TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi hakkında genelge (Genelge 2005/13)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GENELGE 2005

(Kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi hakkında genelge);

Kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi için 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda destekleyen gerçek veya tüzel kişilere bazı vergi avantajları sağlanmıştır. Şöyle ki,

06.11.1961 tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesi ile 10.06.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu mükerrer 14. maddesi, Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına,

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,


İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir) kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirileceği (Kurumlar Vergisi Kanunu); Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirileceği (Gelir Vergisi Kanunu) hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede; Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdaki prosedürün uygulanması kararlaştırılmıştır.

1- Değerlendirme Kriterleri:

Bakanlığımızca desteklenecek veya desteklenmesi uygun bulunacak faaliyetlerin belirli şartları haiz olması gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığımız ilgili birimlerince değerlendirme yapılırken, söz konusu faaliyetin:

a)Anayasa’da belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslar arası anlaşmalara aykırı olmaması,
b) Toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak nitelikte olması,
c)Toplumun ortak duygu ve hasiyetleriyle çatışır nitelikte olmaması,
d) Bireylerin ve toplumun bir kesimini rencide etmemesi ve gruplar arasında düşmanca duygular oluşturmaması,
e) Çağdaş uygarlığın yapıcı ve bilimsel birikimini yansıtması,
f) Ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmaması,
g) Kültürel ve sanatsal değerlerimizi, geleneklerimizi yansıtması,
h) İçerik yönünden doğrudan ticari amacı ön planda tutmayıp siyasi amaçlı ve siyasi , ideolojik, etnik propagandaya yönelik olmaması ,
şartlarını taşımasının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

2-Destek Çeşitleri:

a) Bakanlığımızca desteklenen faaliyetler; Bakanlığımızın gerçekleştirdiği veya Bakanlığımızca nakdi veya ayni yardım sağlanan faaliyetler olup; bu faaliyetlerde Bakanlığımız birimlerince yapılacak destek sözleşmelerinde uygulamada birlik sağlanması açısından ekte sunulan destek sözleşmesi örneği kullanılacaktır. (Ek 1)

Destek sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiler adına Bakanlığımızın ilgili birimi tarafından, örneği ekli destek belgesi düzenlenecektir. (Ek 2) Destek sözleşmesinin herhangi bir sebepten sona ermesi halinde durum destekleyenin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir.

Yapılacak harcamalar ilgili birimce kontrol ve tasdik edilecek, tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmeyecektir.

b) Desteklenmesi uygun görülen faaliyetler; Bakanlığımızca doğrudan gerçekleştirilmeyen, Bakanlığımızca ayni veya nakdi katkıda bulunulmayan ancak üçüncü kişilerce gerçekleştirilen, ilgili Kanun hükümlerine uygun ve Bakanlığımızca destek sözleşmesine konu olması uygun bulunan faaliyetlerdir.

Destekleyen ve destek alan arasında yapılan destek sözleşmesine konu edilen faaliyetin desteklenmesi, Bakanlığımızca uygun görüldüğü takdirde bu konuda ilgili birimce düzenlenecek belge sözleşmeyi yapan taraflara verilecektir. (Ek 3)Destekleyen ve destek alan tarafından yapılması öngörülen harcamalar ilgili birimce kontrol edilecek, söz konusu faaliyet için yapılacağı belirtilen harcamaların uygun görülmesi halinde desteklenmesinin uygun bulunduğu tasdik edilecek, tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmeyecektir.Destek sözleşmesine konu faaliyetin gerçekleştirilmesi ilgili birim veya Bakanlığımız taşra teşkilatınca kontrol edilecektir.

3- Bakanlığımızca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen ve destek sözleşmesine konu edilen faaliyetler hukuka ve kanuna aykırı olmayacak, taraflar sözleşmeye konu faaliyetin gerçekleşeceğine ve sözleşmede gösterilen dışında faaliyette bulunmayacaklarına dair taahhütte bulunacak, bu taahhüt ekte sunulan taahhütname örneğine uygun olarak yapılacaktır. (Ek 4) Destek sözleşmesinde destek miktarı da belirtilecektir.

4- Destek sözleşmesine konu edilecek faaliyetin yukarıdaki esaslara uygun olup olmadığı konusunda Bakanlık ilgili biriminin görüşü esastır. İlgili birimce yukarıdaki hususlar dikkate alınarak ekte yer alan ‘destek belgesi’ veya ‘desteklemenin uygun bulunduğuna dair belgenin’ verilmesini müteakip en geç beş gün içinde belgenin bir örneği bilgi için Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

5-Destek sözleşmesi ve taahhüde aykırı davrananlara 3 (üç) yıl süre ile destekleyen veya destek alan olarak belge verilmeyecektir. Bu konuda takibin sağlanabilmesi için, sözleşmeye aykırı davrananların isimleri, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Atilla KOÇ
Bakan.


EK :1-Destek Sözleşmesi Örneği
2-Destek Belgesi Örneği
3-Desteklemenin Uygun Bulunduğuna Dair Belge Örneği
4-Taahhütname Örneği