TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yurt Dışındaki Kültür Varlıklarımızın Restorasyonu İle İlgili 2008/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26928Başbakanlıktan:

          Konu: Yurt Dışındaki Kültür Varlıklarımızın Restorasyonu.

GENELGE

2008/15

          Yurt dışındaki kültür varlıklarımızın siyasi, hukuki, kültürel ve sosyal nedenlerle dünya kültür mirasına sahip çıkma anlayışı içinde korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem arz etmektedir. Kültür varlıklarımızın tespit edilmesi, hukuki statülerinin belirlenmesi ve restorasyonlarının yaptırılması faaliyetlerinin farklı kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından yerine getirilmesi nedeniyle etkin bir eşgüdüm mekanizmasının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

          Bu itibarla, yurt dışındaki taşınmaz kültür varlıklarımızla ilgili olarak yürütülecek çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, strateji geliştirmek ve restorasyon faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanının başkanlığında, TİKA Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültür Genel Müdürü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Vakıflar Genel Müdürü, Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili Başkan Yardımcısından oluşan Yurt Dışındaki Kültür Varlıkları Eşgüdüm ve Yönlendirme Kurulu teşkil edilmiştir.

          Kurul, kurul üyesi kurum ve kuruluşların sahip oldukları personel ve mali kaynaklarını, yurt dışındaki teşkilatlarını, bilimsel ve teknik kapasitelerini kullanacaktır. Bu amaçla, gerekli restorasyon işlemlerinin yapılabilmesi için her yıl ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine Kurul tarafından belirlenen yıllık restorasyon faaliyet planı ile uyumlu oranda ödenek koyulacaktır. Ayrıca, kurul üyesi olmayan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları, kurulun talep edeceği her türlü desteği sağlayacaktır.

          Kurul, Bakanın bulunmadığı durumlarda TİKA Başkanının başkanlığında toplanacaktır. Kurul, kurul başkanının belirleyeceği tarihlerde yılda en az iki defa olağan olarak, ayrıca gerekli görülen hallerde olağanüstü olarak toplanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri de Kurul toplantılarına davet edilerek, çalışma grupları oluşturulacaktır.

          Kurul gündeminin oluşturulması, arşiv tutulması, verilerin birleştirilmesi, alınan kararların ve yıllık faaliyet planlarının ilgili taraflara duyurulması ve uygulanmasının izlenmesi, yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması da dahil olmak üzere, sekretarya hizmetleri TİKA Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir.

          Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                               RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                         Başbakan