TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Üretimi ve Yönetimi Dairesi Başkanlığı Görevlerine İlişkin 2012/3 sayılı Genelge

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : B.16.0.AGM.0.12.01.00.601.01                                                                         03/04/2012

Konu: Proje Üretimi ve Yönetimi

                                                                                               

GENELGE

 2012/3

            Bakanlığımızın kuruluş amacı ve görevlerinin gerçekleştirilmesine hizmet edecek kültür ve turizm alanındaki projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanacak destekler önemli bir rol oynamaktadır.

            Bu bağlamda, Bakanlığımızca projeler geliştirilerek ulusal ve uluslararası fonlardan azami ölçüde pay alınabilmesi ve ilgili süreçlerin en etkin şekilde yürütülmesi için proje üretim ve yönetim mekanizmalarının yeniden yapılanması gereği doğmuştur. Bu nedenle, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini yeniden düzenleyen 07/01/2012 tarihli ve 29124 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile anılan Genel Müdürlük bünyesinde “Proje Üretimi ve Yönetimi Daire Başkanlığı” kurulmuştur. Söz konusu Daire Başkanlığının görev tanımları arasında;

·  Bakanlığımızın faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek proje destekleri ile hibe/fon kaynaklarını takip etmek, Bakanlık birimleriyle gerekli iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,

·  Proje hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin konularda Bakanlık birimlerine danışmanlık yapmak ve destek sağlamak,

·  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,

·  Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje üretmek, uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

yer almaktadır.

       Bu kapsamda, Biriminiz görev alanına giren konularda;

● Proje üretilmesi ve uygun mali desteklerin tespitine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,

● Mali destek sağlayıcı kurum ve kuruluşlara proje sunmak için ön hazırlık yapılması,

● Kabul edilen proje tekliflerinin “proje döngü yönetimi” yaklaşımına uygun olarak geliştirilmesi,

● Proje hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli danışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanması,

         ● Proje izleme ve değerlendirilmesi,

           süreçlerinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile eşgüdümlü çalışılması, Biriminizce yürütülmekte olan mevcut projeler ve aşamalarına ilişkin olarak ise adı geçen Genel Müdürlüğe ayrıntılı bilgi aktarımının ivedilikle sağlanması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                              Ertuğrul GÜNAY

                                                                                                                                     Bakan