TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ


(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


*07/08/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, değerlendirme formlarının hazırlanması; sınıflandırma çalışmaları ile Sınıflandırma Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Formalarının Hazırlanmasına, Sektör Temsilcilerinin

Belirlenmesine, Sınıflandırma Komisyonunun Çalışmasına ve

Formların Uygulanmasına İlişkin Esaslar

             MADDE 3 – (1) Değerlendirme formlarında yer alan kriterlerin belirlenmesinde, Bakanlıkça belgelendirilen tesislerin tür ve sınıflarının gerektirdiği asgari nitelikleri ile tesiste kullanılan malzemenin niteliği, can ve mal güvenliği, işletme ve hizmet kalitesi, personelin nitelikleri, eğitim düzeyi, hizmet artırıcı unsurlar, temizlik, bakım ve uluslararası turizm sektöründeki gelişmeler göz önünde  bulundurulur.

             MADDE 4 – (1) Tesis türlerine ve sınıflarına ilişkin puan barajlarının belirlenmesinde,  Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikler,  hizmet artırıcı unsurlar ve turizm sektöründeki teknolojik gelişmeler dikkate alınır.

             MADDE 5 – (1) Sınıflandırma Komisyonuna üye olarak katılacak sektör temsilcileri, turizm sektöründe deneyimli, tesis işletmeciliğinde bilgili  olan ve  Bakanlıktan işletme belgeli tesis işletmecileri veya genel müdürlerinden seçilir.

             MADDE 6 – (1) Sektör tarafından seçilen temsilcilerin; ismi, görevi ve görevli olduğu turizm işletmesinin adı yazılı olarak Bakanlığa bildirilir.  Bakanlıkça  uygun görülen temsilciler  için, sınıflandırma çalışmalarına üye olarak katılmak üzere, Genel Müdürlükçe onay alınır.

             MADDE 7 – (1) Kontrolörler Kurulu Başkanlığınca sınıflandırma çalışması yapılması öngörülen yöre ve tarihler sektöre yazılı olarak bildirilir. Sektör temsilcisinin katılacağının verilen süre içerisinde Bakanlığa yazılı bildirilmemesi halinde,  sınıflandırma çalışması üç kontrolör vasıtasıyla yapılır.

             MADDE 8 – (1) Sınıflandırma çalışması sonunda her üyenin verdiği puanların ortalaması alınır. Oteller ve Motellerin sınıfları, birinci bölümden alacağı ortalama puanları ile belirlenir. Sınıflandırma çalışması, düzenlenecek Sınıflandırma Komisyonu Raporu ile sonuca bağlanır.

             MADDE 9 – (1) Yönetmelikte belirlenmiş olan türleri veya  nitelikleri sağlayamayan ancak Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülerek belgelendirilen özel tesislerde değerlendirme formu uygulanmaz. Bu tesislerin 4. madde kapsamındaki değerlendirmeleri denetimlerle yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 10 – (1) 28/3/1983 tarih ve 18060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesi kapsamında hazırlanarak Bakanlık Makam oluru ile uygulamaya konulan, aynı yöntemle çeşitli defalar  güncelleştirilen değerlendirme formları yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:18/09/2010 tarih ve 27703 sayılı R.G.) (1) Tebliğin yayımından önce yapılan ve idari işlemleri henüz sonuçlanmayan sınıflandırma çalışmalarından, puan barajlarında değişiklik yapılan türler dâhilindeki tesislere ilişkin form uygulaması sonuçları, yeni belirlenen puan barajları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

             EKLER: Aşağıda türleri belirtilen tesislere ilişkin değerlendirme formları

 

1 -   (Değişik:18/09/2010 tarih ve 27703 sayılı R.G.)  Otel

12 -   Tatil Siteleri ve Villaları

2 -    Tatil Köyü

13 -   Yüzer Tesisler

3 -   (Değişik:18/09/2010 tarih ve 27703 sayılı R.G.)  Motel

14 -   Golf Tesisleri

4 -   (Değişik:18/09/2010 tarih ve 27703 sayılı R.G.)  Lüks, 1. Sınıf, 2. Sınıf Lokantalar-Kafeteryalar

15 -   Temalı Parklar

5 -   Butik Oteller, Yüzer Tesisler (Konaklama)

16 -   Müstakil Eğlence Yerleri-Barlar

6 -   Kamping

17 -   Eğlence Merkezleri

7 -    Apart Otel

18 -   Kongre ve Sergi Merkezleri

8 -    Hostel

19 -   Günübirlik Tesisler

9 -    Pansiyon

20 -   Mola Noktaları

10 -Kırsal Turizm Tesisleri

21 -   Havuzlar

11 - Dağ Evleri (Oberjler)

22 -   Spor Tesisleri