TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 1309 Sayılı Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 16/a Maddesi Gereğince Görgü ve Bilgi İhtisasını Artırmak Amacıyla Sanatkar ve Diğer İdari Sözleşmeli Personelin Yurtdışına Gönderilmesi İle İlgili Kriterler

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1309 SAYILI KURULUŞU HAKKINDAKİ KANUNUN 16/A MADDESİ GEREĞİNCE GÖRGÜ VE BİLGİ İHTİSASINI ARTIRMAK AMACIYLA SANATKAR VE DİĞER İDARİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ KRİTERLER    Görgü ve bilgi ihtisasını artırmak için yurtdışına gönderilecekler;

1-Genel Müdürlüğümüzce belirlenen seviyede KPDS (en az 50 puan) belgesini (Gittiği ülkede konuşulan dil veya İngilizce) Müdürlüğüne sunmak zorundadırlar. Ancak; 3 aya kadar gideceklerde ise KPDS’ de herhangi bir uluslararası (en az 50 puan ) dil belgesi yeterli olacaktır.

2-Bir yıllığına yurtdışına gidecekler resmikabul yazısı (akseptans) veya çalışmalarını sürdürecekleri opera ve balelerde davet yazısını Müdürlüklerine sunmak zorundadırlar. Altı aydan az süreli gidecekler için yalnızca davet mektubu yeterli olacaktır.

3- Stajyerlik dahil Kurumda en az 3 yıl çalışanlar ve müracaat tarihinde elli (50) yaşını geçmemiş olanlar müracaat edebileceklerdir. Bu çalışmalarında başarılarını kanıtlayanlar arasında teknik kurulca yapılacak değerlendirme sonucunda seçilirler. Görev yaptığı Müdürlüğün teknik kurulunun uygun görüşü üzerine, Genel Müdürlük teknik kurulunun onayı ile Bakanlık Makamından alınacak olur doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

4- Tüm görevliler kendi branşlarıyla ilgili veya kendi branşları ile doğrudan bağlı uzmanlık dalları ile ilgili görgü ve bilgi ihtisasını artırmak için yurtdışına gönderilecektir.

5- Yurtdışına gidecek erkek isteklilerin görgü ve bilgi ihtisasını kapsayacak süre içinde askerlikle ilişkilerinin olmaması gerekmektedir.

6- Görgü ve bilgi ihtisasını artırmak için müracaat edenlerin son bir yıl içinde disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

7- Görgü ve bilgi ihtisasını artırmak için yurtdışına gönderilenler bulunduğu ülkenin resmi tatil günlerinde, Müdürlüklerine belge sunması durumunda Müdürlüğünün izni Genel Müdürlüğün onayı ile tüm masraflar kendisine ait olmak üzere, bu izin sürelerini Türkiye’ de geçirebilirler.

8- Görgü ve bilgi ihtisasını artırmak için yurtdışına gönderilen kişilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve çağrılmaları halinde, görgü-bilgi ihtisas süreçlerini keserek asli görevine dönmek zorundadırlar.

9- Görgü ve bilgi ihtisasını artırmak için yurtdışında bulunanlar 3 ayda bir yapmış oldukları faaliyetler ile ilgili belge ve raporlarını Müdürlüklerine sunacaklardır. Eğitim süreci sonunda ise detaylı çalışma, belge ve faaliyet raporlarının bir nüshası sicil dosyasına konulacak, bir nüshası ise Müdürlük aracılığı ile Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

10- Görgü ve bilgi ihtisasını artırmak için yurtdışına gitmek için müracaatlar her yıl Mart ayının 15’ ine kadar ilgili Müdürlüklere yapılacaktır. Sadece 2010 yılı için bu süre Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

11- Görgü ve bilgi ihtisasını artırmak için yurtdışına gidenler herhangi bir unvan ve hak talebinde bulunamazlar.