TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

19/02/2013 tarih ve 28564 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(01/05/2001 tarih 24389 Sayılı Resmi Gazete)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve gözetiminde hac ve umre seferi düzenleyecek olan seyahat acentalarının uymaları gereken esasları tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, "A" grubu işletme belgeli seyahat acentalarının Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve gözetiminde hac ve umre seferi düzenlemeleri ile ilgili işleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile 10/12/1999 tarihli ve 99/13919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen;
Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
Kurul: Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunu,
Komisyon: Hac ve Umre Komisyonunu,
Acenta: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre, A grubu işletme belgeli seyahat acentalarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Acentaların Niteliklerinin Tespiti
Madde 5 —
Hac ve umre seferi düzenleyecek "A" grubu işletme belgeli seyahat acentalarının niteliklerine dair, hac ve umre seyahatlerinin ibadet olma özelliklerini de gözeten esaslar, her yıl, Başkanlık ve Turizm Bakanlığınca müştereken belirlenir ve acentalardan hac ve umre seyahati düzenlemek üzere Başkanlığa müracaat edenlerin hangilerinin hac ve umre seferi düzenleyebileceklerine karar verilir. Gerektiğinde 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası nazarı dikkate alınarak acentaların hac ve umreye götürebilecekleri asgarî-azamî kişi sayısı da Başkanlık ve Turizm Bakanlığınca müştereken tespit edilir.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun Görevleri
Madde 6 —
Hac ve umre organizasyonu yapacak olan acentalarla ilgili olarak Kurulun görevleri şunlardır:
a) Acentaların düzenledikleri hac ve umre seferlerinin denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetim sonuçlarını değerlendirerek gereğine karar vermek,

b) Acentalardan alınacak sağlık, denetim, kitap-yayın, idari hizmetler, kafile başkanı ve din görevlisi giderlerine iştirak payı miktarını tespit etmek,

c) Acentaların düzenleyecekleri hac ve umre seferi tiplerini belirlemek ve bu tiplere göre, hac ve umre yapacaklara verilecek asgâri malzeme ve hizmetler ile bu malzeme ve hizmetler karşılığı alınacak asgâri ücreti, Mekke ve Medine’de kiralanacak ev ve otellerde aranacak asgâri şartları, bu ev ve otellerin bulunacağı bölgeler ile Mekke’de Kâbe’ye, Medine’de Mescid-i Şerif’e uzaklıklarını tespit etmek; gerektiğinde alınacak azamî ücreti de belirlemek,

d) Hac ve umre sezonlarının başlangıç ve bitiş tarihleri ile yolculukların hangi yol ve çıkış kapılarından yapılacağına ve hudut giriş ve çıkışlarında alınacak tedbirlere dair kararlar almak,

e) Gerekli gördüğü diğer idarî ve malî konularda kararlar almak,

f) Gerektiğinde Komisyona yetki vermek.

Başkanlığın Görevleri
Madde 7 —
Hac ve umre seferi düzenleyecek acentalarla ilgili olarak Başkanlığın görevleri şunlardır:
a) Acentaların düzenledikleri hac ve umre seferlerini yurtiçinde ve yurtdışında seyahatin her safhasında denetlemek ve gözetlemek, denetim ve gözetim sonuçlarını değerlendirerek gerektiğinde ilgili mercilere intikal ettirmek,

b) Hac ve umre mevsimlerinin takvimini, müracaat zamanı ve şekli ile diğer hususları belirlemek,

c) Hac ve umre seferi düzenleyecek acentaların Başkanlık ve Turizm Bakanlığınca müştereken tespit edilmiş olan niteliklerini, Başkanlığa müracaat şeklini, zamanını, şartnamenin nereden ve nasıl alınacağını ve gerekli diğer hususları ilân etmek,

d) Acentaların müracaatlarını kabul etmek, hac ve umre seferi düzenlemesi uygun görülen acentalara gerekli tebligatı yapmak ve acentalarla şartname esaslarına göre düzenleyeceği sözleşmeyi imzalamak,

e) Acentalar tarafından hac ve umreye götürülecek vatandaşlara rehberlik yapacak olan kafile başkanı ve din görevlilerini halen görevde bulunan Başkanlık personeli arasından görevlendirmek,

f) Kafile başkanı ve din görevlilerinin pasaport işlemlerini yapmak,

g) Hac ve umre seferlerinde acentalar nezdinde görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlilerine ödenecek harcırahları Türkiye Diyanet Vakfı hac ve umre hesabından ödetmek,

h) İl ve ilçe merkezlerinde hacca gidecekler için eğitim seminerleri düzenlemek,

ı) Acentalar tarafından yapılan hac ve umre faaliyetleri ile ilgili olarak benzeri diğer işleri yürütmek.

Hac ve Umre Komisyonu
Madde 8 —
Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Acentalara verilecek şartnameyi ve Başkanlık ile acentalar ve acentalar ile hac ve umreye gidecekler arasında imzalanacak sözleşmeyi hazırlamak,
b) Acentalar tarafından hacca götürüleceklere verilecek hac malzemelerinin evsafını ve şeklini belirlemek,
c) Başkanlıkça havale edilen veya Kurul tarafından yetki verilen diğer konuları karara bağlamak.

Acentaların Görevleri
Madde 9 —
Hac ve umre seferleri düzenleyen acentaların görevleri şunlardır:
a) Hac ve umre ibadetlerinin dinî kurallara ve usulüne uygun olarak yapılmasını temin etmek,

b) Başkanlıkça ilan edilen esaslar dairesinde, şartname aldıktan sonra istenilen belgelerle birlikte ve süresi içerisinde Başkanlığa müracaat etmek,

c) Seyahat süresince uymaları gereken hususları ihtiva eden ve Başkanlıkça düzenlenen sözleşmeyi imzalamak,

d) Başkanlıkça ilân edilen başvuru süresi içerisinde, hac ve umreye gitmek üzere kendilerine müracaat edenlerin kayıtlarını yapmak ve isim listelerini süresinde Başkanlığa bildirmek,

e) Hacca gideceklere, Başkanlık hac organizasyonuna katılan hacı adaylarına verilen kitaplar ile evsafı ve şekli Komisyonca belirlenen hac malzemelerini vermek,

f) Hac ve umre organizasyonlarında, yurtiçinde ve yurtdışında yeteri kadar otobüs ve uçak temin etmek, belirlenen tiplere göre tespit edilen standartlarda ev ve otel kiralamak, Arafat ve Mina’da barınma yerleri temin etmek ve diğer bütün hizmetleri istenen standartta ifa etmek,

g) Hac ve umreye gidecekler için müftülüklerin koordinesi ile düzenlenen eğitim seminerlerine yardımcı olmak ve bu konuda müftülüklerin taleplerini yerine getirmek,

h) Miktarı Kurulca tespit edilen ve Başkanlıkça verilecek hizmetler karşılığı olarak alınan, sağlık, denetim, kitap-yayın, idarî hizmetler, kafile başkanı ve din görevlisi giderlerine iştirak paylarını, hac ve umreye gideceklerin isim listelerini Başkanlığa bildirdikleri tarihte Türkiye Diyanet Vakfının hac ve umre hesabına yatırmak,

ı) Düzenlediği hac ve umre seferinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği veya her ne suretle olursa olsun bir zarara sebep olduğu takdirde ödemesi gereken para veya tazminat için kullanılmak üzere tespit edilen miktarda teminatı Turizm Bakanlığı emrine yatırmak,

j) Hac ve umreye götürecekleri vatandaşların vizelerini ilgili konsolosluklardan almak,

k) Hac ve umreye gidenlerin dini hükümlere uygun olarak ibadet etmelerini sağlamak amacıyla karayolundan her otobüse bir, havayolundan her 40-50 yolcu için bir din görevlisi ve 200-300 yolcu için bir kafile başkanı olmak üzere yeteri kadar halen görevde bulunan Başkanlık personelinden kafile başkanı ve din görevlisi götürmek,

Kafile başkanı ve din görevlilerine dini hizmet dışında başka hiçbir görev verilemez.

l) Kafilelerin teşkili, yolcuların vasıtalara yerleştirilmesi, illerden yurt dışına intikal, yurt dışındaki şehirlerarası intikaller, karşılama, yerleştirme, konaklama ve dönüş programları yapmak, bu programları Kurulca kararlaştırılan zaman ve güzergaha göre tespit ederek seyahatin başlamasından en az bir ay önce Başkanlığa bildirmek ve bu programları sağlık ve güvenlik şartları içinde aynen uygulamak,

m) Merkez ve şubeleri dışında temsilci veya her ne ad altında olursa olsun hac ve umre faaliyeti göstermemek, kendilerine hac ve umreye götürebilecekleri yolcu sayısı bildirilmiş ise, bu sayıyı başkalarına devretmemek,

n) Mekke ve Medine’de hac ve umre irtibat büroları açmak ve bu büroların adresleri ile telefon numaralarını ve sorumlularını Türkiye’de hareket tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığa yazılı olarak bildirmek,

o) Hac ve umreye gidenler için kişi başına hizmetler ve transferler karşılığı olarak Suudi Arabistan makamlarına ödenecek ücreti, hac ve umreye gideceklerin isim listelerini Başkanlığa bildirdikleri tarihte Türkiye Diyanet Vakfının hac ve umre hesabına yatırmak,

p) Hac ve umre organizasyonlarının gerek yolculuk safhalarında ve gerekse Mekke, Medine, Arafat, Müzdelife ve Mina’daki ikametler sırasında hac ve umreye gidenlerin rahat etmesi, haberleşme, sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması için gerekli olan her türlü tedbiri almak, vefat halinde gerekli işlemleri yapmak,
r) Konaklama yapılan ev ve otellerde, hac idare merkezinin, fetva ekibinin, denetim ekibinin ve T.C. Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinin telefon numaralarını hac ve umreye gidenlerin görebileceği şekilde ilân etmek,

s) Başkanlıkça planlanan yurtdışı irşad programlarının icra edilmesi için gerekli tedbirleri almak ve Başkanlık görevlilerine yardımcı olmak,

t) Umre seferi düzenleyecek acentalar, Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulunun Umreciler ve Mescid-i Nebî’yi ziyaret için Yurt Dışından Gelen Ziyaretçilere Verilecek Hizmetleri Düzenleyen Kararnamesi ile Hac Bakanlığının Suudi Arabistan Dışından Gelen Umreciler ile Mescid-i Nebeviyi Ziyaret Maksadıyla Gelenlere Verilecek Hizmetlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili olarak yapacakları sözleşme ve üstlendikleri yükümlülüklerle ilgili belgelerin noter tasdikli birer fotokopisini Başkanlığa vermek,

u) Hac ve umre takvimi, çıkış kapıları, masraflara iştirak payı, hac malzemelerinin evsafı ve benzeri konular ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Kurul ve Komisyon tarafından alınan kararlara uymak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Görevliler ve Ücretler

Denetim
Madde 10 —
Acentalar tarafından organize edilen hac ve umre seyahatleri Başkanlığın denetim ve gözetimi altında yapılır. Başkanlık yurtiçinde ve yurtdışında seyahatin her safhasında acentaların hac ve umre ile ilgili bütün iş ve işlemlerini denetler ve gözetler.

Görevliler
Madde 11 —
Acentalar tarafından organize edilen hac ve umre seyahatlerinde vatandaşlara Başkanlık tarafından görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlileri rehberlik yapar. Bu görevlilerin ücretleri, Başkanlık tarafından organize edilen hac ve umre seyahatlerinde görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlileri ile aynı miktarda olur.

Acentalar kafile başkanı ve din görevlileri dışında da hac ve umre organizasyonlarında yeteri kadar Arapça veya İngilizce bilen, tecrübeli idarî personel görevlendirirler ve bu personelin ücretlerini de kendi takdirlerine göre öderler.

Ücret İadesi
Madde 12 —
Acentalar tarafından organize edilen hac ve umre seyahatlerine kaydını yaptırıp ücretini ödediği halde, mücbir sebeple yolculuğa iştirak edemeyenlerin ücretleri, o zamana kadar Türkiye’de yapılan masraflar düşülmek suretiyle acentalar tarafından aynen iade edilir. Vefat halinde de alınan ücret kanunî mirasçılarına aynı şekilde ödenir.

Acentalar bu ödemeleri hiçbir gecikmeye mahal vermeden yaparlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 13 —
17/1/1989 tarihli ve 20052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentalarının Hac Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 14 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.