TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Halı ve Kilimlerin Ekspertize İşlemleri Hakkında Tamim

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Şube: Müzeler
Sayı: 024/10791 5 KASIM 1975

Halı ve Kilimlerin ekspertize İşlemleri hakkında.

TAMİM

Son yıllarda memleketimizden halı ve kilim gibi eşya ihracatının artmış olması nedeniyle, bir taraftan bu metaın ihracının artışını teşvik etmek imkanları araştırılırken, bir taraftan da 1710 sayılı Eski Eserler Kanunun kapsamına giren eski eserlerimizin ve tarihi değerlerimizin yurt dışına kaçırılmalarını önlemek amacıyla bazı tedbirler alınmasına mecburiyet duyulmuştur., halı ve kilimlerin müze ihtisas elemanlarınca ekspertiz edilerek yurt dışına çıkarılmaları yoluna gidilmiş ve bu gibi ihraç mallarının ekspertiz işlerinin müzelerimizde yapılacağı tamimen bildirilmişti. Büyük partiler halindeki malların müzelere getirilerek espertiz edilmelerindeki zorluk görülerek bu gibi hallerde büyük parti malların ekspertiz işlerinin malın bulunduğu mahalde yapılacağı yine bir tamimde duyurulmuştu.

Yapılan toplantı sonunda
Üst üste alınan müracaatlar üzerine halı ve kilimlerin ekspertiz işlerinin yeniden ele alınması lüzumlu görülmüş ve bu maksatla 30.7.1975 tarihinde Ticaret Bakanlığında bir toplantı yapılmıştır.

Yapılan toplantı sonunda;

1-
Ekspertiz işlerinin haftada müze idarelerince tespit edilecek iki günde yapılması, bunun dışında acil hallerde, müzenin işlerini aksatmamak şartı ve haftanın diğer günlerinde ve gerekirse mesai saatleri dışında da Ticaret Odalarınca tespit edilecek fazla mesai ücreti ihracatçı firmalar tarafından ödenerek ekspertiz yaptırılabileceği,

2- Ekspertiz için Ticaret Odalarınca tespit edilecek bir ücretin ihracatçı firmalar tarafından odaya ödenmesi ve odalarca müze eksperleri adına tahsil edilen ve ücretlerin ay sonlarında, müze idarelerince gösterilecek bir yer veya hesaba yatırılması,

3- Halı ve kilim ihracatında büyük partilerin ekspertiz işlerinin malın bulunduğu mahalde yapılması, ancak küçük partilerin eksperti işlerinin müze idarelerince gösterilecek lüzumu üzerine malın bulunduğu yerde veya müze idarelerinin gösterilecek yerlerde yapılabileceği

4- Yurt dışına ihraç edilmek istenilen ve ekspertizi istenilen halı veya kilimler arasında 1710 sayılı kanun kapsamına giren bir esere tesadüf edildiği takdirde bu eser mal sahibine verilmeyecek ve müze ihtisas elemanlarınca yine aynı kanun hükümlerine göre takdir edilecek bedelle müzeye satın alınacaktır.

5- Bilindiği gibi halı ve kilim ihraç işleri daha ziyade İstanbul, Ankara ve İzmir gümrüklerinden yapılmaktadır. Bu bakımdan İstanbul’dan ihraç edilecek halı ve kilimlerin ekspertiz işleri İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi İhtisas elemanlarınca, Ankara’da Etnografya Müzesi İhtisas elemanlarınca, yapılacak İzmir Müzesinde müzeden ayrılacak ihtisas elemanlarınca, Müze ekspertiz heyetleri ihraç edilecek mala göre tespit edilecek, bu heyet iki kişiden az olmayacaktır.

6- İhraç edilecek ve ekspertizi istenilen halı ve kilimler teker teker incelenecek ve ondan sonra ihracına izin verilecektir.
Bilgi edinilmesini ve müracaat halinde buna göre işlem yapılmasını rica ederim.