TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Genelge

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

GENELGE

2006/1

 

             Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanların; Devletin şahsiyetine karşı işlemiş oldukları suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince haklarında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedilmesine dair, 4/7/2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun uygulanmasında birliği sağlamak ve tereddütleri gidermek maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

             1 – 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedildiği hükme bağlandığından, mezkur Kanundan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre disiplin cezası verilmiş bulunanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurları ile ilerleme ve yükselmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yürütülen sözleşmeli personel, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli ve kapsam dışı personel, özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar faydalanacaktır.

             2 – 4857 sayılı İş Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin bu Kanundan faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.

             Ayrıca, söz konusu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

             3 – Kapsama dahil personelin 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında ise;

             a) Devletin şahsiyetine karşı işlemiş oldukları suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları,

             b) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma cezaları

(düzeltme:20/07/2006tarihli R.G.)dışında kalan disiplin cezaları,af kapsamına girmektedir.

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı veya tüzük ve yönetmelikleri gereği görevlerine son verilen personelin işledikleri fiil ve hallerin 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlardan olmaması durumunda yeniden göreve alınmalarına mani hal ortadan kaldırılmış olmakla birlikte, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarılanlar ile sözleşmesi feshedilenlerin herhangi bir kuruma müracaatları halinde, yeniden göreve alınmaları; durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon olması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili mevzuatı ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.

             4 – Söz konusu düzenleme ile disiplin cezaları ve bu cezaların sonuçları affedildiğinden haklarında herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın işlem yapılanlara mezkur Kanun hükümleri tatbik edilmeyecektir. Şöyle ki; herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın görevinden çekilmiş sayılan, sözleşmesi feshedilen, yeri değiştirilen, istifa eden, olumsuz sicil almaları sebebiyle memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanan, adaylık süresi içerisinde veya sonunda başarısızlığı olanlar hakkında, söz konusu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

             5 – Aynı fiilden dolayı disiplin cezası ile birlikte haklarında idari, adli veya mali tedbirler vb. uygulanan memur ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında, söz konusu tedbirler açısından 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

             6 – Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngörmüş olup sicil affı ile bir ilgisi bulunmadığından olumsuz sicil almış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

             7 – Disiplin cezaları affedilenlerin, sicil ve özlük dosyaları ile değişik adlar altında tutulan bütün dosyalardaki bu disiplin cezalarına dair tüm kayıtlar ve yazışmalar ilgililerin müracaatı aranmaksızın ve yerlerine mezkur Kanun hükümleri gereğince çıkartıldığını açıklayıcı herhangi bir kayıt düşülmeksizin söz konusu dosyalardan çıkartılacaktır.

             8 – Emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle görevlerinden ayrılmış bulunanlar hakkında da bu Kanunun ilgili hükümleri görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle uygulanacaktır.

            9 – Mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 4/7/2006 tarihinden önceki dönemler için kadro, unvan, derece, kademe, ek gösterge, zam, tazminat ve benzeri mali, intibak ve özlük haklarında herhangi bir düzeltme ve geriye dönük hiçbir ödeme yapılmayacaktır.