TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Suç eşyası olarak el konulan kültür varlıkları ile ilgili olarak yapılacak işlemler


T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

    Sayı   : B.03.0.CİG.0.00.00.05/010.06.02/ 32                                           01/01/2006

    Konu   : Suç eşyası olarak el konulan kültür varlıkları ile ilgili olarak yapılacak işlemler

GENELGE

No : 33

    2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında suça konu olarak el konulan kültür varlıklarının; suç eşyası emanet deposuna alındığında gerektiği şekilde muhafaza edilmediği, bulundukları yerde il ya da ilçe müze uzmanlarına öncelikle incelettirilmeksizin başka yere gönderilirken çeşitli şekillerde zarar gördüğü (kırılma, bozulma vb), kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen ilgili müze müdürlüklerine zamanında teslim edilmediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuya ilişkin değişik tarihli yazılarından anlaşılmıştır.

    Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyet Anayasası'nın 63'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır." denilmektedir.

    2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 25'inci maddesinde müzelere alınma, 65 ve sonraki maddelerinde ise anılan Kanun'a aykırı davrananlar hakkındaki cezalar düzenlenmiştir.

    5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 62 ilâ 73'üncü maddelerinde bilirkişi incelemesi ve 83 ilâ 85'inci maddelerinde keşfe ilişkin hükümler yer almaktadır.

    Diğer taraftan; Suç Eşyası Yönetmeliğinde, suç eşyasının saklanması, geri verilmesi ve zoralımına ilişkin işlemler düzenlenmiş ve 9'uncu maddesinde de kıymetli eşya ve evrak ile bozulacak, değerini kaybedecek veya muhafazası zor olan suç eşyası hakkında yapılacak işlemler belirtilmiş bulunmaktadır.

    Bu itibarla;

    1- Yapılan bir soruşturma sebebiyle el konulan kültür varlıkları hakkında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bilirkişi, keşif ve istinabeyle ilgili hükümleri ve olayın

    özelliği de dikkate alınarak, bilirkişi incelemesinin öncelikle il ya da ilçe müze uzmanlarınca mahallinde yerine getirilmesi, bunun mümkün olmaması hâlinde en yakın müze müdürlüğünden bilirkişi talep edilmesi, bu da mümkün görülmediğinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünden bilirkişi talep edilmesi,

    2- Suça konu kültür varlığının; suç eşyası emanet deposunda muhafazası sırasında veya incelemenin başka yerde yaptırılması için nakli gereken durumlarda, Suç Eşyası Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli olan tedbirlere başvurulmak suretiyle bozulmasının veya zarar görmesinin önlenmesi,

    3- Kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla müsadere edilen taşınır kültür varlıklarının en yakın il/ilçe müze müdürlüklerine ivedilikle teslim edilmesi,

    Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

                                                                                                           

Cemil ÇİÇEK

                                                                                                             Bakan