TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kapadokya Alan Komisyonunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     31/08/2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 


KAPADOKYA ALAN KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Alan Komisyonunun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona ermesine dair hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,

c) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,

ç) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları: Kapadokya alan planları yürürlüğe girinceye kadar uyulacak esasları,

d) Grup Başkanı: Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanını,

e) Grup Başkanlığı: Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığını,

f) Kanun: 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu,

g) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve Kapadokya Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,

ğ) Kapadokya alan planları: 7174 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Kapadokya Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

h) Komisyon: Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Kapadokya Alan Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kapadokya Alan Komisyonu

Komisyonun teşkili, başkanı ve başkan yardımcısı

MADDE 4 – (1) Komisyon aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, Bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip yedi üye,

b) Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresinden görevlendireceği bir üye,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek, alanlarında uzman birer üye,

ç) Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye,

d) Görüşülecek konu ile ilgili yer belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye,

e) Görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görevlendireceği bir temsilci üye.

(2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler, sadece kurumlarını ilgilendiren konulara ilişkin olarak oy hakkına sahiptir.

(3) Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılabilir.

(4) Komisyonun gündemiyle ilgili meslek odaları Başkanlığın davetiyle toplantıya gözlemci olarak katılabilir.

(5) Kapadokya Alan Komisyonu başkanı ve başkan yardımcısı, Kapadokya Alan Komisyonunca birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler dışındaki on bir üyenin katılımıyla yapılacak toplantıda birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen üyeler arasından salt çoğunluğun oylarıyla seçilir. Anılan on bir üyenin yarıdan fazlasının değişmesi halinde başkan ve başkan yardımcısı seçimi yenilenir. Başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, Kapadokya Alan Komisyonuna başkanlık eder.

(6) Beşinci fıkra uyarınca başkan ve başkan yardımcısının seçilemediği hallerde, birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler dışındaki en az yedi üyenin katılması koşulu ile yapılacak ilk toplantıda, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen üyeler arasından salt çoğunluğun oylarıyla geçici olarak başkan ve başkan yardımcısı seçilir. Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler dışındaki on bir üye ile yapılacak ilk toplantıda başkan ve başkan yardımcısının seçilmesi ile geçici olarak seçilen başkan ve başkan yardımcısının görevleri sona erer.

Komisyon üyeliği süresi, üyeliğin sona ermesi, yolluk ve huzur hakkı

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca görevlendirilen Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Komisyon üyelerinden herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç toplam dört veya üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri sona erer.

(3) Üyelikleri süresince Komisyonun görev ve yetki alanlarına giren konularda Komisyon üyeleri hiçbir menfaat sağlayamazlar. Aksine davrandığı tespit edilenlerin Komisyon üyeliği, Başkanlığın bildirimi üzerine kendilerini görevlendiren bakanlık veya kurumca sona erdirilir. Aynı koşulların Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri bakımından gerçekleşmesi halinde ise durum Başkanlıkça İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(4) Komisyon üyelerinin izin, mazeret ve devam durumları Grup Başkanlığınca takip edilerek üyeleri görevlendiren bakanlık veya kurumlara, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen üye için ise Nevşehir İl Özel İdaresine bildirilir.

(5) Komisyon üyelerinin yollukları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Başkanlıkça karşılanır.

(6) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesi kapsamında ayda dörtten fazla olmamak üzere; Komisyonun sürekli üyelerine her toplantı için (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, görüşülecek konu ile ilgili olarak toplantılara katılan üyelerine ise her toplantı için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Komisyon, Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir:

a) Kapadokya Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar almak,

b) Kapadokya Alanında, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanmak,

c) Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almak,

ç) Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, Kapadokya Alanının bütününe ilişkin hazırlanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını, yürürlüğe girişleri sürecinde inceleyerek uygun görüş vermek,

d) Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Kapadokya Alanında uygulamaya yönelik imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Kapadokya Alanının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Başkanlıkça hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını, yürürlüğe girişi sürecinde inceleyerek onaylamak.

Komisyonun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Komisyon ayda en az dört kez toplanır; ancak gündemde bekleyen konu bulunmaması koşuluyla ayda en az bir toplantı yapabilir. Birikmeye neden olmayacak şekilde görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumlar göz önüne alınarak toplantı sayısı arttırılabilir.

(2) Kapadokya Alan Komisyonu, Başkanlığın çağrısı ile toplanır. Komisyonun toplantı günleri ve gündemi; Grup Başkanının teklifi, Teknik Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Başkan onayı ile belirlenir.

(3) Komisyon, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı beşten az olamaz.

(4) Alınan kararlar mevzuattaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır. Karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibaresi yazılır. Karşı oy gerekçesi Başkanlıkta yer alan, konunun ilgili dosyasında muhafaza edilir.

(5) Gündem gereği konularla ilgili Komisyon tarafından alınacak kararlar toplantı sonunda Komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.

(6) Komisyonca alınan kararın mevzuata uygunluk noktasında tereddüt uyandırması halinde Başkanlıkça karar dağıtımı yapılmadan, durum belgeleriyle birlikte ivedilikle kararın konusu ve içeriğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek görüşleri istenir. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri, Komisyonun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.

(7) Komisyon kararlarına karşı idari yargıda açılan davalarda, gerek görülmesi halinde Başkanlık Hukuk Müşavirliğince yapılacak savunmalarda ve varsa bilirkişi raporlarına itirazda dikkate alınacak ayrıntılı görüş ve gerekçeler, Komisyon üyelerinden de istenebilir.

(8) Gündemdeki konu ile kişisel ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye, bu konunun değerlendirilmesi sırasında Komisyon toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

(9) Komisyonun kendi üyeleri tarafından, Komisyon üyeliği esnasında hazırlanarak Başkanlığa iletilen plan, çevre düzenleme projesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi, uygulama projesi ve benzeri konular Komisyonda görüşülemez.

(10) Komisyon üyeleri, Komisyon üyeliğinden önce kendileri tarafından hazırlanarak Başkanlığa iletilmiş bulunan plan, çevre düzenleme projesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi, uygulama projesi ve benzeri konuların görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve oy kullanamazlar.

(11) Komisyon toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülür ve karara bağlanır.

Alt komisyon kurulması

MADDE 8 – (1) Komisyon, çalışmalarını kolaylaştırmak için gündemindeki konuları, üyeleri arasından oluşturacağı alt komisyona verip yerinde inceleme yaptırabilir. Alt komisyon, görüşlerini bir ay içerisinde rapor halinde hazırlayarak Komisyona sunulmak üzere Başkanlığa iletir. Konu, Komisyon toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Komisyon kararlarının dağıtımı ve kararlara uyma zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Komisyon kararlarının dağıtımı Başkanlıkça yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kararlarına uymak zorundadır.

Komisyonun sekretarya hizmetleri ile idari ve teknik hizmetleri

MADDE 10 – (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri ile idari ve teknik hizmetleri Grup Başkanlığınca yürütülür.

(2) Komisyonda değerlendirilecek konular için başvurular Başkanlığa yapılır.

(3) Başkanlığa yapılan başvurular üzerine, Başkanlıkça konunun kapsamına göre mahallinde inceleme yapılır. Yapılan bu inceleme neticesinde hazırlanan rapor ve diğer belgeler değerlendirilmek üzere Komisyon gündemine alınır.

(4) Konuların ilgili mevzuatında belirtilen süreler içerisinde Komisyon gündemine alınmasından Grup Başkanı sorumludur.

(5) Komisyonca incelenip karara bağlanan proje ve belgeler mühürlenir, imzalanır.

(6) Komisyonca alınan kararlar, Başkanlık tarafından resmi yazışma usulüne göre dağıtılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.