f) Teftiş Kurulu veya Kurul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

g) Yönetmelik: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğini

h) Tez: Bakanlık Müfettiş Yardımcılarının Müfettişlik Yeterlik Sınavından önce hazırlamaları ve Başkanlıkça uygun görülmesi gereken tezleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konunun Belirlenmesi, Tezin Hazırlanması ve Tez Danışmanı

            Tez konusunun belirlenmesi

            MADDE 5- (1) Müfettiş yardımcıları; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süreleri hariç olmak üzere, müfettiş yardımcısı olarak göreve başladıkları tarihten itibaren 12 nci ayın sonunda, Bakanlığın görev alanı yahut müfettişlik mesleği ile ilgili bir tez konusu seçerek tez projesi hazırlar ve Başkanlığa sunar.

            (2) Sunulan tez projesi en geç 3 hafta içinde Başkanlıkça onaylanır. Uygun bulunmayan projeler onaylama süresi içerisinde, gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Projesi iade edilen müfettiş yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç 3 hafta içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci defa reddi hâlinde, müfettiş yardımcısı, Başkanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan tez projesine göre tezini hazırlar.

            Tezin hazırlanması

            MADDE 6- (1) Tez projesinin onaylandığı kendisine tebliğ edilen müfettiş yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tezini hazırlayarak Başkanlığa sunar. Mücbir sebep hallerinde bu süreye en fazla 2 ay eklenebilir.

(2) Tezler, gerek şekil ve gerekse içerik bakımından, bu Yönergede belirlenmiş usul ve esaslara göre hazırlanır.

            Tez danışmanı

            MADDE 7- (1) Tezin hazırlanması sırasında müfettiş yardımcısına rehberlik etmek ve tezin, tez yazmanın usul ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine, Bakanlığın görev sahası yahut müfettişlik mesleği ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek üzere, Başkanlıkça, tez konusunun kesinleşip ilgiliye tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içinde Kurulda görevli Müfettişler arasından bir danışman belirlenir. Danışman, müfettiş yardımcısına tez hazırlama sırasında yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

            (2) Başkanlık, aynı Müfettişi birden fazla tez için danışman olarak belirleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezlerin Sunulması, Değerlendirilmesi ve Kabulü

            Tezin sunulması

            MADDE 8- (1) Tezler, beyaz karton kapak şeklinde ciltlenerek iki nüsha halinde ve bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur.

            Tez jürisi

            MADDE 9- (1) Başkanlık, müfettiş yardımcılarınca hazırlanan tezlerin teslimini takiben en geç on gün içerisinde Kurulda görevli Müfettişler arasından üç kişiyi tez jürisi olarak görevlendirir. Aynı usulle iki de yedek üye belirlenir.

            Tez jürisinin görevleri

            MADDE 10-  (1) Tez jürisi, Başkanlıkça tezlerin kendilerine yazıyla teslim edilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde bunları okuyarak, tezin bu Yönergede belirlenmiş usul ve esaslara ve tez projesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, gerekli incelemenin yapılıp yapılmadığı, konunun açıkça ve yeterli bir surette ortaya konulup konulmadığı hususlarındaki gerekçeli görüş ve değerlendirmelerini hazırlayacakları bir yazıyla Başkanlığa sunar.

            Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

            MADDE 11- (1) Tez jürisi tarafından okunmuş olan tezler, jürinin gerekçeli yazısında belirtilen hususlar da dikkate alınmak suretiyle Başkanlıkça değerlendirilir.

            (2) Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülerek kabul edilen tezler için Başkanlık onayı alınır ve durum ilgilisine bildirilir.

            (3) Kabul edilmeyen tezler, jüri ve/veya Başkanlıkça belirlenmiş olan eksiklik ve hataların en çok iki ay içerisinde giderilmesi amacıyla ilgilisine yazıyla iade edilir.  

            (4) İade edildikten sonra tekrar sunulan tezin de kabul edilmemesi halinde, müfettiş yardımcısı, eğitim ve staj döneminin bu bölümünde başarısız olmuş kabul edilir. Durum ilgilisine bir yazıyla bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez Hazırlama Usul ve Esasları

            Tez projesi

            MADDE 12- (1) Tez projesi, Ek 1’de yer alan forma uygun olarak hazırlanır ve Başkanlığa sunulur.

            Tezin kısımları

            MADDE 13- (1) Tezler;

            a) Ek 2’deki şekle uygun kapak sayfası

            b) Ek 3’teki şekle uygun doğruluk beyanı,

            c) Önsöz,

            ç) İçindekiler sayfası,

            d) Varsa tablo ve şekiller listesi,

            e) Kısaltmalar listesi,

            f) Tez özeti,

            g) Metin kısmı,

            ğ) Kaynakça,

            h) Ekler

kısımlarından oluşur.

            Tezin hacmi

            MADDE 14-(1) Tez, kapak, doğruluk beyanı, içindekiler kısmı, kaynakça ve ekler hariç 70 A4 kağıdı sayfasını geçmemelidir.

            Anlatım

            MADDE 15- (1) Tez yazımında şu hususlara uyulur.

            a) Açık ve sade bir anlatım tarzı benimsenmeli, anlaşılmayı zorlaştırıcı şekilde uzun cümleler kurmak kaçınılmalıdır.

            b) Türkçe anlatım kurallarına uygun olarak gerekli yerlerde paragraf kullanılmalı, okumayı ve anlamayı zorlaştırıcı şekilde uzun paragraflar kullanılmamalıdır.

            c) Tez, Türkçe yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

            ç) Kelime ve tamlamalar herkes tarafından bilinen anlamlarına uygun olarak kullanılmalı, tereddüt hasıl olması halinde Türk Dil Kurumunun sözlüğü referans alınmalıdır.

            d) Konu belli bir mantık silsilesine uygun olarak bütünlük içerisinde ele alınmalı, paragraflar ve bölümler arasında kopukluk bulunmamalı, gerekli bağlantılar kurulmalıdır.

            Kağıt ve yazım düzeni

            MADDE 16- (1) Tez yazımında A4 boyutunda standart kağıt kullanılır.

            (2) Yazım düzeninde aşağıda hususlara uyulur.

a) Boşluklar, sayfa üstü ve altında 2,5 cm, sayfanın solunda 3 cm ve sağında ise 2 cm olarak ayarlanır.

            b) Satır aralığı 1,5 satır olarak kullanılır. Paragraf başları ile başlıklardan önce ve sonra bir satır ara verilir. Bunun dışında metinden önce veya sonra ayrıca boşluk kullanılmaz.

            c) Paragraf başlarında soldan 1,25 cm boşluk verilir.

            ç) Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.

            d) Metin iki yana yaslanmış düzende kullanılır.

            e) Başlık ve metinde siyah renk kullanılır. Tablo ile şekillerde ise renklendirme yapılabilir.

            f) Sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesinde gösterilir.    

            Yazı karakteri

            MADDE 17- (1) Başlık ve metnin yazımında Times New Roman yahut Calibri fontu 12 punto olarak kullanılır.

            (2) Dipnotlarda font büyüklüğü 10 punto olarak ayarlanır.

            (3) Başlıklarda veya gerekli görülen yerlerde bold ya da italik karakter kullanılabilir.

            Başlık düzeni ve numaralama

            MADDE 18- (1) Tezlerin başlık düzeni ve numaralandırmasında aşağıdaki kurallara uyulur.

            a) Her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. Sayfanın diklemesine ortasına önce yazı ile bölüm numarası sonra da bir satır atlanarak bölüm başlığı yazılmalıdır.

            b) Ana başlıklar ile ihtiyaç duyulan alt başlıklar eklenmelidir. Başlık numaraları, “ 1. Ana Konu, 1.1. Alt Konu, 1.1.1. En Alt Konu” şeklinde verilmelidir.

            c) Yazım esnasında başlıklar ve metin için, “başlık 1”, “başlık 2” yahut “normal” gibi uygun yazı sitillerinin seçilmesinin içindekiler tablosunun otomatik oluşturulmasına imkan tanıyacağı unutulmamalıdır.

            ç) Başlıkların sayfa sonlarında tek satır olarak kalmamasına özen gösterilmelidir.

           

            Göndermeler

            MADDE 19- (1) Göndermede bulunma ve dipnot verme, bilimsel bir çalışmanın vazgeçilmez öğeleridir.

            Çalışma sırasında bir başka çalışmanın belirli bir cümle, paragraf ya da kavramının, tartışma, eleştiri ya da vurgulama amacıyla kullanılması, bir başka çalışmanın bütününden etkilenilmesi ya da yazım sırasında değerlendirilen, eleştirilen vb. çalışmaların belirli kısımlarının kullanıldığının gösterilmesi amacıyla gönderme yapılır.

Burada temel amaç, araştırmacının kendi tezlerini ya da kendi görüşünü oluştururken dayandığı, eleştirdiği ya da tartıştığı vb. kaynakları göstermektir.

(2) Göndermeler, geleneksel Kara Avrupası sistemine göre dipnot verilmek suretiyle yapılır.

(3) Göndermelerde aşağıdaki kurallara uyulur.

a) Normal göndermeler;

H.S. Türk, Temel Yasa Anayasa, İstanbul, 2019, s.124

b) Arka arkaya aynı esere yapılan göndermeler;

a.g.e., s. 124

ibid, s. 124

c) Aynı kaynağa farklı sayfalarda yapılan göndermeler;

H.S. Türk, 2019, s. 124

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

EK 1
EK 2
EK 3