TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesi

                                                               

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.16.0.KVM.012.02.00/156.01.01/129417                                     18/06/ 2010

Konu   : Kültür Varlığı Kaçakçılığının  Önlenmesi

a) Tüm Valiliklere dağıtımlı 06.05.2008 tarih ve B.16.0.KVM.0.12.02.00/714.1(Gnl)-80829

    sayılı yazımız.

b) Tüm Valiliklere dağıtımlı 11.05.2009 tarih ve B.16.0.KVM.0.12.02.00/714.1(Gnl)-88421

     sayılı yazımız.

Kültür varlığı kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürütülmesi amacıyla birçok kamu kurum ve kuruluşu ile işbirliğine dayalı çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede pek çok eserin ülkemize iadesi sağlanmakta ve uluslararası çalışmalar sürdürülmektedir.

Ancak, çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi amacıyla Valilikler ile Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında gerçekleşen bilgi akışının aşağıda sıralanan ve ilgi yazılarımızla da daha önce talep edilmiş olan hususlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi uygun olarak mütalaa edilmektedir.

Bu nedenle;

1) Valiliklerin görev ve sorumluluk alanlarında meydana gelen kültür varlığı kaçakçılığı ve/veya kaçak kazı olaylarına ilişkin Müze Müdürlüklerine bağlı uzmanlar tarafından hazırlanacak detaylı ve fotoğraflı raporların, şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin seyri ve sonucu ile eserlerin akıbetine ilişkin bilginin ivedilikle iletilmesi,

2) Mahkemelere sunulan bilirkişi raporlarında, kaçakçılık olaylarına karışan şahısların adil olarak cezalandırılmasına ilişkin zemin oluşturulabilmesi amacıyla, özenli olarak hazırlanması, bu çerçevede ilgi (a) yazımızda belirtilen hususların uygulanması,

3) Kaçakçılık olaylarına ilişkin olarak Valiliklerden talep edilen bilgi ve belgelerin ulaşmasında yaşanan zaman kaybının önlenerek konunun hassasiyetine binaen en aza indirilmesi ve konuya ilişkin yazışmaların en ivedi şekilde yapılması,

4) Her yılın Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, İllerde meydana gelen kültür varlığı ve kaçak kazı olaylarının ve define arama kazılarının istatistiki olarak işlenmesi amacıyla yazımız ekinde yer alan CD’de bulunan örnek formların bilgisayar ortamında doldurularak hem yazılı olarak hem e-posta yolu ile (kacakcilik@kultur.gov.tr) iletilmesi,

5) İlgi (b) yazımızda belirtildiği üzere yeni bir istatistik sistemine geçildiğinden, gönderilen define arama tutanaklarının ilgi (b) ve yazımız ekinde gönderilmekte olan CD’de yer alan form düzeninde ve define kazısı bitimini takip eden 20 gün içerisinde düzenli olarak gönderilmesi,

6) Müze ve ören yerlerimizden bir eserin çalınması durumunda eserin arattırılmasının ivedilikle başlatılabilmesi için esere ilişkin olarak Microsoft Word ortamında hazırlanan üstte eserin resmi altta detaylı envanter ve çalınma/kaybolma tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı düzenlemenin yapılarak Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

O.Murat SÜSLÜ
                                                                                            Bakan a.
                                                                                          Genel Müdür