TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     20/03/2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

BULUNAN BÖLGELERDE TURİZM VE SPORTİF AMAÇLI<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

DALIŞ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

 

BİRİNCİ BÖLÜM<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Amaç ve kapsam<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Dayanak<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun ek 6 ncı maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dokuzuncu Bölümü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Tanımlar<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

b) Genel Müdür: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünü,<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

c) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

ç) Koruma Bölge Kurulu: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince kurulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince kurulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarını,<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

d) Su altı koruma bölgesi: 2863 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tespit edilen ve yayımlanan su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeleri,<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

e) Su Altı Koruma Komisyonu: Su altı koruma bölgelerinde 2863 sayılı Kanun kapsamındaki bilimsel kazı ve araştırmalar dışında yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde karar veren komisyonu,<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

ifade eder.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

İKİNCİ BÖLÜM<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Su Altı Koruma Komisyonunun Kuruluşu,<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Su Altı Koruma Komisyonunun kuruluşu<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 4 – (1) Su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulur.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(2) Su Altı Koruma Komisyonu aşağıda sayılan yedi daimi üyeden oluşturulur:<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

b) Genel Müdür.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

c) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

ç) Genel Müdürlük Kazılar Dairesi Başkanı.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

d)Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Dairesi Başkanı.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

e) Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

f) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir üye.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(3) Su altı Koruma Komisyonunun başkanı Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, başkan yardımcısı ise Genel Müdürdür.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Su Altı Koruma Komisyonunun görevleri<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 5 – (1) Su Altı Koruma Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

a) Su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi hakkında karar vermek.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak uygulamadan doğan sorunlar hakkında koruma bölge kurulu kararlarını da dikkate alarak görüş vermek.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

c) Su altı koruma bölgeleri dışında korunması gerekli su altı kültür varlıklarının tespiti halinde bölgedeki ilgili idari merciler ile koordinasyon sağlayarak kültür varlıklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri aldırmak.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

ç) Su altı koruma bölgelerinde su altında bulunan kültür varlıklarının ziyarete açılmasına yönelik olarak su altı ören yeri, su altı parkı veya arkeopark gibi uygulamalara ilişkin Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan projeleri değerlendirip görüş vermek.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Su Altı Koruma Komisyonunun çalışma usul ve esasları<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 6 – (1) Su Altı Koruma Komisyonunun sekretarya hizmetleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(2) Su Altı Koruma Komisyonu Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde toplantıya çağrılır. Komisyonun toplantı gündemi Genel Müdürlükçe hazırlanır.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(3) Su Altı Koruma Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(4) Gündemdeki konu ile kişisel veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan veya sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye bu konunun değerlendirilmesi sırasında Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(5) Gündemdeki konu ile ilgili olarak, gerekli görülmesi halinde toplantıya Bakanlık dışından ilgili diğer kurum veya kuruluşlardan da katılımcı çağrılarak bilgisine başvurulabilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(6) Gündemdeki su altı koruma bölgesi ile ilgili arkeolojik kazı veya araştırmalara başkanlık yapmış bilim insanları toplantılara çağrılarak bilgisine başvurulabilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(7) Gündemdeki konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya ilgili koruma bölge kurulu müdürü ve ilgili müze müdürü de çağrılabilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(8) Su Altı Koruma Komisyonu yerinde inceleme çalışmalarına eşlik edebilir, gerekli görmesi halinde toplantılarını gündem konusu bölgede gerçekleştirebilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(9) Su Altı Koruma Komisyonu toplantısında alınacak kararlar, toplantı sonunda başkan ve üyelerce imzalanır ve Bakanlık Makamının onayına sunulur. Onaylanan kararlar resmî yazışma usullerine göre Genel Müdürlükçe ilgili yerlere bildirilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(10) Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına veya yerinde yapılacak toplantı ya da incelemelere, diğer kurum ve kuruluşlardan çağrılan katılımcıların yol masrafı ve gündelikleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre alınacak onay çerçevesinde Genel Müdürlükçe karşılanır.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Su Altı Koruma Bölgelerinde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesi, Su Altı Görüntüleme, Film ve Fotoğraf Çekimleri<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

a) Su altı koruma bölgesinde dalış alanı belirlenebilmesi için başvuru yapılan alan ve çevresinde her yönden 100 metre mesafe içinde Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir ekibe su altı incelemesi yaptırılır. İncelemelerde, su altında görünür kültür varlığı bulunup bulunmadığı, komşu kara kesimindeki sit alanı varlığı, su altında korunması gerekli kültür varlığına olan mesafe, yapılacak olan dalışların deniz tabanındaki kültür varlıklarına olası etkileri ve genel koruma ilkeleri göz önüne alınarak rapor hazırlanır.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

b) Hazırlanan rapor içeriğinde, su altı koruma bölgesinin yeri ve genel tanımı, sit ve mülkiyet durumu, varsa yürürlükteki plan kararları, koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararları ile gerekçeli görüşlere ve önerilere yer verilir. Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza, rapor eklerinin listesi, raporu destekleyen belgeler ve uygun ölçekli bir harita, plan ya da kroki ile varsa diğer ilgili belgeler rapora eklenir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

c) Hazırlanan rapor ve varsa ilgili kurumların görüşleri, Su Altı Koruma Komisyonunun gündemine alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

ç) Su altı koruma bölgelerinde rekreasyon ve su sporlarına yönelik inşai faaliyet içermeyen turizm amaçlı duba, şamandıra, tonoz ve benzeri uygulamalara ilişkin talepler de Genel Müdürlükçe oluşturulacak ekibe yaptırılacak su altı incelemesi sonucuna göre Su Altı Koruma Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesi, Komisyonda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi vasıtasıyla Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına bildirilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(2) Bu madde kapsamında talep edilen uygulamaların yapılacağı alanda su altı koruma bölgesi ile sit alanlarının çakışması halinde ilgili koruma bölge kurulunun veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görüşü alınır.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(3) Yapılan inceleme sonucunda, tespit ve tescil işlemine gerek görülmesi halinde,  alanın önerilen koruma statüsü Genel Müdürlükçe değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge kuruluna bildirilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(4) Su altı komisyonu kararları Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girer.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(5) Su altı komisyonunun turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesine ilişkin kararları Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimleri<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 8 – (1) Bakanlıkça dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinde Yapılacak<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Turizm ve Sportif Amaçlı Dalışlar<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlar<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 9 – (1) Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde oluşturulmak istenen turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi veya bu alanlarda yapılacak uygulamalar hakkındaki talep ve önerilerin Su Altı Koruma Komisyonu gündemine alınabilmesi için Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması zorunludur.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

(2) Milli Savunma Bakanlığınca uygun görüş verilen konuların değerlendirildiği Su Altı Koruma Komisyonu toplantılarına Milli Savunma Bakanlığını temsilen bir yetkilinin katılımı sağlanır.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

BEŞİNCİ BÖLÜM<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Son Hükümler<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Yürürlük<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

Yürütme<_u13a_p style="font-family: inherit !important;">

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.