TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Define Arama YönetmeliğiSayı    : B.16.0.KVM.0.12.02.00-156.99----93853                                 05/05/2010

Konu  : Define Arama Yönetmeliği.

“Define Arama Yönetmeliği” ve “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” hükümleri arasında uygulamada ortaya çıkan çelişkinin yönetmelik değişikliği ile giderilemeyeceğinin Çevre ve Orman Bakanlığı yetkililerince bildirilmesi üzerine konunun çözümlenmesi amacıyla Bakanlığımız ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda yer alan hususlarda mutabık kalınmıştır.

Define araması yapılmak istenen alana ilişkin koordinatlı vaziyet planında orman sayılan alan içinde kalan kısımların “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre incelemesinin yapılması amacıyla Orman Bölge Müdürlüklerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince hazırlanacak olan resmi yazı ile iletilmesi, anılan kurumca incelemeler yapıldıktan sonra ön izin mahiyetindeki resmi yazı ile sakınca görülmediğinin bildirilmesi ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca da uygun görülmesi halinde define arama ruhsatının verilmesi gerekli görülmektedir.

Müze Müdürlüklerince verilen “Define Arama Ruhsatı”nı temin eden başvuru sahibinin, ruhsat ve “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” de belirtilen diğer belgelerle birlikte muvafakatname almak için Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimine başvuruda bulunması uygun olarak mütalaa edilmektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Abdulkadir KARAOĞLU
                                                                                                            
Bakan a
                                                                                        
       Genel Müdür Yardımcısı