TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Süleymaniye Kütüphanesi Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Not:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliğimadde:7 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete'nin Tarihi:20/03/1985 Sayısı: 18700

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik İstanbul Yazma Eserler' Merkezi olan Süleymaniye Kütüphanesi'nin çalışma esaslarını belirlemeyi amaçlar.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Süleymaniye Kütüphanesi'nin kuruluş, görev ve çalışmalarına dair temel hükümleri kapsar.

Kanuni Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 187 sayılı K.H.K. nin 11 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -
Bu yönetmelikte geçen;

«Bakanlık» Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı,

«Genel Müdürlük» Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nü,

«Kütüphane» Süleymaniye Kütüphanesi'ni,ifade eder.

Kuruluş

Madde 5 -
Süleymaniye Kütüphanesi, Genel Müdürlüğe bağlı yazma eserler merkezi olarak kurulmuştur. İstanbul'da bir kısım yazma eser kütüphaneleri idari bakımdan bu Müdürlüğe bağlı olduğu gibi; il içinde bünyesinde yazma kitap bulunan kütüphanelerin, bu eserlerle ilgili işlemlerinde koordinatör vazifesini görür. Ayrıca. Türkiye Kütüphanelerinde mevcut yazma eserler hakkında ilmi ve bibliyografik bilgi edinmek isteyenler için enformasyon merkezi durumundadır.

Görevler

Madde 6 -
Kütüphanede şu görevler yerine getirilir:

Türk ve İslam Kültürü ile ilgili yazma ve eski harfli basma kitaplar, belgeler ve bunlarla ilgili kataloglar kütüphanenin bünyesinde toplanır.Kütüphanenin yazma koleksiyonlarının fiş katalogları hazırlanır, bağlı kütüphanelerin katalogları hazırlatılır.Yazma eserler en iyi şartlarda muhafaza edilir; bakımları yapılır, bağlı kütüphanelerde yaptırılır. Yazma eser bulunan diğer İstanbul Kütüphanelerinde konuya aynı itinanın gösterilmesinde koordine sağlanır.Yazma eserlerin onarımına muhtaç olanlarının gelecek nesillere intikali için Cilt ve Patoloji Bölümünde koruyucu ve kurtarıcı tedbirler alınır.Müracaat eserleriyle kütüphane fihristleri, yazma eserlerin tespit fişleri, kataloglar,bibliyografyalar, sözlükler, edebi ve tarihi eserler, ansiklopediler, mikrofilmler ve diğer kitaplarla okuyucu hizmeti verilir. Bağış ve satın alma yoluyla kütüphane koleksiyonu zenginleştirilir.Kıymetli ve Nadir Yazma Eserlerin kütüphanede bir mikrofilm arşivi kurulur, ilim çevreleri bu arşivden yararlandırılır.Mübadele yolu ile yabancı ülke kütüphanelerinden öncelikle Türkçe yazmaların mikrofilmleri sağlanmaya çalışılır.Yerli ve yabancı üniversitelerle ilmi kurumların ve araştırmacıların mikrofilm istekleri «.Kütüphanelerdeki Yazma Eserlerin Mikrofilm ve Fotokopilerinin Hangi Esaslar Dahilinde Verileceğine Dair Talimatname»sine göre karşılanır.Kitap ve okuyucu istatistikleri aylık ve yıllık olarak düzenlenir.Mikrofilm Bölümü ile Cilt ve Patoloji Bölümleri çalışmalarının 3'er aylık ve yıllık istatistikleri hazırlanır.Her yıl sonu kütüphanenin çalışmalarıyla ilgili bir rapor tanzim edilir. Kütüphane hizmetleri ile ilgili diğer işler yapılır.

Yönetim Hizmetleri

Madde 7 -
Personel ve Yazı işleri, Mali işler ve İç Hizmetler grubundan oluşan Yönetim Hizmetleri, Kütüphanenin bir Devlet ve Kamu Kuruluşu olarak yürütmesi gereken genel hizmetlerdir. Bu hizmetler 19/8/1982 tarihli ve 17787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği'nin 18, 19 ve 20inci maddeleri hükümlerine göre yerine getirilir.

Teknik Hizmetler

Madde 8 -
Teknik hizmetler; yazma ve eski harfli basma kitaplarla müracaat eserlerinin ve diğer kütüphane malzemelerinin sağlanmasından okuyucuların istifadesine sunulacak duruma getirilişine kadar geçen işlemlerin tamamıdır.Kütüphanede teknik hizmetler çerçevesinde; kitap sağlanması, ayniyat ve demirbaş kayıt işleri, kataloglama ve tasnif, hazırlık ve yerleştirme işleri, cilt ve patoloji, mikrofilm işleri yer alır.

Cilt ve Patoloji işleri

Madde 9 - Kütüphanenin ve yazma eser bulunan diğer kütüphanelerin koleksiyonlarındaki onarıma muhtaç eserlerin kurtarılması ve gelecek nesillere intikalim sağlamak için kurulmuş bulunan «Cilt ve Patoloji Bölümü»nde biyolojik etkenlerle bozulmuş eserler dezenfekte edilir; yanmış, kırılmış, yapışmış ve benzeri eserler özel banyolara tabi tutularak temizlenir, yapraklar durumlarına göre restore ve plastikleme işlemine tabi tutulur. Onarımı tamamlanan kitaplar formalanarak dikilir ve şirazesi örülerek cilde hazırlanır, patolojik işlemi tamamlanan kitapların cildi mümkünse onarılır veya önemine göre devrine uygun olarak klasik tarzda ciltlenir; gerektiğinde ferman, levha ve murakkalar da patolojik işlem ve onarıma tabi tutulur.

Mikrofilm îşleri

Madde 10 -
Yerli ve yabancı araştırmacıların üniversitelerin ve diğer ilmi kuruluşların mikrofilm istekleri kütüphanenin «Mikrofilm Bölümü»nde karşılanır. Mikrofilm isteklerinin nasıl karşılanacağı «Kütüphanelerdeki Yazma Eserlerin Mikrofilm ve Fotokopilerinin Hangi Esaslar Dahilinde Verileceğine Dair Talimatname» ile belirlenir.Bu bölümde ayrıca kıymetli yazma eserlerin mikrofilmlerinden oluşan bir arşiv vücuda getirilir, talep üzerine ve imkanlar ölçüsünde mikrofilmden fotoğraf tab edilir.Mikrofilm arşivinin bir fış katalogu hazırlanır.Aslının okuyucuya verilmemesi gereken yazma eserlerin fotoğrafları ciltlenerek kitap haline getirilir ve okuyucu istifadesine sunulur.Kıymetli ve nadir eserlerin zedelenmemesi için bir defadan fazla mikrofilmi çekilmez, istekler ve bu gibi eserlerin arşivde bulunan filminden çoğaltılarak karşılanır.

Okuyucu Hizmetleri

Madde 11 -
Müracaat hizmeti, Okuyucu Rehberliği ve Kültürel Faaliyetler grubundan oluşan Okuyucu Hizmetleri; okuyucuların Kütüphaneden yararlanmasını sağlayan işlemlerin bütünüdür.

Müracaat Hizmeti

Madde 12 -
Kütüphane kaynaklarından yerli ve yabancı araştırmacıların faydalanmasının sağlanmasıdır. Bu hizmeti yerine getirmek için;

Okuma salonunda matbu kataloglar, bibliyografya, lügat, ansiklopedi, biyografi ve benzeri kaynak kitapları içine alan bir koleksiyon vücuda getirilir.Bu koleksiyon yerli veya yabancı yayınlarla zenginleştirilir. Okuyucuların kütüphane kaynaklarından yararlanmaları sağlanır.Gerekli görülen hallerde araştırmacılar aradıkları eserleri bulabilecekleri ilgili kütüphanelere yöneltilir.

Okuyucu Rehberliği

Madde 13 -
Araştırmacıların istek ve sorularının karşılanması, kütüphaneden yararlanmaları sırasında karşılaştıkları zorlukların giderilmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması rehberlik hizmetim kapsar. Rehberlik hususunda yapılacak işler şunlardır:Kütüphaneyi tanıtan ve hizmetlerini açıklayan bir broşür hazırlanır.Araştırmacıların katalogları kullanmasında yardımcı olunur.Araştırmacılar dışında belli bir konuda bilgi almak üzere gelen okuyuculara aradıkları konuda yol gösterilir.

Kültürel Faaliyetler

Madde 14 -
Çeşitli vesilelerle Kütüphanede sergiler açılması, anma günleri düzenlenmesi, konferanslar verilmesi ve benzeri etkinlikler kültürel faaliyetleri teşkil eder. Her faaliyetle ilgili bir kitap veya broşür hazırlanması ile onun kalıcılığı sağlanır.

Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Faydalanma

Madde 15 - Yerli araştırmacıların Kütüphaneden faydalanmaları sırasında 19/8/1982 tarihli ve 17787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Halk ve Çocuk Kütüphaneleri \ Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükmüne göre hareket edilir.Yabancı uyruklu kişilerin Kütüphaneden faydalanmaları için. «Türkiye'de ilmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancıların veya Yabancılar Adına Başvuranların Tabi Olacakları Esaslar»ı gösteren 14/1/1983 tarihli ve 83/5963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi doğrultusunda işlem yapılır.Yazma ve eski harfli basma eserler okuma salonunda ve mutlaka iki sorumlu nezaretinde okutulur'. Mikrofilmler özel okuma odasında okunur.

Diğer Hizmetler

Madde 16 -
Bakanlığa bağlı olmayan ve yazma eser koleksiyonu bulunan kütüphanelerle teknik çalışmalar ve okuyucu hizmetlerinde koordinasyonda bulunur. Dış ülkelerden katalog, bibliyografya ve benzeri müracaat eserleri getirilmesinde kaynak israfını önlemek için bu kütüphanelerle işbirliğine gidilir ve bu konuda bir toplu katalog meydana getirilir.

Yürürlük

Madde 17 -
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 -
Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.