TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları İle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönerge

 

* 18/01/2013 tarih ve 12610 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

  

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI İLE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Yönerge, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kurulan kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlükleri ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile ilgili yürütülecek hizmetlere ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 -  

(1)  Bu Yönerge;  21/7/1983 gün ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 16/6/2005 gün 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunile 16/4/2003 gün ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9. maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

ç) Koruma Yüksek Kurulu; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu,  

d)Koruma bölge kurulu;  Kültürvarlıklarını koruma bölge kurulu ile yenileme alanları kültür varlıklarını koruma bölge kurulunu,

e)Koruma bölge kurulu müdürlüğü; Kültür varlıklarını koruma bölgekurulu müdürlüğü ile yenileme alanları kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğünü,

f) Müsteşar: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarını,

g) Sit: Arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik ve tarihi sit alanları ile bunların birlikte bulunduğu sit alanlarını,

ğ) KUDEB: Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri Çalışma Usul ve Esasları

Hizmete İlişkin Esaslar

MADDE 4 –

(1)Koruma bölge kurulu müdürlükleri çalışmalarını aşağıdaki esaslar çerçevesinde sürdürür. 

a) Koruma bölge kurulu müdürlükleri merkeze bağlı kuruluşlar olduğundan, Genel Müdürlük ve konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışma yapabilirler. Müze müdürlükleri ve kültür ve turizm müdürlükleri ile yapılacak yazışmalar, ilgili Valilik kanalı ile gerçekleştirilir. İlçelerde bulunan müze müdürlükleri ile, ilgili kaymakamlık aracılığı ile yazışma yapılır.

b)Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, ve Bakanlıklar gibi makamlarla ilgili yazışmalar Genel Müdürlük kanalı ile yapılır. Koruma bölge kurulu müdürlüklerince, koruma bölge kurulunda görüşülecek konulara ilişkin Bakanlıkların ilgili birimleriyle yazışma yapılabilir.

c) Koruma bölge kurulu toplantılarına üye olarak çağrılacak temsilcilerin katılımı konusunda Genel Müdürlüğe bilgi verilmek suretiyle Bakanlıkların ilgili birimleriyle doğrudan yazışma yapılır.

ç) Koruma bölge kurulları tarafından alınan kararlar, koruma bölge kurulu müdürlüklerince ilgili kurumlara dağıtılır.

d) Koruma bölge kurulu hizmetleriyle ilgili yazışmalara koruma bölge kurulu başkan ve üyeleri imza atamazlar. Bu yazışmalar koruma bölge kurulu müdürü tarafından imzalanır.

e) Koruma bölge kurulu müdürlüğüne gelen evraklara önemi, içeriği ve ivediliği göz önüne alınarak süresi içinde işlem yapılır.

f) Dosyalar il, ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel gibi veriler dikkate alınarak hazırlanır. Bakanlıkça belirlenen arşiv sistemine göre tasnif edilip desimal numaraları verilir ve arşivlenir. Birden çok il, ilçe, köy ve mahalleyi kapsaması durumunda her dosyaya bütüne ilişkin bilgi ve belgelerden konulur ve dosyaya konunun genel adı yazılır.

g) Koruma bölge kurulu müdürlüklerine yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda uzman raporuyla koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine gerek olmadığı tespit edilen konulara, müdürlükçe yazışma usulü esaslarına göre yanıt verilir. Koruma bölge kurulu müdürlüğünce koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine ihtiyaç duyulan konular ise gündeme alınır.

ğ) Kanuna aykırı bir uygulama tespit veya ihbar edildiğinde konuya ilişkin inceleme yapılarak aykırı uygulamaya dair koruma bölge kuruluncakarar alınıncaya kadar Müdürlük yazısı ile ilgili kurumlara (belediye, valilik, vb.) aykırı uygulamanın durdurulması bildirilir. Konu, koruma bölge kurulunun ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Alınan karar doğrultusunda işlem yapılır ve bu kapsamda karar gereklerinin yerine getirilmesi için takibi koruma bölge kurulu müdürlüklerince yapılır.  

h) Sit alanlarında geçiş dönemi-koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi ile planlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, valilik ve belediyelerce koruma amaçlı imar planlarının, Kanunun 17. maddesinde belirtilen süreler içinde yapılması koruma bölge kurulu müdürlüklerince takip edilir. Belirtilen süreler içerisinde planların elde edilememesi halinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının süresinin uzatılıp uzatılmaması konusunun koruma bölge kurulunda değerlendirilmesi koruma bölge kurulu müdürlüğünce sağlanır.

ı) Koruma bölge kurulları tarafından, belgeleri tam olarak ibraz edilen koruma amaçlı imar planlarının en geç altı ay ve uygulamaya yönelik projelerin ise en geç üç ay içinde karara bağlanması koruma bölge kurulu müdürlüklerince sağlanır.

i) Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile korunma alanları ve sit alanları içinde kalan parsellere ilişkin satış, hibe, kiralama, tahsis vb. konular koruma bölge kurulu müdürlüğünce ilgili yönerge kapsamında yürütülür.

j) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmamış yerlerde taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılır.

k)Genel Müdürlükçe, koruma bölge kurulları ve koruma bölge kurulu müdürlükleri arasında koordinasyon sağlanması, koruma bölge kurullarının çalışmalarına ait istatistiki bilgilerin toplanması ve bu çalışmaların genel değerlendirmesinin yapılması amacıyla, koruma bölge kurulu toplantıları ve müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk haftası olmak üzere üçer aylık periyotlarla Genel Müdürlüğe gönderilir.

l)Bakanlıkça atananüyelerden, herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç dört veya üst üste iki toplantıya katılmayanların durumu koruma bölge kurulu müdürlüklerince yıl sonu beklenmeksizin toplantı sonrası Genel Müdürlüğe bildirilir.

m) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce yapılacak yatırımlara, projelere, uygulamalara ilişkin Bakanlıktan görüş istenen konularda Kanun kapsamında her türlü işlem koruma bölge kurulu müdürlüğünce yürütülür ve Bakanlık adına ilgililerine görüş verilir. Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde konu Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

n) Koruma bölge kurulu müdürleri veya üyeleri Basın Müşavirliğinden izin almadan kurul çalışmaları ve kararları ile ilgili basına açıklamada bulunamaz.

Konuların İncelenmesine İlişkin Esaslar

MADDE 5 –

(1)Bir konunun yerinde incelenmesi için koruma bölge kurulu müdürlüğünce, konunun niteliğine göre ilgili meslek gruplarına mensup en az iki uzman görevlendirilir. İki uzmanın bulunmadığı durumlarda, ilgili müze müdürlüğünden uzman talep edilebilir. Uzmanlarca hazırlanan rapor, koruma bölge kurulu müdürlüğü evrakından resmi kayıt alır.

(2)Raporun ilk bölümünde,  ilgi, adres  (il, ilçe, belde, köy, mahalle, cadde, sokak, kapı numarası), kadastral bilgiler (pafta, ada, parsel numarasını içeren), tanım ile inceleme nedenleri ve inceleme tarihi yer alır.

(3)  Rapor parsel ölçeğindeki konuları kapsıyorsa;

a) Taşınmazın yeri ve genel tanımı (sit alanı, koruma alanı ve/veya etkileşim geçiş sahası içinde olup olmadığı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığından cephe alıp almadığı, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tescili ve grup kararı bulunup bulunmadığı vb.),

b)Taşınmaza ve yakın çevresine ilişkin varsa yürürlükteki plan kararları, koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararları,

c) Taşınmazın işlem dosyasında bulunan bilgiler ile taşınmazda aykırı ve izinsiz uygulamalar yapılıp yapılmadığına ilişkin tespitler, 

ç) Taşınmazın yakın çevresindeki yapıların günümüzdeki durumları (kat sayısı, eski veya yeni doku olup olmadığının belirtilmesi)

d) Taşınmazın tanımı (bugünkü durumu),

e) Alanın korumaya yönelik diğer mevzuatla olan ilişkisi,

f) Uzmanın gerekçeli görüşü,

g)  Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza(birden fazla sayfadan oluşan raporların her sayfası paraflanır.),

ğ)  Rapora eklenen ve raporu destekleyen belgeler(tarih yazılarak paraflanır)

h)  Rapor eklerinin listesi,

(4)  Rapor sit ölçeğindeki konuları kapsıyorsa;

a) Alanın genel tanımı (arkeolojik, doğal, kentsel veya tarihi özellikleri, daha önce alınmış koruma bölge kurulu kararı, yargı kararı olup olmadığı, varsa karar tarih ve sayısı, sit derecesi vb.),

b) Alanın mevcut imar planı ve varsa koruma amaçlı imar planı ile ilişkisi,

c) Alanın kullanım durumu,

ç) Alanın bugünkü durumu (yapılaşma olup olmadığı, varsa özellikleri),

d) Alanda tahribat olup olmadığı (özelliklerini kaybetmişse belirtilmesi),

e) Alanın korumaya yönelik diğer mevzuatla olan ilişkisi,

f) Uzmanın gerekçeli görüşü,       

g) Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza (Birden fazla sayfadan oluşan raporların her sayfası paraflanır.),

ğ) Rapora eklenen ve raporu destekleyen belgelerin dökümü yer alır.

(5) Rapor tescile ilişkin yapılan çalışmayı kapsıyorsa; ayrıca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanacak belgeler yer alır.

(6)  İnceleme dosya bazında yapılıyor ise, rapor formu (Ek-1) doldurulur. Bu rapor formunda raporu hazırlayan uzmanın imzasıile koruma bölge kurulu müdürlüğü evrak kayıt numarası alındıktan sonrakoruma bölge kurulu müdürünün parafı yer alır.

Gündeme İlişkin Esaslar

MADDE 6-

(1) Koruma bölge kurulu toplantı gündeminin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Toplantı tarih ve gündemleri koruma bölge kurulu müdürlüğünce belirlenir. Gündem, evrak kaydına girerek kesinleşir.

b)  Gündemlerin aynı il ve ilçeye ait konulardan oluşmasına ve gereken hallerde toplantıların o yörede ve gerekli incelemeler yapılarak gerçekleştirilmesine çalışılır.

(2) Koruma bölge kurulu gündemlerinde yer alacak konuların belirlenmesinde ve öncelik sıralamalarının yapılmasında, aşağıda belirtilen konular göz önünde tutulur.

a) Genel olarak konular illere göre sınıflandırılarak tarih sırası, önemi ve özelliği göz önüne alınarak değerlendirilir.

b)Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerince hazırlanan gündemin o toplantıda görüşülüp karara bağlanması esastır. Zorunlu nedenlerle toplantıda görüşülemeyengündem maddeleri,ilgili il/ilçe/beldeye ilişkin yapılacak ilk toplantı gündeminin başında yeralır. Gündem maddeleri tamamlanmadan, zorunlu nedenlerle toplantının sona ermesi halinde gerekçesi Genel Müdürlüğe bildirilir. 

c) Bakanlıkça gündeme alınması istenen veya görüşülmesinin gecikmesinde kültür varlığının yok olmasına neden olacak konular, Genel Müdürlüğün talimatı doğrultusunda gündeme alınır.

ç)  Gerekli görülmesi halinde ek gündem yapılır.

d) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve gecikmesinde, programın aksamasına neden olacak konular, koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projeleri, koruma amaçlı imar plan revizyonları sit alanı ve sit alanı içinde toplu olarak yer alan tek yapı tespitleri ve mail-i inhidam ile ilgili konular, ivedilikle gündeme alınır, gerekirse ek gündem oluşturulur.

e)Yargı kararlarının uygulanmasına yönelik konular yasal süre dikkate alınarak öncelik arz eder ve ilk toplantı gündemine alınır. Gerekirse ek gündem oluşturulur.

f) Toplantı sırasında koruma bölge kurulu başkanı veya üyelerince verilecek önerge ile ek gündem oluşturulamaz.

g) Dosyasında gerekli olan bilgi ve belgeleri tamamlanmamış hiçbir konu gündeme alınamaz.

(3) Koruma bölge kurulu kararlarıyla ek çalışma ve belge istenilmesi halinde, bu çalışma ve belgelerin kabul edilebilir bir nedene bağlı olarak elde edilememesi durumunda, ulaşılabilen bilgi ve belgelerle konu koruma bölge kurulu gündemine alınır. Koruma bölge kurulunca bilgi ve belgelerin yeterli bulunması halinde konu değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(4) Koruma bölge kurullarında görüşülmek için gündem sırası bekleyen konuların, başvuru tarihine göre sıralanmış listeleri oluşturulur. Bu listeler, konuların dosya numarası, pafta, ada, parsel numaralarını da içerir ve konu sahiplerinin başvurusu halinde kendilerine koruma bölge kurulu müdürlüğünce gereken bilgi verilir.

(5) Gündem, başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ayrıca koruma bölge kurulu müdürlüğü haber panosuna asılır.

(6) Kesinleşen gündemin bir örneği koruma bölge kurulu üyeleri ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

Toplantıya İlişkin Esaslar

MADDE 7-

(1)  Koruma bölge kurulu toplantıları aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.

a) Koruma bölge kurulları ayda en az 4 kez toplanır. Gündemde bekleyen konu bulunmaması şartıyla koruma bölge kurulları tarafından ayda en az iki toplantı yapılır.Birikime neden olmayacak şekilde görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumlar göz önüne alınarak toplantı sayısı arttırılabilir. Toplantı günleri ve gündemleri koruma bölge kurulu müdürlüğünce belirlenir. Koruma bölge kurulu üyelerine toplantı çağrısı yapılır.

b)Koruma bölge kurulları, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alırlar. Karar yeter sayısı daimi üyelerden olup olmamasına bakılmaksızın bu üyelerin sayısının salt çoğunluğu olan dörtten az olamaz.   

c) Koruma bölge kurulu müdürlüğünce gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile proje müellifleri oy hakkı olmaksızın görüş alınmak üzere koruma bölge kuruluna çağrılabilir.

ç) Koruma bölge kurulu üyelerinin toplantıya davet yazılarının ekinde gündem taslağı bulunur. Acil durumlarda toplantı ve gündem taslağı şifahi olarak bildirilir ve tutanağa bağlanır.

d) Mazereti nedeniyle koruma bölge kurulu toplantısına katılamayacak olan kurul üyesi, toplantı tarihinden önce, toplantıya katılamayacağını (ilgili kurum/kuruluşlar tarafından onaylı veya gerekçeli belgeler)  mazeret belgesini ekleyerek koruma bölge kurulu müdürlüğüne yazıyla bildirir.

e) Herhangi bir kuruma bağlı olmadan bağımsız olarak görev yapan üyelerin, resmi olarak yıllık izinlerinin bulunmaması nedeniyle dinlenme haklarını, devamsızlıkları yılda 4 toplantıyı geçmeyecek şekilde düzenlemeleri ve dinlenme haklarını kullanacakları tarihleri toplantı tarihinden en az 15 gün önce koruma bölge kurulu müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

f) Koruma bölge kurulu üyelerinin toplantı devam ettiği müddetçe ve karar oluşturuluncaya kadar toplantıda bulunmaları zorunludur ve kurul üyelerinin toplantıya katıldıklarına dair imza zaptı koruma bölge kurulu müdürlüğü dosyasında saklanır. Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmadan toplantıyı terk eden üyeler Genel Müdürlüğe bildirilir.

g) Koruma bölge kurulu müdürü gündemin görüşülmesi süresince, uzman ise kendi konusuyla ilgili maddenin görüşülmesi sırasında, görüşmeler tamamlanıp karar oluşturuluncaya kadar toplantıda bulunur.

ğ) Koruma bölge kurulunca alınmakta olan kararın mevzuatla çelişmesi halinde koruma bölge kurulu müdürünce üyelere kararın mevzuatla çeliştiği hakkında bilgi verilir. Kurulca mevzuatla çelişkili karar alınmasında ısrar edilmesi halinde durum, koruma bölge kurulu müdürü ve konunun raportörünce tutanağa bağlanarak karar dağıtımı yapılmadan, belgeleriyle birlikte ivedilikle Genel Müdürlüğe iletilerek görüş istenir. Genel Müdürlük görüşü doğrultusunda koruma bölge kurulu müdürlüklerince gerekli işlemler yapılır.

h) Mevzuatla çeliştiği saptanan ve/veya Genel Müdürlükçe yeniden değerlendirilmesi istenen kararlarda koruma bölge kurulunca aynı kararda ısrar edilmesi halinde, karar dağıtımı yapılmadan, konu Koruma Yüksek Kurulunca değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilir. 

Kararlara İlişkin Esaslar

MADDE 8-

(1)   Koruma bölge kurulu kararları aşağıdaki esaslar çerçevesinde oluşturulur.

a)  Kararın ilgi bölümünde karara esas olacak yazışmalar belirtilir.

b) Konunun değerlendirilmesine esas olan talep açık yazılır. Metin bölümünde; konu ile ilgili varsa önceki koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararlarına atıfta bulunulur.

c) Karar, yürürlükteki Kanun, yönetmelik ve Koruma Yüksek Kuruluİlke Kararlarına uygun alınır. Dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek metne yazılır.

ç) Karar, farklı yorumlara neden olmayacak şekilde mevzuattaki tanım ve terimler kullanılarak açık ve anlaşılır biçimde ifade edilir.

d)Karar, benzer konularla ve varsa daha önce alınmış koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararlarıyla çelişki göstermez, kendi içinde bütünlük sağlar.

e)İlgili mevzuat ile yüklenen uygulama ve denetleme sorumlulukları hariç olmak üzere alınacak kararlarda, yapılması öngörülen uygulamalarla ilgili olarak, koruma bölge kurullarınca “…danışmanlığında, …Üniversitesince, …Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, … Müzesince” vb. gibi kişi ve kurum adı verilerek, ilgili idareyi yönlendirici herhangi bir görevlendirme yapılamaz.   

f)Parsel ölçeğindeki konuları kapsayan kararlarda taşınmazın korunma alanı veya sit alanı içinde bulunup bulunmadığı, bulunması halinde sitin niteliği ve derecesi, tescilli olup olmadığı ve mülkiyet durumu belirtilir.

g) Aykırı uygulamalarla ilgili yasal soruşturmayı içeren koruma bölge kurulu kararlarında taşınmaza yapılacak fiziki müdahale belirtilir.

ğ)Koruma bölge kurulu kararları antetli kağıda yazılarak tüm üyelerin isimleri açılarak imzalanır. Kararlar bir sayfadan fazla olduğunda antetli kağıda kararlar yazılıp ilk sayfalar tüm üyelerce paraflanır, son sayfanın altına isimler açılarak imzalanır. Her sayfaya sayfa numarası, karar ve toplantı tarihi ve numarası yazılır. Karar ekleri koruma bölge kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

h)Koruma bölge kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin isimlerinin altına "bulunmadı",  karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibaresi yazılır.

ı) Koruma bölge kurullarının Bakanlıkça seçilenyedi üyesi dışındaki üyelerin adı, soyadı ve temsil ettiği kurum ve kuruluşun ismi karar metnindeki "üye" kısmına yazılır.

i) Koruma bölge kurulu kararı ile Hukuk Müşavirliği görüşü istenemez. Görüşe ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükten görüş istenebilir. Koruma bölge kurulu müdürlüğünce konu belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilir. Genel Müdürlükçe gerek duyulması halinde Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınır.

Karar Dağıtımına İlişkin Esaslar

MADDE 9-

(1) Alınan koruma bölge kurulu kararları zorunlu olarak; başvuru sahiplerine, kararı uygulayacak adli ve idari birimlere, arşivlenmek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Dairesi Başkanlığı’na dağıtılır.

(2) Alınan kararın içeriğine uygun olarak koruma bölge kurulu müdürlüğünce gerekli yerlere (Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlıkları dahil) dağıtımı yapılır.

(3) Ayrıca Genel Müdürlükçe yürütülen kültür envanteri çalışması için, yeni tescil, tescilden düşme, her türlü sit sınırı ve derecesi değişiklikleri, koruma grubu tayini, korunma alanı belirlenmesi kararları, Genel Müdürlükçe belirlenen elektronik posta adresine de gönderilir.

(4)  İçeriğinde Genel Müdürlük görüşü sorulan kararlar ayrı bir yazı ile Genel Müdürlüğe iletilir.

(5) Kararın içeriği, biçimi ve dağıtımından koruma bölge kurulu müdürlükleri sorumludur.

(6)Dağıtımı yapılacak kararlarda üyelerin imzası bulunmaz. Kararda imzası bulunan üyelerin isimlerinin altına “imza”, bulunmayan üyelerin isimlerinin altına “bulunmadı”, karşı oy veren üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibareleri yazılır.

(7) Koruma bölge kurulu üyelerince karşı oy verilmesi halinde gerekçeli karşı oy metninin bir örneği karar eki olarak sadece Genel Müdürlüğe iletilir. Genel Müdürlükçe şerhteki hususlar mevzuat kapsamında değerlendirilerek koruma bölge kurulunca yeniden görüşülmesi istenebilir.

Yargı Organları İle İlişkiler

MADDE 10-

(1)Yargıya intikal eden konularla ilgili işlemler koruma bölge kurulu müdürlüğünce aşağıdaki esaslar kapsamında yürütülür.

a)  İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da dava konusu olan koruma bölge kurulu kararlarına ilişkin olarak, Hukuk Müşavirliğince savunmaya esas bilgi ve belge istenen konular,  ivedi olarak koruma bölge kurulu müdürlüğünce incelenir. Gerekli görüldüğü takdirde koruma bölge kurulunda değerlendirilir, oluşturulacak görüş ve belgeler ikişer örnek olarak ve onaylı şekliyle savunmaya esas teşkil etmek üzere, belirtilen sürede Hukuk Müşavirliğine, savunma yazısının bir örneği ise bilgi için Genel Müdürlüğe iletilir. Gerek görülmesi halinde savunmalara esas olacak ayrıntılı görüş ve gerekçe koruma bölge kurulu üyelerince hazırlanır.

b)İdare mahkemelerinin doğrudan koruma bölge kurulu müdürlüğünden bilgi ve belge istemesi halinde, hazırlanacak bilgi ve belgeler dağıtımlı bir yazı ile gereği için idare mahkemesi ve Hukuk Müşavirliğine, bilgi için Genel Müdürlüğe iletilir.

c)İdare Mahkemelerince istenen savunmalar haricinde, adli yargı makamlarınca istenen bilgi, açıklama ve belgeler koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından ilgili merciiye gönderilir. 

ç)Yargı aşamasında, mahkemeler veya diğer adli makamlarca bilgi ve uzmanlığına gerek duyulan şahıslar, görevin gerektirdiği bilgi ve uzmanlığa sahip koruma bölge kurulu müdürü, müze müdürü veya uzmanları gibi görevliler arasından seçilir.

d) Adli ve idari davalara ilişkin ilgili koruma bölge kurulu müdürlüklerine iletilen bilgi ve belgelerin birer örneği Hukuk Müşavirliğine ve Muhakemat Müdürlüğüne iletilir. 

e) Adli davalara ilişkin alınan kararlara süresi içinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüklerince itiraz edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile İlgili

Yürütülecek Hizmetlere İlişkin Esaslar

Bakanlıklarca iletilen başvuruların incelenmesi

MADDE 11-

(1) Bakanlıkların Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesini talep ettikleri konular ilgili Bakanlığın yazısı ile Genel Müdürlüğe iletilir.

(2) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Koruma Yüksek Kurulunda görüşülmesini istedikleri konular bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları Bakanlıklar aracılığıyla resmi yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Koruma Yüksek Kurulunda görüşülmesi istenilen talebin açıkça belirtilmesi esastır.

Başvurularda İstenecek Belgeler

MADDE 12-

(1) Talepte bulunan kurumların yazıları ekinde aşağıda belirtilen belgeler Genel Müdürlüğe iletilir.

a) Taşınmazın yerini gösterir hali hazır harita

b) Mülkiyet durum belgesi

c) İmar durum belgesi

ç) Fotoğraflar

d) Talebe ilişkin diğer bilgi ve belgeler

e) Gerek görülmesi halinde Genel Müdürlükçe istenecek bilgi ve belgeler

(2) Genel Müdürlükçe konuya ilişkin işlem dosyasının aslı veya örneğinin eksiksiz olarak gönderilmesi ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünden istenir.

Başvuruların gündeme alınması

MADDE 13-

(1) Yapılan başvurulardaki konular, Genel Müdürlükçe incelenerek gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra değerlendirilmek üzere Koruma Yüksek Kurulu gündemine alınır.

Koruma bölge kurullarınca alınan kararlara yapılan itiraz başvurularının incelenmesi

MADDE 14-

(1) Koruma bölge kurullarınca alınan kararlara karşı itirazlar, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce koruma bölge kurulu kararının tebliğ veya ilanından itibaren altmış gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapılır.

(2) İtiraz başvurularının süresinin tespitinde Bakanlık evrak kayıt tarihi dikkate alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(3) Koruma Yüksek Kuruluna yapılacak itirazlara ilişkin başvurularda hangi koruma bölge kurulu kararına itiraz edildiği ve itiraz gerekçelerinin açıkça belirtilmesi şarttır.

İtirazlarda istenecek belgeler

MADDE 15-

(1) İtiraz dilekçesi ekinde yer alması gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

a) İtiraz eden gerçek kişi ise kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği,

b) İtiraz eden tüzel kişi ise yetki belgesi ile kimliği,

c) İtiraz eden gerçek veya tüzel kişinin ayni veya kiracılık hakkını gösterir belge,

ç) Hali hazır harita,

d) Mülkiyet durum belgesi,

e) İmar durum belgesi,

f) Fotoğraflar,

g) Talebe ilişkin diğer bilgi ve belgeler,

ğ)  Gerek görülmesi halinde Genel Müdürlükçe istenecek bilgi ve belgeler

(2) Genel Müdürlükçe, itiraz konusuna ilişkin işlem dosyasının aslı veya örneğinin eksiksiz olarak gönderilmesi ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünden istenir.

İtiraz başvurularının gündeme alınması

MADDE 16-

(1)Yapılan itirazlar Genel Müdürlükçe incelenerek gerekli görüldüğü takdirde değerlendirilmek üzere Koruma Yüksek Kurulu gündemine alınır. İtiraz konusunun Koruma Yüksek Kurulu gündemine alınmasının uygun görülmemesi halinde başvuru sahibine Genel Müdürlükçe bilgi verilir.  

Koruma Yüksek Kurulu gündemine alınacak konuların incelenmesine ilişkin esaslar

MADDE 17-

(1) Bir konunun yerinde incelenmesi için Genel Müdürlükçekonunun niteliğine göre ilgili meslek gruplarına mensup en az iki uzman görevlendirilir. Uzmanlarca hazırlanan rapor, Genel Müdürlük evrakından resmi kayıt alır.

(2) İnceleme dosya üzerinden yapılıyor ise rapor formu (Ek-1) doldurulur. Bu rapor formu, raporu hazırlayan uzmanın imzası ile Genel Müdürlük evrak kayıt numarası alındıktan sonrabirim amirince paraflanır.

(3) Raporların hazırlanmasında 5. maddenin ilgili fıkralarında yer alan usullere uyulur.

Toplantıya İlişkin Esaslar

MADDE 18-

(1) Koruma Yüksek Kurulunun toplantı gündemi Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Koruma Yüksek Kurulu Müsteşarın daveti ile toplanır.

(3) Koruma Yüksek Kurulu üyelerinin toplantıya davet yazılarının ekinde gündem ve konulara ilişkin özet bilgiler bulunur.

(4) Koruma Yüksek Kurulunun toplantı sayısına bir sınırlama getirilemez.

(5) Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verilir.

(6) (Değişik: 29/5/2013 tarih ve 105331 sayılı Bakan Onayı)Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde gündemde olan konulara ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu Başkanı ile Müdürlük raportörü, başvuru sahibi mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, itiraz sahibi kişiler ve kurum temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüş alınmak üzere Koruma Yüksek Kurulu toplantısına çağrılabilir. Görüşleri alınan taraflar karar oluşturulurken toplantıda bulunmaz.

(7) Koruma Yüksek Kurulu üyelerinin toplantı devam ettiği müddetçe ve karar oluşturuluncaya kadar toplantıda bulunmaları zorunludur ve kurul üyelerinin toplantıya katıldıklarına dair imza zaptı Genel Müdürlükçe saklanır.

(8) Gündemdeki konu ile kişisel veya üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlığı açısından ilişkisi veya menfaati bulunan üye Koruma Yüksek Kurulu toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

Kararlara ilişkin esaslar

MADDE 19-

(1) İtiraza konu koruma bölge kurulu kararının değerlendirilmesi sırasında o koruma bölge kurulunun Koruma Yüksek Kurulu üyesi, konu görüşülürken bilgi vermek üzere toplantıda bulunur, ancak oy kullanamaz.  

(2)  Konunun değerlendirilmesine esas olan talep karara açık olarak yazılır.

(3) Koruma Yüksek Kurulu kararları antetli kağıda tüm üyelerin isimleri açılarak imzalanır. Kararlar bir sayfadan fazla olduğunda antetli kağıda kararlar yazılıp ilk sayfalar tüm üyelerce paraflanır, son sayfanın altına isimler açılarak imzalanır. Her sayfaya sayfa nosu, karar ve toplantı tarihi ve numarası yazılır. Karar ekleri Yüksek Kurul başkanı ve üyelerince imzalanır. 

(4) Koruma Yüksek Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin isimlerinin altına "bulunmadı", karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibaresi yazılır.

(5) Koruma Yüksek Kurulu’nca verilen kararlar nihaidir, aynı konu ilgili koruma bölge kurulunca tekrar görüşülmez.

(6) İtirazlar, Koruma Yüksek Kurulu’nca incelenir ve gündeme alındıktan sonra en geç üç ay içinde karara bağlanır. Koruma Yüksek Kurulu’nda görüşülen itiraz konuları ayrıca koruma bölge kurulu gündemine alınmaz.

(7) Koruma Yüksek Kurulu’na yapılan itirazlar sonuçlanıncaya kadar itiraza konu koruma bölge kurulu kararının uygulanmasına devam edilir. İtiraz sonucu koruma bölge kurulu kararı Koruma Yüksek Kurulu tarafından kaldırılır ise koruma bölge kurulu kararının dağıtıldığı yerlere ve ilgili koruma bölge kuruluna kararın dağıtımı yapılır.

Karar dağıtımına ilişkin esaslar

MADDE 20-

(1)Üye tarafından karşı oy verilmesi halinde gerekçeli karşı oy metni karar eki olarak dağıtılmaz, dosyasında saklanır.

(2) Dağıtımı yapılacak kararlarda üyelerin imzası bulunmaz. Kararda imzası bulunan üyelerin isimlerinin altına “imza”, bulunmayan üyelerin isimlerinin altına “bulunmadı”, karşı oy veren üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibareleri yazılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Ve Uygulanmayacak Hükümler

MADDE 21-

(1) Bakanlık Makamının 30.06.2006 tarih ve 106448 sayılı Olurları ile yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22-

(1) Bu yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23-

(1) Bu yönergeyi Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.