TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği

 

        14/10/2019 tarih ve 30948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 


FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ<_u13a_p style="font-family: inherit;">

 

Amaç ve kapsam<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esaslarını, akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konuları, yapılan faaliyet ve verilen hizmetler karşılığında alınan ücretleri, sekretarya hizmetlerini ve diğer hususları düzenlemektedir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Dayanak<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 367 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Tanımlar<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;<_u13a_p style="font-family: inherit;">

a) Akademi: Fikri Mülkiyet Akademisini,<_u13a_p style="font-family: inherit;">

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,<_u13a_p style="font-family: inherit;">

c) Eğitim Merkezleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Telif Hakları Eğitim Merkezi ile Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde kurulan Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezini,<_u13a_p style="font-family: inherit;">

ç) Eş başkan: Kurulda yer alan Genel Müdürlük temsilcisi ile Kurum temsilcisini,<_u13a_p style="font-family: inherit;">

d) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,<_u13a_p style="font-family: inherit;">

e) Kurul: Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulunu,<_u13a_p style="font-family: inherit;">

f) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,<_u13a_p style="font-family: inherit;">

g) Üye: Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu üyelerini,<_u13a_p style="font-family: inherit;">

ifade eder.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Akademinin görev ve yetkileri ile yapısı ve temsili<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 4 – (1) Akademi, fikri mülkiyet alanında örgün, uzaktan ve karma olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitimi içerir temel ve uzmanlık eğitim programları, yurt içi staj programları, arama toplantıları, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, alan araştırmaları yapmak, koordinasyon ve yurt içi iş birliği faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık vermek ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak personel belgelendirmesi yaparak fikri mülkiyet alanında kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin uluslararası normlar çerçevesinde oluşturulmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(2) Akademi, Yürütme Kurulu ve Eğitim Merkezlerinden oluşur. Akademi, Kurulun eş başkanları tarafından birlikte veya ayrı ayrı temsil edilir ve Akademiye ilişkin ulusal veya uluslararası iş birliği protokolleri birlikte imzalanır. Eğitim Merkezlerinden sadece birini ilgilendiren protokoller ilgili eş başkan veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Kurulun teşekkülü<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 5 – (1) Kurul; Kurumdan bir temsilci, Genel Müdürlükten bir temsilci, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka vekili, telif hakları alanında faaliyet gösteren sektör temsilcisi ve muvafakat alınmak kaydıyla Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir üye ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hâkim olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(2) Yargı mensubu dışındaki Kurul üyeleri, ilgisine göre Bakanlık veya Kurum tarafından görevlendirilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(3) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerin temsilcisi bulundukları kurumdaki görevlerinin sona ermesi halinde, Kurul üyelikleri de son bulur. Süresi dolmadan üyeliğin son bulması halinde, ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üç ay içinde yeni üye belirlenir. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Kurulun çalışma usul ve esasları<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 6 – (1) Kurul, Akademinin danışma organıdır. Kurulun tavsiye kararları, Bakanlık ve Kurumun onayı halinde Eğitim Merkezleri eliyle icra edilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(2) Kurul;<_u13a_p style="font-family: inherit;">

a) Eğitim Merkezleri tarafından sunulan yıllık çalışma planını inceler ve onaylar.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

b) Eğitim Merkezleri tarafından sunulan önceki döneme ait yıllık çalışma raporunu değerlendirir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

c) Eğitim Merkezlerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile tesis edecekleri iş birliği protokollerini inceler ve önerilerde bulunur.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

ç) Yıllık çalışma planının etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere duyuru, toplantı, resmi yazışma ve gerekli gördüğü diğer tedbirlere ilişkin önerilerde bulunur.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

d) Mevzuat değişikliği, kalkınma planları, eğitim öğretim müfredatları da dâhil olmak üzere fikri mülkiyet alanına giren konularda araştırma yaptırmak amacıyla Eğitim Merkezlerine önerilerde bulunur.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(3) Kurul üyeleri, alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin biçimde uygulandığını takip eder ve sonuçlarını Kurula bildirir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(4) Eğitim Merkezlerinin yıllık çalışma planı veya Kurul kararları haricinde gerçekleştirdiği faaliyetler yıllık çalışma raporunda ayrıca belirtilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Kurul toplantısı ve kararları<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 7 – (1) Kurul, her yıl Şubat ayında olağan olarak toplanır. Ayrıca eş başkanlardan birinin çağrısı üzerine herhangi bir zamanda da toplanabilir. Toplantıya ilişkin çağrı, toplantı tarihinden en az bir hafta önce toplantı gündemiyle beraber üyelere gönderilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(2) Kurulun toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Toplantılar, Kurum temsilcisi ile Genel Müdürlük temsilcisinin eş başkanlığında gerçekleştirilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(3) Eğitim Merkezlerinin koordinasyonundan sorumlu kişiler, Kurul toplantılarına gözlemci olarak katılırlar. Kurul, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlardan temsilcileri istişare amacıyla toplantılara davet edebilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(4) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oylanan gündem maddelerinin herhangi birinde yapılan oylamada eşitlik çıkması halinde, o gündem maddesiyle ilgili karar alınmamış sayılır ve toplantının yapıldığı tarihten en geç bir ay içinde konuyu karara bağlamak üzere Kurul tekrar toplanır. İkinci kez eşitlik çıkması halinde, söz konusu gündem maddesi reddedilmiş sayılır. Kurul kararları ve varsa karşı oylar gerekçeli olarak yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(5) Yıllık çalışma planında yer alan eylemler konularına göre ilgili Eğitim Merkezleri tarafından yürütülür. Kurulun Yıllık Çalışma Planı haricinde yıl içerisinde uygulanmasını talep edeceği faaliyetlere ilişkin kararlarda, uygulamadan sorumlu olacak ilgili Eğitim Merkezi açıkça belirtilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(6) Kurul toplantılarına memuriyet mahalleri dışından katılan üyelerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ilgili toplantının sekretarya hizmetlerini yürüten Bakanlık veya Kurum tarafından ödenir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Sekretarya hizmetleri<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 8 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, birer yıllık dönemler halinde Genel Müdürlük ve Kurum tarafından yerine getirilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Eğitim Merkezleri<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 9 – (1) Eğitim Merkezleri, Bakanlık ve Kurum bünyesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis edilir. Eğitim Merkezlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olmak üzere Bakanlık ve Kurum adına birer kişi tam zamanlı olarak görevlendirilir. Eğitim Merkezine, iş yükleri dikkate alınarak yeteri kadar personel tahsis edilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(2) Eğitim Merkezleri, Akademinin yürütme organlarıdır. Eğitim Merkezleri;<_u13a_p style="font-family: inherit;">

a) Eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini içeren yıllık çalışma planı hazırlayarak her yılın Ocak ayı sonunda Kurula sunar.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

b) Yıllık çalışma planı dâhilinde gerçekleştirilecek faaliyetler için tahmini bütçeyi tespit eder ve yıllık olarak Kurula sunar.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

c) Yıllık çalışma planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli eğitici görevlendirmeleri, satın alma işlemleri, harcamalar ve diğer idari işlemleri, Bakanlık ve Kurumun bütçe imkânları ile mevcut yasal yükümlülükleri ve iç onay süreçleri çerçevesinde Bakanlık ve Kurumun ilgili harcama birimi eliyle gerçekleştirir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

ç) Eğitim Merkezlerinin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yapılacak iş birliği protokollerinin müzakeresini yürütür, protokol taslaklarını hazırlar, kurum içi ve dışı istişare ile onay süreçlerini takip eder, Kurul görüşüne sunar.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

d) Yıllık çalışma planında yer alan veya ihtiyaç duyulan konularda araştırma ve inceleme amaçlı projelerin yürütülmesi ve raporların hazırlanması için gereken görevlendirmeleri yapar, çalışmaları koordine eder ve gerekli hallerde dışarıdan ilgili harcama birimi eliyle hizmet alımı yapar.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

e) Önceki dönemde gerçekleştirilmiş tüm faaliyetleri içeren yıllık çalışma raporunu hazırlar ve her yılın Ocak ayı sonunda Kurula sunar.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

f) Eğitim içerikli yürütülen faaliyetlerin sonucunda, eğitimin niteliğine ve önceden duyurulan koşullara bağlı olarak sınavlı veya sınavsız, uygun görülen katılımcılara sertifika veya katılım belgesi verir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

g) Fikri mülkiyet alanında eğitim materyalleri, araştırma raporları, uzmanlık tezleri, bilimsel, hukuki veya teknik içerikli makaleleri elektronik ve/veya basılı ortamda yayımlar; bu amaçla tasarlanacak internet sitesini kamunun hizmetine sunar.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

ğ) Fikri mülkiyet alanlarında uzmanlık tezi, yüksek lisans, doktora ve benzeri çalışmalarda tez konusunun belirlenmesi, kaynak araştırması, alanda çalışan akademisyenler ile irtibat kurulması hususlarında ilgililere danışmanlık hizmeti sunar.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Eğitim Merkezleri faaliyetlerinde görev alanlar<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 10 – (1) Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinde eğitici, danışman veya benzeri görevlerde bulunmak üzere Yargıtay üyeleri, adlî yargı hâkim ve savcıları, öğretim üyeleri, avukatlar, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında alanında uzman kişilerden ve yabancı uzmanlardan yararlanılabilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Bütçe<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 11 – (1) Eğitim merkezlerine ilişkin giderler, ilgisine göre Bakanlık veya Kurum tarafından karşılanır. Bakanlık bu amaçla 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Bakanlık özel hesabını, Kurum ise Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı bütçesini kullanır.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Ücretler<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 12 – (1) Eğitim Merkezleri yapacakları veya yaptıracakları eğitim, araştırma, danışmanlık ve benzeri faaliyetlerden yararlanacak olanlardan ücret talep edebilir. Bu amaçlarla yapılan faaliyetler için eğitim mekanları sağlanmasına, teknik ekipman ve diğer her türlü mal ve hizmet tedarikine yönelik harcamalarda bulunabilir; eğitici, danışman veya benzeri faaliyetlerde görevlendirilenlerin genel hükümler çerçevesinde ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini karşılayabilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(2) Danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri ile Akademi tarafından yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler Telif Hakları Eğitim Merkezi için Bakanlık, Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi için Kurum tarafından belirlenir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(3) Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri ile yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler genel bütçeye gelir kaydedilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(4) Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışma, araştırma, eğitim faaliyetleri ile yapılacak diğer hizmetler kapsamında yapılan giderler Bakanlık özel hesabından karşılanır.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

(5) Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri ile yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler, Kurumun hesabına yatırılır ve gelirlere kaydedilir.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Yürürlük<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<_u13a_p style="font-family: inherit;">

Yürütme<_u13a_p style="font-family: inherit;">

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 


                  Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.