TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25977

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
Madde 1 —
Bu Tebliğin amacı, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (a), (b), (c), (e), (f), (h), (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin düzenlemelerin belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2 —
Bu Tebliğ, 12/4/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesinin (A) bendi uyarınca 21/6/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’in 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Turizm Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelerin Değerlendirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru
Madde 3 —
Turizm belgesi taleplerinde başvurular; Yönetmelikte ve bu Tebliğ ile istenilen belgeler ile Bakanlığa yapılır.

Başvuru dilekçesi
Madde 4 — (Mülga birinci fıkra: RG-06/04/2006-26131)

Bakanlığa verilecek olan başvuru dilekçesi; belge talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

Bakanlığa verilecek dilekçe örneği Ek-1’de sunulmuştur.

Rapor
Madde 5 —
Turizm belgesi taleplerinde ve belgeli tesislerde kapasite değişikliği taleplerini içeren başvurularda, düzenlenecek rapor içeriğinde aşağıdaki bilgilere yer verilir.

a) Tesisin adı,
b) Tesisin açık adresi,
c) Yatırım belgesi taleplerinde pafta-ada-parsel numaraları,
d) Türü, varsa; sınıfı ve belge numarası,
e) Talep veya belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,
f) Yatırım belgesi taleplerinde mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,
g) Yatırım belgesi taleplerinde yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi,
h)(Değişik:RG-6/8/2009-27311) Tesis kapasitesinde, tesisin düzenlenecek belgesinde yer alacak mahal ve düzenlemelerin isimleri,
i) Yatırımın finansmanı ve pazarlanması.

(Değişik fıkra: RG-23/12/2006-26385)
Bakanlığa verilecek rapor örneği Ek-2de sunulmuştur.


(Mülga son fıkra:RG-06/04/2006-26131)

(Ek fıkra:RG-6/8/2009-27311)
Tesis belge sahibi adına yetki verilen şahsa ait imza beyannamesi, ayrıca tanıtım raporlarında  yetkili imzası istenir.

(Ek fıkra:RG-6/8/2009-27311)
Birden fazla ticaret şirketinin, bir ortaklık yapısı ile işlettikleri işletmelerin belgesine belge sahibi veya işletici olarak şerhi taleplerinin bulunması halinde; her şirketi kapsayan gerekli belgeler ile birlikte temsil ve ilzama ortak yetkilinin veya her birinin Bakanlığa karşı müteselsilen sorumluluklarının bulunduğunu açıkça belirten şirketlerce düzenlenecek sözleşme Bakanlığımıza gönderilir. Tesis tahsisli ise, tahsis yapan kurumun uygun görüşü alınır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
Madde 6 — (Değişik: RG-6/8/2009-27311)
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı; “beyana göre düzenlenmiştir, geçicidir, sürelidir, kısmidir” şeklinde şartlı olmamalıdır.

(Ek fıkra:RG-6/8/2009-27311)
Konaklama tesisleri için verilen İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarında, faaliyet konusunun talep edilen tür için düzenlenmiş olması şartı aranır. Ancak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin Yönetmelikte tanımlanmamakla birlikte Bakanlığımızca belgelendirilen tesis türleri için yapılan belge taleplerinde; Bakanlığımıza sunulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yer alan faaliyet konusunun talep edilen tür için Yönetmelikçe zorunlu faaliyet konularından bir tanesinin yazması halinde uygun görülür.

(Ek fıkra:RG-6/8/2009-27311)
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı geçerliliği hakkında şüpheye düşülmesi durumunda, geçerli olduğuna dair ilgili kurum yazısı istenebilir.

Turizm belgeli tesislerde; verilen süre içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yetkili idarelerden olumsuz görüş gelmesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Fikir projesi
Madde 7 —
Eğlence merkezleri ve temalı parklar için turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir projesi istenilir.

Tatil siteleri ve müstakil apart otellerin başvuru belgelerine ilişkin düzenlemeler
Madde 8 —
Başvuru sahipleri;

a)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında olup Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında olan tesislere ve Müstakil Apart Otellere ilişkin Turizm Yatırımı Belgesi başvurularında Yönetmelikte istenilen diğer belgelerle birlikte imar durum belgesini,

b)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki turizm işletmesi belgesi başvurularında turizm amaçlı kullanıma ilişkin tüm kat maliklerinin muvaffakatını,

Bakanlığa vermek zorundadırlar.

İmar planlarında ikinci konutlar için ayrılan yerlerdeki tesisler için; Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında Tatil Sitesi ve Müstakil Apart Otel olarak yapılan turizm yatırımı belgesi başvuruları değerlendirmeye alınmaz, talepler Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamındaki tesislere ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında belge kapsamındaki ünitelerin kapı numaraları açıkça belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi
Madde 9 —
Turizm yatırımı belgesi taleplerinde;

a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda;
1 - Tesisin adı,
2 - Tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi,
3 - Türü ve varsa sınıfı,
4 - Ayrıntılı kapasitesi,
5 - Belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,
6 - Mal sahibinin adı veya ünvanı,
7 - İnşaata başlama tarihi,
8 - İşletmeye açılma tarihi,
9 - Yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,
10 - İhtiyaç duyulması halinde diğer hususlar,
belirtilir.

(Mülga son paragraf:R.G. 06/04/2006-26131)

b) Yapılan inceleme sonucunda;
1 - Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.
2 - Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek başvuru evrakı iade edilir.

Doğrudan turizm işletmesi belgesi talebi
Madde 10 —
Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde;
a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda;

1 - Tesisin adı,
2 - Tesisin açık adresi, telefon numarası,
3 - Türü ve varsa sınıfı,
4 - Ayrıntılı kapasitesi,
5 - Belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi,
6 - Tesisin Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,
konularına yer verilir.

(Mülga son paragraf:R.G. 06/04/2006-26131)

b) Yapılan inceleme sonucunda; başvurusu uygun görülenler denetime alınır, başvurusu uygun görülmeyenlerin evrakı, gerekçeli yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

c) Yapılan denetim sonucunda;
1 - Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.
2 - Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislere ilişkin; denetim raporu sonucu veya gerekçeli Değerlendirme Kurulu Kararı başvuru sahibine tebliğ edilir.
3- (Ek:RG-6/8/2009-27311) Yapılan denetim sonrasında sadece evrak eksiğinin bulunması halinde, “30 gün” içerisinde eksik evrakın gönderilmesi için süre verilir. İstenilen evrakın gönderilmemesi halinde talep reddedilmiş kabul edilir ve dosya işlemden kaldırılarak iade edilir. Talebi uygun görülmeyen tesislere ait yapılan tebligatın üzerinden 60 gün geçmiş olması halinde, söz konusu tesislere ilişkin talep reddedilir ve dosya işlemden kaldırılarak iade edilir.”
4- (Ek:RG-6/8/2009-27311) Talep edilen tür veya sınıfında farklılık tespit edilmesi halinde, bu hususa ilişkin girişimcinin talebi aranır. Aksi takdirde talep reddedilir.

Turizm yatırım belgesinin turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi
Madde 11 —
Turizm işletmesi belgesi ve kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde;

a) (Değişik: R.G. 06/04/2006-26131) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler incelenerek uygun görülenler denetime alınır.

b) Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi durumunda başvuru sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesisin belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

c) Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

d) Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülmeyen tesisler hakkında denetim raporu veya Değerlendirme Kurulu Kararı sonucuna göre işlem yapılır.

Turizm işletmesi belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi
Madde 12 —
Kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde;

a) (Mülga:R.G. 06/04/2006-26131)

b) Yapılan inceleme sonucunda;

1 - Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

2 - Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi durumunda belge sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde istenilen evrakın gönderilmemesi halinde 2634 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır ve talep reddedilerek başvuru evrakı iade edilir.

Sınıflandırma çalışmaları
Madde 13 —
Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde; Bakanlıkça gerekli görülen hallerde veya işletmenin talebi halinde, tesisin tür ve varsa sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi,
personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formları Sınıflandırma Komisyonunca uygulanır. Sınıflandırma Komisyonu üyelerinin değerlendirme formu uygulaması sonucundaki puanlarının ortalamasının alınması ile tesisin türünün ve varsa sınıfının asgari puan barajını aşıp aşmadığı belirlenir.

(Değişik:RG-6/8/2009-27311) Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği nicelik ve niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir. Ancak, 4 ve 5 yıldızlı otellerde lokanta şartı aranır. Yapılan sınıflandırma formu uygulaması sonucunda alınan puan esastır. Bu puanın sağladığı sınıfın altında bir sınıfın verilmesinin talep edilmesi halinde bu talep değerlendirmeye alınmaz. Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen puanını tutmaması, tesisin işletme döneminde belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğu şeklinde değerlendirilir ve tesisin durumu denetim raporuna bağlanarak 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü gereği belgesi iptal edilir. Sınıflandırma Komisyonunun sınıf yükseltme, düşürme ve belgeli olarak faaliyet göstermesinde fayda görülmediğine ilişkin kararları, alınacak makam olurları ile sonuçlandırılır. Sınıflandırma formu uygulaması sonucu belge düzenlemesi işlemi tamamlanmadan tesise ilişkin yeni sınıflandırma talebi işleme konulmaz.

Sınıflandırma çalışmalarında; yatırım kapsamında tutulan üniteler ile konaklama tesisi bünyesindeki Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan nitelikleri sağlamayan, yüzme havuzu puanlandırılmaz. Puanlandırılmayan bu havuzlar "B Tipi", nitelikleri sağlayarak puanlandırılan diğer havuzlar ise "A Tipi" olarak isimlendirilir.

Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler puanlandırılır. Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez. Bu tespitlere ilişkin olarak ayrıca denetim raporu düzenlenerek işlem yapılması önerilir.

(Ek fıkra: RG-06/04/2006-26131) (Değişik:RG-6/8/2009-27311) Sınıflandırma form uygulaması esnasında tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar sınıflandırma formunun işleme konulmasını ve yeni belge düzenlenmesini engellemez.

(Ek fıkra: RG-06/04/2006-26131) Otellerin sınıfının belirlenmesinde sınıflandırma formunun 1 inci bölüm puanları esas alınır.

(Ek fıkra: RG-06/04/2006-26131) Turizm Belgeli tesislerde sınıflandırma form uygulaması ve denetimlerde tespit edilerek uygun görülen kapasite değişiklikleri için cezai işlem uygulanmaz.

(Ek fıkra: RG-23/12/2006-26385) Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan ve bir üst sınıf verilen üstün hizmet
düzeyindeki işletmelerden, ayrıca yeni sınıfına göre Ek-3’de yer alan hizmet arttırıcı unsurlar istenilmez.

(Ek fıkra: RG-6/8/2009-27311) Belgesinde birden fazla tesis türü veya sınıfının yer aldığı bileşik tesislerde Yönetmelikte yer alan her tür ve sınıf için kendi tür ve sınıfına ilişkin Yönetmelikçe istenilen hususlar ayrı ayrı aranır.

(Ek fıkra: RG-6/8/2009-27311) Denetim/sınıflandırma raporlarında değerlendirilen tüm mahaller tanımlanır ve/veya kapasitesi belirtilir. Sınıflandırma çalışmalarında da uygulama kapasitesi dikkate alınarak form uygulaması yapılır.

(Ek fıkra: RG-6/8/2009-27311) Tespit edilen mahaller için Yönetmelikte yer alan ifadeler kullanılır. Mahal veya düzenlemeler sadece Yönetmelikte tanımlandığı şekilde isimlendirilir.

(Ek fıkra: RG-6/8/2009-27311) Tesiste tadilat/yenileme çalışmaları bulunması veya tesisin belgesinde yer alan bir kısım ünitelerinin işletmeye kapalı olması nedenleriyle tesiste denetim/sınıflandırma formu uygulaması yapılamaması durumlarında; Bakanlığımıza bilgi verilip verilmediği, denetim/sınıflandırma yapılamama sebebi, yenileme ve tadilat çalışmaları, işletme faaliyetini etkileyip etkilemediği ayrıntılı olarak düzenlenecek raporda belirtilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Turizm Belgesi, Plaket ve Alt Plaketin Hazırlanması ve Bu Belgelerde Yer Alacak Bilgiler

Turizm yatırım belgesinde yer alacak bilgiler
Madde 14 —
Turizm yatırım belgesinde;

a) Tesisin adı,
b) Adresi veya pafta-ada-parsel numarası,
c) Türü ve varsa sınıfı,
d) Kapasitesi,
e) İnşaata başlama tarihi,
f) İşletmeye açılma tarihi,
g) Belge sahibinin adı veya unvanı,
h) Yatırımın tahsisli arazide gerçekleştirilmesi durumunda mal sahibi,
i) Belge tarih ve numarası,
j) Belge düzenlenme nedeni ile buna ilişkin olur veya Değerlendirme Kurulu Kararı tarih ve sayısı,
bilgilerine yer verilir.

Turizm işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgelerinde yer alacak bilgiler
Madde 15 —
a)Turizm işletmesi belgesinde;

1 - Tesisin adı,
2 - Adresi,
3 - Türü ve varsa sınıfı,
4 - Kapasitesi,
5 - Belge sahibinin adı veya unvanı,
6 - Kiracı veya işletmecinin unvanı,
7 - İşletmenin tahsisli arazide yer alması durumunda mal sahibi,
8 - Belge tarih ve numarası,
9 - Belge düzenlenme nedeni ile buna ilişkin olur veya Değerlendirme Kurulu Kararı tarih ve sayısı,
bilgilerine yer verilir.

b) Kısmi turizm işletmesi belgelerinde yukarıdaki bilgilere ilave olarak yatırımdaki ünitelerin işletmeye açılış tarihi bilgisine yer verilir.

Ana belge ve alt belge düzenlenmesi
Madde 16 —
Turizm kenti, zincir tesisler, tatil merkezi ve turizm kompleksi türlerine ilişkin turizm belgesi; ana belge ve alt belge veya belgeler şeklinde düzenlenebilir. Alt belge veya belgeler düzenlenmesi durumunda bu husus ana belge üzerinde belirtilir. Alt belge üzerinde alt belge sahibinin adı veya unvanı, ana belgeye bağlı olduğu hususu ile birlikte belge türüne göre yukarıda belirlenen bilgilere yer verilir.

Belge ve plaket düzenlenmesi
Madde 17 —
Üzerinde Bakanlığın ve tesisin adı, tesisin türü ve varsa sınıfı ile işletmenin Bakanlığın denetiminde olduğuna dair bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaket, belgeli turizm işletmelerince tesis girişine asılır. Üzerinde belge türüne göre bu tebliğde belirlenmiş bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş turizm belgesi, belgeli turizm işletmelerince müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde asılır. Belge ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İklim Koşullarına Göre Klima Sisteminin İstenilmesine İlişkin Yöre ve Esaslar

İklim koşullarına göre klima sistemi istenilecek yöre ve esaslar
Madde 18 — a) İklim koşullarına göre klima sistemi bulundurulması zorunlu olan iller aşağıda belirtilmiştir.

1 - Adana 16 - Gaziantep 31 - Ordu
2 - Adıyaman 17 - Giresun 32 - Osmaniye
3 - Amasya 18 - Hatay 33 - Rize
4 - Ankara 19 - Iğdır 34 - Sakarya
5 - Antalya 20 - İçel 35 - Samsun
6 - Aydın 21 - İstanbul 36 - Siirt
7 - Balıkesir 22 - İzmir 37 - Sinop
8 - Batman 23 - Kahramanmaraş 38 - Şanlıurfa
9 - Bursa 24 - Kilis 39 - Şırnak
10 - Çanakkale 25 - Kocaeli 40 - Tekirdağ
11 - Denizli 26 - Konya 41 - Trabzon
12 - Diyarbakır 27 - Malatya 42 - Yalova
13 - Düzce 28 - Manisa 43 - Zonguldak
14 - Edirne 29 - Mardin
15 - Elazığ 30 - Muğla

b)  (Değişik: RG-23/12/2006-26385) Klima sistemi istenilen tesislerden, kış turizmi, termal ve yayla turizmine yönelik faaliyet gösteren asli konaklama tesislerinde klima sistemi şartı aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Ayrık Yerleşim Düzenlerinde Servis Merdiveni ve Asansörü Bulundurulmasına
İlişkin Esaslar

Servis merdiveni ve asansörü düzenlemesi
Madde 19 —
Dört ve beş yıldızlı otellerde servis merdiveni veya asansörü düzenlenmesinde Yönetmelikte müşteri asansörü için belirlenen kriterler esas alınır. Bu esaslar, dağınık yerleşim düzenindeki dört ve beş yıldızlı oteller için de geçerlidir.

Ayrıca, kademeli yarım katlar şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis asansörü veya merdiveni her farklı kademedeki bölüm için, hizmetin aksamaması kaydıyla, ayrı sağlanmak zorunda değildir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslar

Bedensel özürlüler için düzenlemeler
Madde 20 —
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel özürlüler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

c) Genel tuvaletler:

1 - Kapı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır.

2 - Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir.

3 - Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-onbeş derece eğik olmalıdır.

4 - Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.

d) Yatak odaları:

1 - Odalar, bedensel özürlünün rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmaz.

2 - Oda giriş kapısı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır.

3 - Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.

4 - Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla yüzkırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.

5 - Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.

6 - Yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.

7 - Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.

8-(Ek: RG-06/04/2006-26131) Oda düzenlemeleri için öngörülen %1 oranı değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate alınmaz.

e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır.

1 - Kapı fotoselli olmalıdır.
2 - Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre olmalıdır.
3 - Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır.
4 - Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Belgeli Tesislere İlişkin Belge Devri Talep ve Tespiti İşlemleri İçin Usul ve Esaslar

Turizm yatırımı belgeli tesislerde belge devri
Madde 21 —
Turizm yatırımı belgeli tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri dilekçeye eklenir. Yapılan inceleme sonucunda;

a) Belge devri uygun görülen tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.

b) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

(Ek fıkra:RG-6/8/2009-27311) Belge devri taleplerinde, belge devrinin uygun görülmesi sonrasında, verilen süre içerisinde harçların yatırılmaması halinde 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca belgesi  iptal edilir.

Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde belge devri
Madde 22 —
(Değişik birinci fıkra:RG-06/04/2006-26131)Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge talep eden kişi tarafından veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur

Yapılan inceleme sonucunda;
a) Başvuru belgeleri uygun bulunan tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.

b) (Değişik:RG-6/8/2009-27311) Başvurularda istenilen evrakın gönderilmemesi veya gönderilmiş olan evrakın uygun bulunmaması durumunda mevcut belge sahibine bilgi, talep sahibine gereği için tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenilir. Verilen süre içerisinde uygun belgenin gönderilmemesi durumunda 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

(Değişik:RG-6/8/2009-27311) Talep olmaksızın yatırım veya işletmenin devredildiğinin tespiti durumunda 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uygulanarak belge devri için gerekli evrakın gönderilmesi amacıyla altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (d) ve/veya (e) fıkrası hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

(Değişik:RG-6/8/2009-27311) Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde; tesisin belge sahibi dışında başka bir kişiye kiralanması veya belge sahibi dışında başka bir kişi tarafından işletilmesi durumunda "Kiracı" veya "İşletmeci" olarak belgeye şerh edilir.

(Ek fıkra:RG-06/04/2006-26131) (Değişik:RG-6/8/2009-27311) Ancak, tesis bünyesinde farklı bir işletmeci tarafından işletilen satış yeri, berber, kuaför, sauna vb. alt ünitelerin işletmecilerinin belgeye şerh edilmesi hakkında Bakanlığımıza ulaşmış her hangi bir talep bulunmaması halinde, söz konusu alt ünite işletmecileri belgeye şerh edilmeksizin diğer işlemler yürütülür.

(Ek fıkra:RG-6/8/2009-27311) Belge devri taleplerinde, belge devrinin uygun görülmesi sonrasında, verilen süre içerisinde harçların yatırılmaması halinde, 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca belgesi  iptal edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yatırım belgesiyle işletmeye açılan tesisler
Madde 23 —
Yatırım belgeli olup işletmeye açılmış, ancak yatırım belgesi süresi sona ermemiş olan tesislere gerekli evrakın gönderilmesi için altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesisin belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

(Ek fıkra:RG-6/8/2009-27311) Yatırım belgeli tesislerle ilgili şikayet vb. nedenlerle denetim yapılması halinde, yapılan denetimde şikayet konularının incelenmesi ile birlikte son durum tespiti de yapılır ve yatırım süresi dikkate alınmaksızın belgelendirme için gerekli evraklar istenir.

Özel tesislerin isimlendirilmesi
Madde 24 —
Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamına giren konaklama tesisleri özel konaklama tesisi, diğer tesisler ise özel tesis ismi altında belgelendirilir.

Tesisin adı
Madde 25 —
Turizm belgesinde yer alacak tesis adı; talep edilen isim veya isimler gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a) Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.

b) İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği gözönüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

c) Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler. Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

Lokantalarda salon düzenlemesi
Madde 26 —
Birinci sınıf lokantaların toplam kapasitesi tek bir salonda düzenlenebildiği gibi en az elli kişilik bir ana salon düzenlenmek kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda da düzenlenebilir.

Tahsisli arazilerde yer alan tesislerle ilgili işlemler
Madde 27 —
Bakanlığımızdan veya diğer kamu kurumlarından tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devri, kapasite, sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve kurumlarca uygun görüldükten sonra sonuçlandırılır.

(Değişik:RG-6/8/2009-27311) Tahsisli arazilerde yer alan tesislerin,  bulunduğu parselden farklı ve bağımsız bir parselde yer alan personel lojmanları, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gerektirmeksizin yapı kullanma izin belgesi ile turizm işletmesi belgesi kapasitesine dahil edilir.

(Değişik:RG-6/8/2009-27311) Tahsisli tesislerde, süre ve tahsisin devam edip etmediğine ilişkin hususlar hariç, denetim ve tahsis yapan kurum görüşü gereken durumlarda, denetim sonucuna göre söz konusu görüş tahsis yapan birimden istenir.


                                                                      ONUNCU BÖLÜM
                                                                       Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma
Madde 28 —
1/9/2002 tarihli ve 24863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesisleri Yönetmeliği’nin Uygulanmasına Dair 2002/1 No’lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi kapsamında olup yatırım belgesi süresi sona eren ve bu Tebliğin yayımından önce son durumları tespit edilerek işlem yapılmış olan tesisler hariç olmak üzere diğer tesisler hakkında Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Talep edilen süreler Bakanlığa yapılan başvuru yazılarında belirtilir. Süre uzatımı verilmesinden sonra ikinci kez uzatım talebinde bulunulamaz. Talepte bulunulmayan veya talepleri uygun görülmeyen tesislerin belgeleri yatırım döneminde tesisin belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olması şeklinde değerlendirilerek 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi gereği belgesi iptal edilir.

Geçici Madde 2 — Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce belge almış olan tesisler, oda kapasitelerini artırmadıkları sürece, bu Tebliğde bedensel özürlüler için belirtilen düzenlemeleri yapmak zorunda değildir.

Geçici Madde 3 — a) 3/7/2004 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 2 nci maddesi kapsamına giren tesislere verilecek belgeler; geçiş dönemi turizm yatırımı veya geçiş dönemi turizm işletmesi belgesi olarak isimlendirilir. Bu kapsama giren tesislerden mevcut turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi olanların bu belgeleri; ayrıca bir tespite gerek kalmaksızın, yatırım veya işletme döneminde belge almaya esas vasıflarını yitirmiş olması nedeniyle 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca iptal edilir.

Geçiş dönemi belgeleri, Arazi Tahsis Komisyonu kararı veya ilgili kurum veya kuruluş yazısı ile verilir ve ayrıca başka belge istenmez. Bu belgeler, Arazi Tahsis Komisyonu veya ilgili kurum veya kuruluşlarca verilen süre kadar geçerlidir.

b) Bu belgelerde;
1 - Tesisin adı,
2 - Adresi, varsa ek tahsis alanı/ pafta-ada-parsel numarası,
3 - Türü ve varsa sınıfı,
4 - Belge sahibinin adı veya unvanı,
5 - Mal sahibinin ünvanı,
6 - Tespit edilen kapasite,
7- İzin verilen kapasite,
8 - İnşaata başlama tarihi,
9 - İşletmeye açılma tarihi,
10 - Belge tarih ve numarası,
bilgilerine yer verilir.

Ayrıca belgenin ön yüzünün alt bölümünde imzadan sonra gelmek üzere "Bu belge 4916 sayılı Kanun’un Geçici 2 nci maddesine istinaden Arazi Tahsis Komisyonu’nun veya ilgili kurumun ..…………. .tarih ve ...……. sayılı yazısı üzerine düzenlenmiş olup ……………………..tarihine kadar geçerlidir. Bu süre sonunda belge başka bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini yitirecektir." ifadesi yer alır.

c) Geçiş dönemi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş taleplerinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenilen belgelerle başvurulur. Başvuru sonucunda;

1 - Başvurunun eksik belge ile yapılması veya yapılacak denetimde eksikliklerin tespit edilmesi durumunda belgede yer alan süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi belge sahibine tebliğ edilir.

2 - Başvurunun uygun görülmesi ve denetiminin de uygun olması durumunda denetim raporu gereği olur ile belge düzenlenir.

Geçici Madde 4 — Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi kapsamındaki ilave mahal gerektirmeyen hizmet artırıcı unsurlar Ek-3’de verilmiştir.(Değişik son cümle: RG-23/12/2006-26385) Tesisler Ek-3'de yer alan bu unsurları, kendi tür ve sınıflarına göre 30/06/2009 tarihine kadar sağlamak zorundadırlar.

Geçici Madde 5 — Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte turizm deneme işletmesi belgesine yer verilmemiş olması nedeniyle bu belgeye sahip işletmelerle ilgili yapılacak talep ve tespitler hakkında turizm işletmesi belgeli tesisler için uygulanan hükümler uygulanır.

Geçici Madde 6 — Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Bakanlıkça istenilen evrakın gönderilmesi için süre verilen veya süresi tamamlanmış olmasına rağmen Bakanlık nezdinde işlemleri devam etmekte olan tesislerin söz konusu istenilen evrakı göndermeleri için verilen süreler, herhangi bir yazışmaya gerek kalmaksızın altı aya tamamlanır.

Yürürlük
Madde 29 —
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 30 —
Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ek 1

Ek 2

Ek 3