TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26560

 

İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç ve kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde Kanun ve ilgili mevzuata uygunluğun sağlanmasını teminen, ihale sürecinde, aday, istekli veya istekli olabileceklerin yapacakları şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile Kurumca gerekli görülen hallerde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaların incelenmesine ve karara bağlanmasına  ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Dayanak

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

                a)   Başkan:  Kamu İhale Kurumu Başkanını,

                b) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

                c) İstekli olabilecekler: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

                ç) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günü dışında kalan günleri,

                d) Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

                e) Nihai karar: Bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde alınan ve başvuru veya incelemeyi sonuçlandıran Kurul kararını,

                f) Uzman: Kurum meslek personeli ile kamu ihale uzmanı sıfatını haiz grup başkanı ve daire başkanlarını,

                ifade eder.

                (2) Birinci fıkrada yer almayan tanımlarda 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve İnceleme Yolları, Şikayet Ehliyeti, Süreler

                Başvuru ve inceleme yolları

                MADDE 4 – (1) İhalelere yönelik başvurular ve incelemeler aşağıda belirtilmiştir:

                a) Şikayet; ihale sürecinde Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işlem tesis edildiği iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.

                b) İtirazen şikayet; şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde Kuruma yapılan başvurulardır.

                c) İddiaların incelenmesi; ihalelerde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddialar üzerine Kurum tarafından yapılan incelemelerdir.

                Şikayet ehliyeti

                MADDE 5 – (1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

                a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

                b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

                c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

                hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

                (2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

                (3) Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.

                Başvuru süreleri

                MADDE 6 – (1) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.

                (2) Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde onbeş gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya otuz gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlar.

                (3) Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

                Sürelerle ilgili genel esaslar

                MADDE 7 – (1) Süreler; tebliğ, ilan, bildirimin yapıldığı veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

                (2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen iş gününün bitimine kadar uzar.

                Başvuruların şekil unsurları

                MADDE 8 – (1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış dilekçelerle yapılır.

                (2) Dilekçelerde;

                a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile imzası,

                b) Başvuru konusu ihalenin adı ve/veya ihale kayıt numarası,

                c) İhaleyi yapan idarenin adı ve adresi,

                ç) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi,

                d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller,

                e) Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında ön yeterlik/ihale dokümanının satın alındığı tarih ile idareye yapılan şikayetin ve şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi,

                bulunur.

                (3) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir.

                (4) İtirazen şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye sunulan şikayet dilekçesi ve varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin  eklenmesi gerekmektedir.

                (5) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

                Başvuruların yapılacağı yerler

                MADDE 9 – (1) Şikayet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma, elden veya posta yoluyla yapılır.

                (2) Başvuru dilekçelerinin derhal kaydı yapılarak, kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır ve elden yapılan başvurularda ilgilisine kayıt tarih ve sayısını gösteren onaylı bir alındı belgesi verilir.

                (3) Dilekçelerin ilgili idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

                (4) Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdare Tarafından İnceleme

                Şikayet başvurusu üzerine inceleme

                MADDE 10 – (1) İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette  bulunulur. Bu şikayetler, süresinde yapılmış ve sözleşmenin imzalanmamış olması halinde idare tarafından dikkate alınır.

                (2) Şikayet üzerine idare tarafından yapılacak inceleme neticesinde başvuru, 12 nci maddedeki kararlardan biri verilmek suretiyle sonuçlandırılır.

                (3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve dilekçe ekinde yer alması zorunlu olan belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklik başvuru sahibi tarafından giderilmemiş ise 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki karar verilir.

                (4) İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, idare kararın gerektirdiği işlemleri yerine getirir.

                (5) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz. 

                İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması

                MADDE 11 – (1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

                (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

                (3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

                Alınacak kararlar

                MADDE 12 – (1) Şikayetin incelenmesi sonucunda idare tarafından;

                a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemin belirlenmesi,

                b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptali,

                c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

                kararlarından biri alınır.

                Kararlarda bulunacak hususlar

                MADDE 13 – (1) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

                a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası,

                b) Başvuru sahibinin veya varsa vekil ya da temsilcisinin; adı ve soyadı ile unvanı ve adresi,

                c) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,

                ç) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

                d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

                e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

                f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

                g) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici işlemler,

                ğ) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik karar alınıp alınmadığı,

                h) Kararı alanların adı ve soyadı ile imzası.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurum İncelemesi

                İtirazen şikayet  başvuruları

                MADDE 14 – (1) İhale sürecinde yapılan şikayet başvuruları üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

                (2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.

                (3) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hakkının veya menfaatinin ihlal edildiğini veya edilmesinin muhtemel olduğunu iddia edenler doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

                Başvuru üzerine yapılacak işlemler

                MADDE 15 – (1) Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle itirazen şikayet niteliğinde olup olmadığı araştırılır.

                (2) Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun da bu başvurudan haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.

                (3) Başvuruların incelenmesine geçilmesi halinde bu durum idareye bildirilir.

                Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler

                MADDE 16 – (1) Başvurular öncelikle;

                a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

                b) Başvuru ehliyeti,

                c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

                ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin   bulunup bulunmadığı,

                d) Başvuru konusu ihalenin adı ve/veya ihale kayıt numarası,

                e) Başvuru bedelinin yatırılıp yatırılmadığı,

                yönlerinden sırasıyla incelenir.

                (2) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme, idareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarih dikkate alınarak sonuçlandırılacağından başvuru sahibi tarafından bu tarihlerin dilekçede belirtilmesi zorunludur.

                (3) Yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılık bulunmuyorsa, Daire Başkanlığı onayı ile esasın incelenmesine geçilir ve ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.

                (4) İvedilik ve kamu yararının bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmış olan başvurularda,  ivedilik ve kamu yararı kararının gerekçelerinin uygun olup olmadığı değerlendirilmek suretiyle ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.

                (5) Sözleşme imzalanmış, ihale iptal edilmiş veya ihale süreci daha önce durdurulmuş ise, ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin ön inceleme raporu düzenlenmez.

                (6) Birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla  ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

                (7) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde ön inceleme raporu bu hususlara ilişkin düzenlenerek birinci fıkranın (a) bendi  hariç olmak üzere iddiaların incelenmesinin kabul koşulları yönünden  değerlendirme yapılır.

                Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak  kararlar

                MADDE 17 – (1) Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.

                (2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi veya başvurunun Kurumun görev alanında bulunmadığının tespiti halinde Kurul tarafından bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilir.

                (3) İtirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi halinde, Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.

                (4) (Mülga:RG-19/12/2007-26735)

                İhale sürecine ilişkin karar ve sonuçları

                MADDE 18 – (1) Başvuruya konu ihalenin incelenen kısmının açıkça Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, nihai kararın verilmesine kadar ihale sürecinin durdurulmasına Kurul tarafından karar verilir.

                (2) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur. Ancak, Kurul tarafından ihale veya son başvuru tarihinden önce ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, idare tarafından ihale veya son başvuru saatine kadar verilecek olan teklif zarfları alınarak, Kanunun 36 ncı maddesine uygun şekilde birinci oturum tamamlanır ve bundan sonraki bütün ihale işlemleri durdurulur.

                (3) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına  karar verilir ise; başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idare tarafından sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereği yerine getirilir, ancak sözleşme imzalanamaz.

                İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan başvurular

                MADDE 19 – (1) İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan ihalelere ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine;

                a) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına ilişkin gerekçelerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, ihale süreci durdurularak itirazen şikayet başvurusu öncelikle incelenir.

                b) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına ilişkin gerekçelerin Kurul tarafından uygun bulunmaması halinde, bu karar kaldırılarak ihale süreci hakkında 18 inci maddedeki kararlardan birisi alınır.

                Kurum tarafından inceleme

                MADDE 20 – (1) İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden  inceler:

                a) İhale usulünün uygun  tespit edilip edilmediği.

                b) İlanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı.

                c) Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık bulunup bulunmadığı.

                ç) Ödeneğin mevcut olup olmadığı.

                d) İhale komisyonunun Kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı.

                e) Teknik şartnamede belli bir marka, model, menşei, kaynak veya ürün belirtilip belirtilmediği.

                f) Zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı.

                g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı.

                ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı.

                h) İlk oturumda tutulması gereken tutanakların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği.

                ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı.

                (2) İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İddiaların İncelenmesi

                İddiaların incelenmesi

                MADDE 21 – (1) Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilir.

                Kabul koşulları ve inceleme usulü

                MADDE 22 – (1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

               a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

               b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

               c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

               d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

                e) (Ek:RG-19/12/2007-26735) Başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması,

              koşulları aranır.

              (2) (Değişik:RG-19/12/2007-26735) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi yönünde karar alınır. İnceleme, iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır. İnceleme, iddialarla ilgili bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde sonuçlandırılarak Kurul tarafından 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kararlardan biri verilir. Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi halinde, inceleme sonuçlandırılıncaya kadar idareler sözleşme imzalayamaz.

                (3) Kabul koşullarını taşımayan başvurular Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu merciine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Belge ve Görüş İstenilmesi, Dinleme Toplantısı

                Belge, bilgi ve görüş  istenilmesi

                MADDE 23 – (1) İtirazen şikayet üzerine incelemeye geçildiğinde, ilgili daire başkanlığı tarafından incelenen ihaleye ilişkin olarak gerekli görülen bilgi ve belgelerin veya ihale işlem dosyasının bir örneği ile ihtiyaç duyulması halinde idarenin görüşü istenilir.  

                (2) İddiaların incelenmesi kapsamında incelemeye geçildiğinde ise ilgili daire başkanlığı tarafından incelenmesine geçilen iddialarla ilgili belge ve bilgiler ile gereken hallerde idarenin görüşü istenilir. 

                (3) Ayrıca başvuru ve incelemeyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan her tür belge, bilgi ve görüş ilgili daire başkanlığı tarafından yazılı olarak resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden istenilir.

                (4) İstenilen belge, bilgi ve görüşlerin belirtilen süre içinde verilmesi zorunludur.

                Dinleme toplantısı

                MADDE 24 – (1) Kurul tarafından gerekli görülen hallerde taraflar ve diğer ilgililerin katılacağı dinleme toplantısı yapılmasına karar verilebilir. Dinleme toplantısına karar verilen durumlarda Kurul tarafından belli bir gün tayin edilerek taraflara ve ilgililere bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kararlar ve Sonuçları

                Kurul tarafından alınacak kararlar

                MADDE 25 – (Değişik:RG-19/12/2007-26735)

                (1) Kurul, itirazen şikayet başvuruları üzerine;

                a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemlerin belirlenmesi,

                b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihalenin iptali,

                c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

                kararlarından birini verir.

                (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

                a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

                b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

                kararlarından birini verir.

                (3) Ayrıca Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.

                Kararlarda bulunacak hususlar

                MADDE 26 – (1) Kurul tarafından alınacak nihai kararlarda aşağıdaki hususlara yer verilir:

                a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası,

                b) İhaleyi yapan idare,

                c) Başvuru sahibi/iddiaların incelenmesinin dayanağı,

                ç) Başvurunun Kurum kayıtlarına alındığı tarih ve sayı,

                d) Şikayet konuları/iddiaların özeti,

                e) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu, varsa azlık oyu gerekçeleri ve sonucu,

                f) Karar tarihi ve sayısı ile oybirliği, oyçokluğu ayrımı,

                g) Toplantıya katılan Kurul Başkan ve üyelerinin isim ve imzaları.

                Kararların tebliği ve yayımı

                MADDE 27 – (1) Kararlar, karar tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde taraflara tebligata çıkarılır ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

                (2) Kurul tarafından itirazen şikayet veya iddiaların incelenmesi sonunda verilen nihai kararlar Resmî Gazetede yayımlanır.

                (3) İhale sürecinin durdurulmasına ilişkin karar taraflara derhal bildirilir.

                (4) Tebligata yarar adresinin bulunması halinde kararlar başvurana bildirilir.

               (Değişik başlık :RG-19/12/2007-26735) İtirazen şikayet üzerine verilen kararların uygulanması

                MADDE 28 – (1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

                (2) İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Açıklama ve aykırılığın giderilmesi

                MADDE 29 – (1) İdare ve Kurum tarafından alınan kararların yeterince açık olmadığı veya birbirine aykırı hüküm fıkraları içerdiği iddialarıyla, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

                (2) Kararı vermiş olan idare veya Kurum tarafından başvuru incelenir ve gerek görülürse dilekçenin bir örneği, belirlenecek süre içinde cevap verilmek üzere taraflara tebliğ edilir.

                (3) İdarenin veya Kurumun bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur.

                (4) Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, ancak karar gereğinin yerine getirilmesine kadar istenebilir.

                Maddi hataların düzeltilmesi

                MADDE 30 – (1) Kararlardaki maddi hatalar, tarafların talebi üzerine veya kararı alan idare veya Kurul tarafından tespit edilmesi halinde  düzeltilebilir.

                (2) Düzeltilmiş karar, tekrar tüm taraflara tebligata çıkarılır. Kurul tarafından alınan kararın düzeltilmiş hali Resmi Gazetede yayımlanır.

                İtiraz süresi

                MADDE 31 – (1) Açıklama, aykırılığın giderilmesi ve maddi hataların düzeltilmesi başvurusu itirazen şikayet süresini etkilemez. Ancak bu istemler üzerine verilen kararlar, ilk karardan farklı ve itiraz edilebilecek unsurlar içeriyorsa itirazen şikayet süresi ilgili taraflar bakımından kararın bildirimi ile birlikte yeniden başlar.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 32 – (1) 24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

                Mevcut başvurular

                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvurular ve incelemeler hakkında  24/5/2004 tarihli ve  25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (b) bendi hükmü dışındaki hükümleri uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin  25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.