TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2012/8 (Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi Onayına İlişkin Usul ve Esaslar)

 
 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.16.0.THG.0.61.03.00.010/114744                                                            24/05/2012

Konu : Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

            Onayına İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

GENELGE 

2012/8

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen ek 6 ncı maddesinde belirtilen, “Kanunun 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.” hükmünün uygulamasını teminen:

 

-  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen alanlardan Bakanlığımızca belirlenmesi gereken alanların tespiti,

- Sendikalara yapılacak başvurular hariç olmak üzere, ilgililerin “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni onaylatmak üzere başvuru yapacakları Bakanlığımız ilgili biriminin ve meslek birliklerinin belirlenmesi,

- “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni onaylatmak üzere Bakanlığımıza veya ilgili meslek birliklerine başvurulması halinde sunulması gereken belgelerin tespiti,

- Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesinin meslek birliği tarafından onaylanmaması halinde izlenecek yolun tespiti,

 hususlarında aşağıda belirtilen usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda;

 

1.      Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13/2/2011 tarihli 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen ek 6 ncı maddesinde belirtilen “Kanunun 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.” hükmü gereğince Bakanlığımızca belirlenmesi gereken alanlar, 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde belirtilen alanlar genel olarak esas alınmak suretiyle ek- 1’de düzenlenmektedir.

2.      Bakanlığımızca ek-1’de belirlenen uğraşı alanı ve çalışanlarını gösterir listede belirtilen kişilerin “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni onaylatmak üzere başvuru yapacakları meslek birlikleri ve Bakanlığımızın ilgili birimleri Ek-1’de ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak başvuru sahibinin meslek birliği üyesi olması halinde, üyesi olduğu meslek birliği, Ek-1’de belirtilen listede “başvuru yapacakları meslek birlikleri” kısmında yer almasa bile bu meslek birliğine başvurulması mümkündür.

3.      Bakanlığımızın onayını gerektiren hallerde ilgili Bakanlık birimleri bu yetkilerini taşra teşkilatına devredebilirler.

4.      “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni onaylamak üzere yetkilendirilen meslek birlikleri söz konusu işlemleri gecikmeksizin gerçekleştirirler.

5.      “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni onaylatmak üzere başvuruda bulunan kişiler, meslek birlikleri veya Bakanlığımız ilgili birimlerine, sanatçının belirtilen alanda faaliyette bulunduğunu gösterir nitelikte belge ya da beyanı sunarlar. Sanatçıların başvuracağı meslek birliğine üye olması halinde belge ibrazı gerekli değildir.

6.       “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”nin meslek birliği tarafından onaylanmaması halinde, başvurunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  

              Ertuğrul GÜNAY

             Bakan

 

 Ek:

1. Uğraşı Alanları ve Çalışanları Gösterir Liste için tıklayınız.