TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5072 Sayılı Kanuna İlişkin Genelge 2005/16

BAŞBAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüğü

GENELGE 2005/16

 30/11/2005

 

06/08/1999 tarih, 23778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 12/11/2005 tarih, 25991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu nedenle;

 

1- a)Amaca özgülenen menkul mal ve hakların değiştirilmesinde, vakıf yetkili organ kararıyla doğrudan yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edecektir.

 

b)Amaca özgülenen gayrimenkullerin değiştirilmesinde, öncelikle Genel Müdürlüğümüzden izin alınmasını müteakip yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edecektir.

 

2- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 113. maddesi gereğince, amaca özgülenen mal ve haklar dışında kalan menkul ve gayrimenkullerin değiştirilmesi ile 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5/a maddesi gereğince, vakıfların gayrimenkul alım ve satım işlemleri (kat karşılığı inşaat işlemleri dahil) dışında kalan işlemlerde, ayrıca iktisadi işletme ve şirket kurma taleplerinde idaremizden izin alınmayacaktır.

 

Bu gibi iş ve işlemlerde vakıf yöneticileri basiretli bir idareci gibi hareket etmek, vakfın yararını gözetmek ve vakfın mal varlığını azaltmamak zorundadırlar.

 

3- a)Vakıfların gayrimenkul satma, satın alma ve kat karşılığı inşaat taleplerinde; gayrimenkulün değeri hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilen, gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerden birine veya Ticaret, Sanayi, Mühendisler ve Mimarlar Odasına yaptırılacak ekspertiz raporu ile vakfın yetkili organına ait gerekçeli karar sureti, tapu senedi sureti ve tapu takyidat belgesi Bölge Müdürlükleri aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

 

b)Gayrimenkul alımlarında Vakıflar Meclisinin, gayrimenkul satışı ile kat karşılığı inşaat yaptırılması halinde Vakıflar Meclisinin ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin olumlu kararını müteakip Bölge Müdürlüklerince yetki belgesi düzenlenecektir.

 

4- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca Vakıflar Meclisi kararı alınmasını veya Vakıflar Genel Müdürlüğü iznini gerektirenler dışındaki tüm işlemler vakfın yetkili organının kararı ile yürütülecektir.

 

5- a)Vakıfların tutacakları defterlerle ilgili Vergi Usûl Kanunu hükümleri,

 

b)Para yatıracakları bankalarla ilgili Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün Ek-1. maddesi,

 

c)Ödenmesi gereken denetim giderlerine katılma payları hakkında Türk Medeni Kanununun 111. maddesine istinaden ilgili Tüzüğün 22. maddesi,

 

d)Yurt dışından yardım alma ile ilgili olarak, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 38. maddesinin (E) bendi,

 

e)Yardım ve bağış makbuzları ile ilgili 21/01/1998 ve 27/03/1998 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan Tebliğler ile 27/10/ 1999 tarih ve 174/01-22018 sayılı Bildiri,

 

Uyarınca işlem yapılacaktır.

 

6- Vakıflar Meclisi kararı gerektiren konularda, Vakıflar Meclisi kararına istinaden Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 36. maddesi gereğince verilen yetki belgeleri Bölge Müdürlüklerince düzenlenecektir.

 

7- Vakıfların olağan veya olağanüstü genel kurullarına ait tutanaklar ile hazirun cetvelleri, genel kurul tarihinden itibaren 15 gün içinde Bölge Müdürlüklerine verilecek olup, söz konusu belgeler vakıfların Bölge Müdürlüklerindeki dosyasında saklanacaktır.

 

Konunun Bölge Müdürlüğünüz faaliyet alanında bulunan yeni vakıflara bildirilmesini ve gereğini rica ederim.