TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 20.11.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23529

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ceza uygulamalarına itirazı karara bağlayacak Kurulun oluşum şeklini belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, turizm yatırım ve işletmelerine 2634 sayılı Kanunda öngörülen cezaların uygulanması usulleri ile bu cezalara itiraza ve cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (C) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Turizm Bakanlığı'nı
b) Kanun: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nu
c) Denetim Elemanları: Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendine göre düzenlenen Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikle belirlenen kişileri,
d) Turizm Yatırım ve İşletmeleri: Kanun uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm amaçlı yatırım ve işletmeleri, ifade eder.

İkinci Bölüm
Ceza Uygulamaları

Cezalar
Madde 5 -
Kanunun Beşinci Bölümünde yer alan hükümler uyarınca, belgeli turizm yatırım ve işletmelerine verilecek uyarma, para ve belge iptali cezaları bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

Uyarma Cezası
Madde 6 -
Turizm yatırım ve işletmelerinin, idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine denetimi yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verilir.

Uyarma cezasını verecek denetim elemanları Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendine göre düzenlenen Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte belirlenmiştir.

Bakanlık adına, denetim elemanlarının yanısıra uyarma cezası Bakan, Müsteşar, İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, İşletmeler Genel Müdürü veya İşletmeler Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilebilir.

Para Cezaları
Madde 7 -
Para cezaları Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır.

Para cezasını gerektiren nedenler ve uygulanacak ceza, denetim raporu ile belirlenir. Anılan rapor ve ceza tutanağı Tebligat Kanunu uyarınca ilgiliye tebliğ edilir. Ceza tutarı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Turizmi Geliştirme Fonu hesabına ödenir.

İşletmelerce yapılan ceza ödemelerine ait belgelerin bir sureti ödemeyi takip eden 7 gün içinde işletme tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

Yukarıda belirtilen süre içinde ödenmeyen para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için "Denetim Raporu, Ceza Tutanağı ve Tebliğ Alındısı" Bakanlıkça işletmenin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık Saymanlık Müdürlükleri'ne gönderilir. Cebren takip ve tahsil edilen bu cezaların tutarı Kanunun 37 nci maddesinin, (B) bendinin (1/a) alt bendi hükmü uyarınca düzenlenen Turizm Teşvik Kanunu Gereğince Uygulanacak Para Cezalarının Tahsili ve Turizmi Geliştirme Fonuna Aktarılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Turizmi Geliştirme Fonuna intikal ettirilir.

Belge İptali Cezası
Madde 8 -
Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi, Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal edilir. İptal Kararı, Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak ilgiliye tebliğ edilir.

(Ek: RG-28/09/2000-24184) Kanunun 34 üncü maddesinin (a) bendinin uygulanmasında esas alınacak süre, 33 üncü maddenin (f) bendinde belirtilen cezanın tebliğinden itibaren bir yıldır.

İtiraz ve Dava Açılması
Madde 9 — (Değişik: RG-21/05/2005-25821)
Uyarma cezası kesindir.

Para cezalarına karşı, cezanın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir.

İtirazlar, "Değerlendirme Kurulu"nda incelenir. İnceleme en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılır.

Değerlendirme Kurulu; para cezalarını onaylar, değiştirir veya kaldırır. Değerlendirme Kurulunun kararı Bakanlık Makamının onayı ile kesinleşir.

Bu Yönetmelikte sayılan cezalara karşı, belgeli işletmenin bulunduğu yargı çevresindeki idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilir.

Ceza İtiraz Kurulu
Madde 10 - (Mülga: RG-21/05/2005-25821)

Turizmi Geliştirme Fonunda İade
Madde 11 -
Yapılacak itirazlar para cezalarının tahsilini durdurmaz. Ödenen para cezalarının Bakanlık ve idare mahkemelerinden verilen kesinleşmiş kararlar gereğince, azaltılması ve kaldırılması halinde, Turizmi Geliştirme Fonundan gerekli iade yapılır.

Cumhuriyet Savcılığına Haber Verme
Madde 12 -
Kanunun 36 ncı maddesinin (a) bendinde belirlenen cezaları gerektirecek hallerin tespitinde, konu ile ilgili unsurları ve delilleri kapsayan dosya Bakanlık Hukuk Müşavirliği'nce düzenlenerek, görevli Cumhuriyet Savcılığı'na iletilir.

Üçüncü Bölüm
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 13 -
19/7/1985 tarihli ve 18816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 14 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.