TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     14/04/2016 tarih ve 29684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek, popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş av ve yaban hayvanlarının av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılarca avlanmalarına yönelik usul ve esasları belirlemek,

b) Acentelerin av turizmi kapsamında av organizasyonları ile av ve yaban hayvanı gözlem turu, fotoğraf ve film çekimleriyle ilgili faaliyetlerini düzenlemek,

c) Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden yararlandırılarak kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve av kaynaklarının ekonomiye faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

ç) Av organizasyonlarında görev alacak kişilerin eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı avcıların avlanma usul ve esasları ile av organizasyonlarını yürütecek acente ve görevlilerin yapacakları iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (A) grubu seyahat acentesi: Türk vatandaşları ve yabancı uyruklulara ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence olanakları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca faaliyette bulunan ticari kuruluşları,

b) Acente: 1618 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olanlardan Genel Müdürlükçe av turizmi izin belgesi verilenleri,

c) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayıp yeni kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı zamana kadar geçen süreyi,

ç) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

d) Av kılavuzu: Öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden belirlenen, av ve yaban hayatı ile ilgili organizasyonlarda yardımcı olmak üzere eğitilen kişiyi,

e) Av organizasyonu: Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanı türlerini, belirlenen usul ve esaslarla ölü ele geçirmek üzere yapılan avla ilgili düzenlemelerin tümünü,

f) (Değişik:RG-15/5/2018-30422) Av organizatörü: Av organizasyonlarıyla ilgili işleri yürüten, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinin yapılmasını düzenleyen veya yardımcı olan, bölge müdürlüğü veya ildeki şube müdürlüklerince açılan sertifika programını başarıyla tamamlayıp av organizatörü kimliği alan kişiyi,

g) Av turizmi: Avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş ilkelerle yaptıkları etkinlikleri,

ğ) Av turizmi izin belgesi: Acentelerin yerli ve yabancı avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmelerine olanak sağlayan Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,

h) Av yılı: 1 Nisan’dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

ı) Av yılı av turizmi uygulama talimatı: Av turizmi kapsamındaki av organizasyonları için Komisyonca alınan karar ile bu kararın dışında uygulamaya yönelik bilgilerin yer aldığı, sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan kurallar bütününü,

i) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

j) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hâli bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

k) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

l) Avlama ücreti: Av turizmi kapsamında avına izin verilen sahalarda avlanma izin ücreti dışında, av ve yaban hayvanı tür, ağırlık ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

m) Avlanma: Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

n) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av ve yaban hayvanı tür veya gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre tespit edilen ücretleri,

o) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

ö) Bek ve yürüyüş avı: Avcılar tarafından, av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek ya da yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

p) Bölge müdürlüğü: Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü,

r) (C) grubu seyahat acentesi: Sadece Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen, 1618 sayılı Kanun uyarınca faaliyette bulunan ticari kuruluşları,

s) Çantacı: Avcıların avla ilgili ekipman ve besinlerini taşıyan kişiyi,

ş) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

t) Döner sermaye işletmesi: Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine göre kurulan işletmeleri,

u) Geçici avcılık belgesi: Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar ile yabancı devlet misafirlerine av organizasyonlarına katılmalarına yönelik verilen avlanma izin belgesini,

ü) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

v) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

y) Kanun: 4915 sayılı Kanunu,

z) Katılım payı: Av turizmi kapsamında elde edilen avlama gelirlerinden; yaban hayatının korunması, av ve yaban hayvanlarının korunması, bakımı ve üretimi ile avcılığın düzenlenmesi hizmetlerinin karşılığı olarak avlak ve sahalarda alanı olan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliği ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine verilecek ücreti,

aa) Komisyon: Av yılı av turizmi uygulama kararını almak üzere Genel Müdürlükçe oluşturulan çalışma ekibini,

bb) Kota: Avına izin verilen av ve yaban hayvanının sayısını,

cc) Köy tüzel kişiliği: 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa göre faaliyet gösteren kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare kuruluşunu,

çç) Merkez Av Komisyonu: Merkezde kurulan ve Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmi bir üyeden teşekkül eden Komisyonu,

dd) (Değişik:RG-15/5/2018-30422) İldeki şube müdürlüğü: Bölge müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

ee) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

ff) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

gg) Özel avlanma izin belgesi: Yerli avcılara, Türkiye’de yaşayan yabancılara, Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere, Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerle uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevlilere ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlara av turizmi kapsamında avlanmaları için her av organizasyonu için verilen avlanma izin belgesini,

ğğ) Sürek avı: Av ve yaban hayvanlarının av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma şeklini,

hh) Sürenci: Sürek avlarında av köpekleri, ses çıkaran aletler ve benzerleriyle avına izin verilen av hayvanlarını avcı yönüne yönlendirmede görev alan kişiyi,

ıı) TRACES (TRAde Control and Expert System): Avrupa Birliği ticaret kontrol ve muayene web tabanlı veteriner sistemini,

ii) Trofe: Av ve yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

jj) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,

kk) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ll) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

mm) Yasa dışı avlanma: Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar ve miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

nn) Yerleşim birimi: Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırları belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu il, ilçe, belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,

oo) Yerli avcı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan avcıyı,

pp) (Ek:RG-17/1/2020-31011) Bakanlık kotası: Envanter sonuçlarına göre ayrılan ve avına izin verilen kanatlı ve memeli türlerden oluşan, Bakanın belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında kullandırılan kotayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Av Turizmi İzin Belgesi, Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekimleri,

Acentelerin Sorumlulukları

Av turizmi izin belgesi

MADDE 5 – (1) 1618 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi alan acentelere; av organizasyonları, av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmelerini sağlamak üzere Genel Müdürlükçe Av Turizmi İzin Belgesi (Ek-1) verilir.

(2) (A) grubu seyahat acenteleri, yabancı turist avcılara, yabancı uyruklulara ve yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri; (C) grubu seyahat acenteleri, sadece yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilirler.

(3) Av turizmi izin belgesi devredilemez.

(4) (Değişik:RG-15/5/2018-30422) Acentelere ilişkin güncel bilgiler, Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur ve ilgililerce buradan takip edilir.

(5) Acenteler, av turizmi izin belgesinde yer alan herhangi bir değişikliği en geç otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, değişikliklere göre av turizmi izin belgesini yeniler. Bu süre içinde değişiklikleri bildirmeyen acentelerin av turizmi izin belgesi geçersizdir.

(6) (Mülga:RG-15/5/2018-30422)

Av turizmi izin belgesi başvurusu

MADDE 6 – (Değişik:RG-15/5/2018-30422)  

(1) Av turizmi izin belgesi için başvuru, talebi içerir Av Turizmi İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-19) ile yapılır.

Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri

MADDE 7 – (1) Türkiye’de av ve yaban hayvanları gözlem ve av turları ile fotoğraf ve film çekimleri, Genel Müdürlükten av turizmi izin belgesi alan acenteler aracılığıyla yapılır.

(2) Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde uygulanacak ücretler ve süreler, her av yılı için Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Av ve yaban hayvanı gözlem ve av turları ile fotoğraf ve film çekimi faaliyetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük veya (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünden izin alınır, belirlenen programlar ile esaslara uyulur ve yeter sayıda kılavuz görevlendirilir.

(4) İzin başvuruları şahsen veya posta, faks ve elektronik postayla yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

(5) (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) İldeki şube müdürlüğüne yapılan başvurular ve sonuçları hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(6) Çalışma konu ve koşullarının dışına çıkılması, av ve yaban hayatı ile Türkiye’nin güvenliği açısından sakınca doğuracak faaliyet ve davranışların tespiti halinde izinler iptal edilir.

(7) Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde, av ve yaban hayvanlarına zarar verici, onları ürkütücü ve barınma ortamlarından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunulamaz.

(8) İzin verilerek araştırma ya da inceleme yapan kişiler, hazırlayacakları fotoğraf, film ve raporların bir örneğini izin veren birime verir.

(9) Av turizmi izin belgesi alınmadan av ve yaban hayvanları gözlem turları, fotoğraf ve film çekimleri yaptıran acente ile (A) ve (C) grubu seyahat acentelerine, Kanunun 25 inci maddesi uygulanır.

Acentelerin sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Acenteler;

a) Düzenleyecekleri av organizasyonlarında av organizatörü çalıştırmak,

b) Av organizasyonlarında bulunacak av organizatörlerinin yetki belgesini; av turizmi izin belgesinin alınmasından sonraki en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe, av organizasyonu (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) öncesi ildeki şube müdürlüğüne vermek,

c) Av turizmi kapsamında düzenleyecekleri av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri için bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uymak,

zorundadır.

(2) Acenteler, av turizmi izin belgesi ve avlanma izin belgesi almadan av turizmi kapsamında av organizasyonları düzenleyemez; yabancıları, yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan ve bu belgeleri yanlarında bulundurmadan avlatamaz.

Av turizmi izin belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) 1618 sayılı Kanun çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin veya işletme belgeleri geri alınan seyahat acentelerinin av turizmi izin belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(2) Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile bu yaban hayvanlarından av turizmi kapsamında avına izin verilenlerini yasa dışı avlattıran av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir. Bu acentelere av turizmi izin belgesi bir daha verilmez.

(3) Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile bu yaban hayvanlarından av turizmi kapsamında avına izin verilenlerin dışındaki av ve yaban hayvanlarını yasa dışı olarak avlattıran av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe bir yıl askıya alınır.

(4) Av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyecek acentelerin Genel Müdürlükçe belirlenen yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda av turizmi izin belgesi bir yıl askıya alınır.

(5) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden acenteler; fiilleriyle ilgili olarak ayrıca 1618 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir.

(6) Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerini Bakanlığa bildirir.

(7) İşletme belgeleri iptal edilmesine rağmen av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyen acenteler hakkında 1618 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve Kanunun 25 inci maddesi uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avlanma İzin Belgeleri, Avlanma ve Avlandırma Esasları

Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesi

MADDE 10 – (1) Acente aracılığıyla veya acentelere bağlı kalmaksızın avlanmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılara, Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi (Ek-2) (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce verilir.

(2) Yabancı turist avcılar, geçici avcılık belgesi almadan Türkiye’de avlanamaz.

(3) Geçici avcılık belgesinde; yabancı turist avcı, avlak, saha, avlanma tarihleri, av silahları, avlanacak av ve yaban hayvanı türleri ile ilgili bilgiler yer alır.

(4) Geçici avcılık belgesinin süresi, yabancı turist avcının 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen Türkiye’de kalma süresi kadardır.

(5) Özel avlakta özel avlak işleticisi ya da seyahat acentesi tarafından yapılacak geçici avcılık belgesi başvurusu; 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğüne ibraz edilmesiyle yapılır.

(6) Geçici avcılık belgesi, ilgililere gönderilir.

Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcıların geçici avcılık belgesi başvurusu ve avlanma esasları

MADDE 11 – (1) Bağımsız olarak avlanmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı turist avcılar sadece özel avlaklar ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanabilirler.

(2) Yabancı turist avcılar adına geçici avcılık belgesi başvuruları avlak işletmecisince (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğüne yapılır.

(3) Başvurular;

a) Geçici Avcılık Belgesi Başvuru Formu (Ek-3),

b) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunuyla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu,

c) Avlanma izin ücreti ve/veya avlama ücreti dekontu,

ile birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde yapılır.

(4) Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcı, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 1/6/1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye’ye getirilen tüfek ile mermilere ait silah ve mermi geçici giriş belgesini (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğüne verir.

Acente aracılığıyla geçici avcılık belgesi başvurusu ve avlanma esasları

MADDE 12 – (1) Acente aracılığıyla Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar, av yılı av turizmi uygulama talimatı doğrultusunda avlanabilir.

(2) Geçici avcılık belgesi başvurusu;

a) Geçici avcılık belgesi başvuru formu,

b) 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu,

c) Avlanma izin ücreti dekontu,

ç) Avlama ücreti dekontu,

ile birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğüne yapılır.

Devlet misafirleri için geçici avcılık belgesi ve başvurusu

MADDE 13 – (1) Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan düzeyindeki yabancı devlet misafirlerine Türkiye’de avlanabilmeleri için, Yabancı Devlet Misafirleri İçin Geçici Avcılık Belgesi (Ek-4) Genel Müdürlükçe verilir, belgenin bir örneği Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

(2) Avlanma izni, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlıktan alınır. Bu tür davetler yapılmadan önce Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığın olumlu görüşünün alınması zorunludur. Bakanlık görüşü, mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak üzere en geç on beş gün içinde verilir. Görüşlerde on beş günü geçmemek üzere ek süre kullanılabilir. Ek süre sonuna kadar görüş verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. Bakanlıkça uygun görülen başvurular için 492 sayılı Kanun ile belirlenen avcılık belgesi harcının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yatırılması zorunludur.

Devlet misafirlerinin avlanma esasları

MADDE 14 – (1) Yabancı devlet misafirleri, avlak ve sahalara göre belirlenen kotalar göz önünde bulundurularak av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanları ile merkez av komisyonu kararıyla avına izin verilen av hayvanlarını avlayabilirler.

(2) İşletilen avlaklarda, yabancı devlet misafirlerinden ikili veya çok taraflı sözleşmelere ve karşılıklılık esasına bağlı olarak avlanma izin ücreti ve avlama ücreti alınmayabilir.

Yerli avcılar için özel avlanma izin belgesi

MADDE 15 – (1) Yerli avcılar bağımsız olarak veya acente aracılığıyla, her av organizasyonu için ayrı olmak üzere (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünden alacakları Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Belgesi (Ek-5) ile avlanır.

Başvuru ve değerlendirme ile avlanma esasları

MADDE 16 – (1) Yerli avcılar, av yılı av turizmi uygulama talimatı ile belirlenen kurallar çerçevesinde avlanır.

(2) Yerli avcılar için özel avlanma/avlandırma izin belgesi başvurusu;

a) Avcılık belgesinin onaylı örneği,

b) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,

c) Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Başvuru Formu (Ek-6),

ç) (Ek:RG-15/5/2018-30422) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgeler ildeki şube müdürlüğünce kontrol edilir ve mevcut olmaması durumunda yerli avcı tarafından ibraz edilir.

ile birlikte Komisyonca belirlenecek birime yapılır.

(3) Yerli avcılar için özel avlanma/avlandırma izin belgesi; avlanma izin ücretinin ve/veya avlama ücretinin Komisyonca belirlenecek tarihe kadar ödenmesinden sonra düzenlenir.

(4) Özel avlaklarda avlanma izni, özel avlak sahibi ya da işletmecisi tarafından verilir.

(5) İzin belgesi, ilgililere gönderilir.

(6) (Değişik:RG-15/5/2018-30422) Acente tarafından avcı adına yapılacak başvurular; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen usul doğrultusunda, avlanma izninin alınması, av organizasyonunun yürütülmesi, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması için acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından verilen ait olduğu av yılı için geçerli olan noter onaylı vekâletnameyle yapılır.

Bilimsel araştırma amaçlı avlanma izni ve başvuru

MADDE 17 – (1) Av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar, 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılır.

(2) Av turizmi kapsamında bilimsel araştırma amacıyla avına izin verilen av ve yaban hayvanlarıyla ilgili ücretlendirme av yılı av turizmi uygulama talimatı ile belirlenir.

Yabancı avcılık belgesi

MADDE 18 – (Mülga:RG-15/5/2018-30422)

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 19 – (Mülga:RG-15/5/2018-30422)

Yabancıların avlanma esasları

MADDE 20 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-15/5/2018-30422)

(1) 6458 sayılı Kanun kapsamında olan yabancılar ile Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler avcılık belgesiyle avlanır.

a) Av turizmi kapsamındaki avlaklarda av ve yaban hayvanı türlerini seyahat acentesi aracılığıyla ya da seyahat acentesine bağlı kalmaksızın Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesini (Ek-9) alarak avlayabilirler.

(2) Av turizmi kapsamında avına izin verilen türlere ilişkin kota başvurusu, avcılık belgesiyle birlikte Genel Müdürlüğe; yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu, Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile ildeki şube müdürlüğüne yapılır.

(3) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi, ilgililere gönderilir.

Diplomatik kimlik sahibi görevliler için yabancı avcılık belgesi

MADDE 21 – (Mülga:RG-15/5/2018-30422)

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 22 – (Mülga:RG-15/5/2018-30422)

Diplomatik kimlik sahibi kişiler için avlanma esasları

MADDE 23 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-15/5/2018-30422)

(1) Yabancı avcılık belgesi verilen Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlar, acente aracılığıyla ya da acenteye bağlı kalmaksızın Komisyonca her av yılı için belirlenen avlaklarda Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesini (Ek-9) alarak avlanabilirler.

(2) İşletilen avlaklarda, ikili veya çok taraflı sözleşmeler ve karşılıklılık esaslarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilenler ile devlet misafirlerinden avlanma izin ücreti veya avlama ücreti alınmayabilir. Bu kişilerin özel avlak ya da işlettirilen avlaklarda avlanmak istemeleri durumunda avlanma izin ücreti alınır, avlama ücreti ise özel avlak ya da işlettirilen örnek avlak sahibi tarafından belirlenir.

(3) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu, Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile birlikte, avcı tarafından veya acente aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır.

(4) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesinin birer nüshası müdürlüğe ve Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Özel avlakta avlanma esasları

MADDE 24 – (Değişik:RG-24/9/2017- 30190)

(1) Özel avlakta avlanabilecek türler şunlardır:

a) İzin verilerek üretilen türler,

b) İzin verilerek yerleştirilen türler,

c) Merkez Av Komisyonu kararıyla avına izin verilen türler.

(2) Avcılar, özel avlakta avlak sahibi veya işleticisinin izniyle avlanabilir. Yabancı turist avcılar özel avlakta geçici avcılık belgesiyle avlanabilir.

(3) Merkez Av Komisyonu kararıyla avına izin verilen türler, Komisyonca belirlenen avlanma izin ücreti ve/veya avlama ücretinin özel avlak sahibi veya işleticisi tarafından döner sermaye işletmesi hesabına yatırılması şartıyla özel avlakta avlanabilir.

(4) Özel avlakta üretilen veya yerleştirilen türlere ilişkin ücretler, avlak sahibi veya işleticisi tarafından belirlenerek alınır. Alınan bu ücretlerin % 10’u döner sermaye işletmesine yatırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avda Kullanılacak Silahlar ve Aksamı ile Mermilerin

Türkiye’ye Getirilmesi ve Çıkartılması

Avda kullanılacak silahlar

MADDE 25 – (1) Yabancı avcılar; Kanun hükümlerine göre getirdikleri veya Türkiye’den edindikleri yivli veya yivsiz tüfek, mermi ve ok-yay ile avlanabilir.

(2) Yerli avcılar, kendilerine ait yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli tüfek taşıma ruhsatı ve ok-yay ile avlanabilir.

Silah ve aksamı ile mermilerin Türkiye’ye getirilmesi ve taşınması

MADDE 26 – (1) Yabancı turist avcılar ile yabancı uyruklular, 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında tüfek ve aksamı ile mermilerini geçici olarak Türkiye’ye getirebilirler.

(2) Yabancılar, yivli veya yivsiz av tüfeklerini 6136 sayılı Kanun ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla Türkiye’de taşıyabilirler.

Silah ve aksamı ile mermilerin Türkiye’den çıkartılması

MADDE 27 – (1) Yabancı turist avcılar tarafından Türkiye’ye geçici olarak getirilen ok-yay, yivli veya yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarf edilmeyen mermilerin, 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yabancı turist avcılar tarafından Türkiye’den çıkarılması zorunludur.

(2) Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu (Ek-12), Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik gereğince gümrük kapılarındaki emniyet makamlarına verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Avlak ve Sahalar, Tür ve Cinsiyetler, Kotalar ve Kullanımı,

Başvuru, Değerlendirme, Duyuru

Av organizasyonlarının yapılacağı avlak ve sahalar

MADDE 28 – (1) Av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilecek avlak ve sahalar aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletilen ya da işlettirilen örnek avlaklar,

b) Devlet avlakları,

c) Genel avlaklar,

ç) Avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabilmesine izin verilen yaban hayatı geliştirme sahaları ile özel kanunlarla korunan sahalar,

d) Özel avlaklar.

(2) Kanunun 12 nci maddesi ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (11), (12) ve (13) numaralı bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlar ile özel kanunlarla veya merkez av komisyonunca avlanmanın yasaklandığı yerlerde, av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu durumlarda avlanmaların av turizmi kapsamında yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.

Tür ve cinsiyet ile kotaların belirlenmesi ve avlanma şekli

MADDE 29 – (1) Özel avlak dışındaki avlak ve sahalarda avlanacak av ve yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve kotaları; etüt-envanter ve izleme çalışmalarıyla (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce belirlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Genel Müdürlüğe bildirilen kotalar; Komisyonca değerlendirilir, gerekçesi belirtilmek suretiyle değişiklikler de yapılarak onaylanır, av yılı av turizmi uygulama talimatı ile yürürlüğe girer.

(3) Av organizasyonları, bek ve yürüyüş avı ile sürek avlanma şekilleriyle yapılır.

Kota dağılımı, başvuruları, değerlendirme ve kullanımı

MADDE 30 – (1) Kota dağılımı; acente, yerli avcı, yabancı avcı ve devlet misafiri ile diplomat kotası olmak üzere ayrı ayrı, saha ve avlak bazında Komisyonca belirlenir.

(2) Acente kotası, acente aracılığıyla avlanacak yabancı turist ya da yerli avcılara; yerli avcı kotası, acente aracılığıyla veya acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yerli ve yerel avcılar ile Batı Trakyalı Türklere; yabancı avcı kotası, yabancı avcılık belgesi verilenlere kullandırılır.

(3) Kota başvurularının ne şekilde yapılacağı Komisyonca belirlenir, başvurular Komisyonca belirlenen kurallar doğrultusunda değerlendirilir.

(4) Acente kotaları, ihale veya tahsis yöntemiyle değerlendirilir.

(5) İhale edilmeyen kotalara yapılacak başvurular Komisyonca belirlenecek yöntemle değerlendirilir.

(6) Av veya yaban hayvanının yaralanmış olması kotanın kullanılması anlamını taşır.

(7) Av veya yaban hayvanını avlayan ya da yaralayan yerli ve yerel avcılara, bir sonraki av yılında avlanan ya da yaralanan tür için kota tahsisi yapılmaz; ancak kotaların boş olması durumunda kota tahsisi yapılabilir.

(8) Av yılı içerisinde kotalara talep olmaması ya da kotaların boşalması durumunda yeni kota tahsisi, Komisyonca belirlenecek usullerle yapılır.

(9) Yerli ve yabancı avcı ile acentelere tahsis edilen kotalar, izin verilen avlak veya sahalarda kullanılır.

(10) Av organizasyonunun avlanma izin tarihi başlangıcından önce iptal edilmesi durumunda, acente veya avcının mazeretini kanıtlaması koşuluyla tahsise konu olan aynı kota, avlanma izin ücreti alınmadan Komisyonca belirlenecek başka bir tarihte yeniden kullandırılabilir.

(11) Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan görevlinin av organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlediği Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesinin (Ek-13) (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce uygun görülmesiyle; avcının hastalanması durumu ise raporla belirlenir. Av organizasyonunun ötelenme koşulları Komisyonca belirlenir.

(12) İzin belgesindeki avın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda avlanma izni;

a) Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresi kadar,

b) Yerli avcılar ile 18 inci ve 21 inci maddeler kapsamındaki avcılara; av organizasyonunun iptal edildiği tarihten sonra, Komisyonca belirlenen süre içinde sadece avlanma izin süresinden kalan süre kadar,

(Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce uzatılır. Bu durumda yeniden izin belgesi düzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz.

(13) Acenteler, izin belgelerinde belirtilen kişiler dışında kotayı bir başkasına kullandıramaz.

(14) Avcılar, tahsis ile aldıkları kotayı devredemez.

(15) Av veya yaban hayvanının avlanamaması durumunda bu kota; iznin verildiği avlak veya sahada ikinci kez kullandırılabilir.

(16) (Ek:RG-17/1/2020-31011) Bakanlık kotasının tespit ve tahsisi ile kullanımına dair hususlar Bakan tarafından belirlenir.

Başvuru dönemi ve değerlendirme

MADDE 31 – (1) Kota tahsisi ve izin belgeleri için başvuru dönemi Komisyonca belirlenir ve duyurulur.

(2) Yerli ve yabancı avcılar ile acenteler tarafından yapılacak başvurular, en fazla yedi iş günü içinde değerlendirilir.

Duyuru

MADDE 32 – (1) Av yılı av turizmi uygulama talimatı, Genel Müdürlük ile bölge müdürlüğü ve (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünün internet sitelerinden duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Ücretler ve Katılım Payı ile Avlanma Dönem ve Süresi

Avlak ve sahalarda ücretler

MADDE 33 – (1) Avlama ücretleri, av organizasyonları sonucu elde edilen avlama gelirlerinden iş birliği yapılan yerleşim birimlerine verilecek katılım payının miktar ve oranı ile avlanma izin ücreti Komisyonca belirlenir ve duyurulur.

Avlanma izin ücreti

MADDE 34 – (1) Avlanma izin ücreti her av yılı için belirlenir.

(2) Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan, her av veya yaban hayvanı türü ve her bir kota için peşin olarak alınır.

(3) Avlanma izin ücreti, (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünün döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

Avlama ücretleri

MADDE 35 – (1) Avlama ücretleri, av veya yaban hayvanının tür, cinsiyet ve trofe ağırlığı ile trofe niteliklerine göre her av yılı için belirlenir.

(2) Avlama ücretlerinin tahsil şekli Komisyon tarafından belirlenir.

(3) Avlama ücretinin dışındaki ücretler, av organizasyonunun izin bitim tarihini izleyen beş iş günü içinde, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak hazırlanacak Av Bildirim Formu (Ek-14) ile tahakkuk ettirilir ve bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenir.

İş birliği protokolü ve katılım payı

MADDE 36 – (1) Kanunun 11 inci maddesi kapsamında, özel avlak dışındaki avlak ve sahalarda alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyesi, avcı kuruluşları büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki büyükşehir ilçe belediyeleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi amacıyla yapılacak iş birliğinde ilgili köy ve belediyelerin mülki hudutları esas alınır.

(2) İş birliği esasları, avlağın veya sahanın bağlı bulunduğu (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünün yerleşim birimleriyle yapacağı iş birliği protokolü ile belirlenir.

(3) Av turizmi kapsamında elde edilen avlama gelirlerinden iş birliği yapılan yerleşim birimlerine verilecek katılım payı; iş birliği protokolü, avlak ve sahaların özellikleri ile av ve yaban hayvanı türlerine göre miktar veya oranı, dağıtım esasları ve kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

(4) Katılım payı, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanılarak (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce hazırlanacak av bildirim formu ile tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen katılım payları (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğü döner sermaye işletmesi emanet hesaplarına alınır ve hazırlanacak Yönerge doğrultusunda ödemenin yapılmasını izleyen otuz gün içinde müdürlük tarafından yerleşim birimlerinin banka hesaplarına aktarılır.

(5) Katılım payı, 442 sayılı Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanılır.

(6) Katılım payı, iş birliği protokol hükümlerine uyulması durumunda ödenir.

(7) İş birliği protokolündeki yükümlülükler (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce takip edilir. Protokol hükümlerine uyulmaması durumunda yazılı uyarı yapılır. Bir av döneminde iki kez yazılı uyarı yapılan yerleşim birimleriyle izleyen yıldan itibaren iki yıl süreyle iş birliği yapılmaz.

(8) Katılım payı, KDV hariç avlama ve trofe ücretlerinden verilir. İhale edilen avlak ve sahalarda ise muhammen bedelin artırımlı miktarından KDV hariç olmak üzere katılım payı verilir.

(9) Katılım payının hak sahibi idarelere zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesinden doğan sorumluluk (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğüne aittir.

Ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi

MADDE 37 – (1) 34 üncü, 35 inci, 36 ncı ve 46 ncı maddelerde belirtilen ücret ve katılım payı, (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce tahakkuk ettirilir ve (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünün döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

Avlanma dönemi

MADDE 38 – (1) Av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanlarının hangi dönemlerde avlanabileceği Komisyon tarafından belirlenir.

(2) Özel avlaklarda avlanma tarihi Bakanlıkça belirlenir.

Avlanma süresi

MADDE 39 – (1) Yerli ve yabancı avcıların kaç gün süreyle avlanacakları Komisyon tarafından belirlenir. Bu süre yerli avcılar için birbirini izleyen yedi gün, yabancı avcılar için birbirini izleyen on günden fazla olamaz; ancak ayı av organizasyonu yirmi günlük süreyle yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Av Organizasyonu ile İlgili Belgeler, Görev Alacak

Personel ile Diğer Görevliler ve Eğitimleri

Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi

MADDE 40 – (1) Av bildirim formunun düzenlenmesi ve ücretlerin tahakkuku için dayanak belge yerine geçen (Ek-13)’teki Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi, av organizasyonunun yapıldığı her günü içerecek şekilde görevli tarafından düzenlenir.

(2) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, işlettirilen örnek avlaklarda bağımsız olarak avlanan yabancı turist avcı ya da av organizatörü tarafından imzalanır.

(3) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi; yerli avcı, av organizatörü, av kılavuzu ve temsilci tarafından imzalanır.

Av bildirim formu

MADDE 41 – (1) Av bildirim formu; izin belgesi ile avlak ve sahaya ilişkin bilgiler, ava katılma gün sayısı; avlanan av ve yaban hayvanının türü, sayısı, ağırlığı ve trofe nitelikleri; yaralama; Bakanlık ile katılım paylarının tutar ve dağılımı ile hesap numarası bilgilerini içerir.

(2) Av bildirim formu, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesindeki bilgilere dayanarak (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce düzenlenir.

(3) Av bildirim formu, muhasebe işlem fişine dayanak belge yerine geçer.

(4) Av bildirim formu, bedellerin tahsili için ilgililere gönderilir.

Av sırasında sarf edilen mermiler ile ilgili bilgi formu

MADDE 42 – (1) Yabancıların 6136 sayılı Kanun doğrultusunda Türkiye’ye getirdikleri mermilerden av organizasyonunda sarf edilenleri, görevli tarafından (Ek-12)’deki forma kayıt edilir. Formun bir nüshası ilgiliye verilir.

Nakliye tezkeresi

MADDE 43 – (1) Avlanan av ve yaban hayvanı; tür, cinsiyet, yaş ve trofe özelliklerinin yer aldığı nakliye tezkeresiyle kayıt altına alınarak avlak veya sahadan çıkarılır.

(2) Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan av ve yaban hayvanının avlaktan çıkarılması veya bulundurulması durumunda Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Nakliye tezkeresinin şekli, düzenlenmesi ve kullanımına ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(4) Avlanan av veya yaban hayvanı ve bunlardan elde edilecek ürünlerin Türkiye içinde taşınmasında, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun gereğince çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Av organizasyonlarında yer alacak görevliler

MADDE 44 – (1) Avlaklar ile koruma statüsündeki sahalarda av organizasyonuna eşlik etmek üzere görev alacaklara ilişkin usul ve esaslar, her av yılı için Komisyonca belirlenir.

(2) Av organizasyonuna katılacak görevliler aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Avlanmanın, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

b) Avcıların kimlik, avcılık ve izin belgeleri ile av tüfeği ve belgelerinin kontrolünü yapmak,

c) Av turizmi kapsamında yapılan avlanmalarda av sırasında sarf edilen mermilerle ilgili bilgi formu, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi ve nakliye tezkeresi düzenlemek,

ç) Trofe ölçümlerini yapmak.

Av organizasyonlarında yer alacak yardımcı elemanlar

MADDE 45 – (1) Acente, her av organizasyonunda acente adına yetkili bir av organizatörü bulundurmak zorundadır.

(2) Acentelere bağlı olmaksızın avlanacak avcılar ile acenteler; izin verilen tür, avlanma şekli ve av organizasyonlarına göre, yetki ve sayıları Komisyonca belirlenecek av kılavuzunu bulundurmak zorundadır.

(3) Av organizasyonlarında görev alacak av kılavuzları, öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden, sürenci ve çantacılar ise öncelikle avlaklara sınırı bulunan belde ile köy ve mahalle muhtarlıklarından seçilir.

Av organizatörü ve av kılavuzlarının belirlenmesi

MADDE 46 – (Değişik:RG-15/5/2018-30422)

(1) Bölge müdürlükleri veya ildeki şube müdürlükleri, av organizatörü belirlemek amacıyla av organizatörlüğü sertifika programı düzenler.

(2) Av organizatörlüğü sertifika programında; av turizmi ve mevzuatı, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, av hukuku, uluslararası sözleşmeler; av ve yaban hayatıyla ilgili genel bilgiler, ekoloji; trofe çıkarımı ve ölçümleri; iletişim, ilk yardım ve harita bilgisi; silah, ekipman, teçhizat ve optik aletler konuları ile av organizatörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin konular yer alır.

(3) Sertifika programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır ve program sonunda başarılı olanlara Bölgesel/Ulusal Av Organizatörü Kimlik Kartı (Ek-15) verilir. Av organizatörlerinin isimleri, Genel Müdürlüğe ve TÜRSAB’a bildirilir, Genel Müdürlük ve ildeki şube müdürlüğü ile TÜRSAB’ın internet sitelerinde yayımlanır.

(4) Av organizatörü ve av kılavuzlarının kimlikleri, kimlik sahiplerinin talepleri üzerine ildeki şube müdürlüğünce iptal edilir. Av organizatörü ve av kılavuzlarının kimlikleri aşağıdaki durumlarda ildeki şube müdürlüğünce askıya alınır ya da iptal edilir:

a) Kanunda suç olarak belirlenen fiilleri işleyenlerin kimlikleri iptal edilir ve 10 yıl süre ile yeni kimlik düzenlenmez. Belirtilen sürenin sonunda sertifika programına katılarak başarılı olmaları halinde, bu kişilere yeniden kimlik verilebilir. Ancak bu kişilerin yeniden suç işlemesi halinde kimlikleri süresiz olarak iptal edilir.

b) İzinsiz ve yetkisiz av organizasyonu düzenleyenlerin kimlikleri ile Kanunda kabahat olarak belirlenen fiilleri işleyenlerin kimlikleri, bu durumun tespiti tarihinden itibaren 3 yıl süre ile askıya alınır.

(5) Av ve yaban hayatı konularında en az beş yıl süreyle çalışan Bakanlık personeli için av organizatörü ve av kılavuzluğu sertifika programlarına katılım şartı aranmaz, Bakanlık personelinin talebi üzerine av organizatörlüğü için Genel Müdürlükçe, av kılavuzluğu için ildeki şube müdürlüklerince kimlik kartı verilir.

(6) Sürdürülebilir avcılığın eğitilen kişilerce yapılması, belirlenen kurallar doğrultusunda av organizasyonlarının başarılı ve verimli sonuçlanmasını sağlamaya yönelik av kılavuzluğu sertifika programı ildeki şube müdürlüğü tarafından düzenlenir.

(7) Av kılavuzluğu sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi, ekoloji; harita bilgisi, takip, bulma ve belirleme; trofenin çıkartılması, trofe ölçümü; ilk yardım, iletişim; silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi; av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları yer alır.

(8) Av kılavuzluğu sertifika programı sonunda başarılı olanlara Av Kılavuzluğu Sertifikası (Ek-16) verilir. Sertifika sahibi av kılavuzlarına talepleri halinde görev yapabilmelerini sağlayacak Av Kılavuzluğu Kimlik Kartı (Ek-17) verilir.

(9) Av organizatörü ve av kılavuzuyla ilgili; adayların seçimi, görev, sorumluluk ve çalışma ile uygulama konuları, sertifika programı, iptal ve askıya almalar, Genel Müdürlükçe çıkarılacak esaslar doğrultusunda belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Trofe ve Etler, Trofe Ölçümü ve Değerlendirilmesi ile Av Silahları

Av ve yaban hayvanının eti ve trofesi

MADDE 47 – (1) Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanının trofesi avcınındır.

(2) Av ve yaban hayvanı türüne göre et bedeli ve değerlendirilme şekli Komisyon tarafından belirlenir.

(3) Avcı, acente ve işleticiler; avlanan av ve yaban hayvanlarının trofelerinin Türkiye’den çıkarılması ya da gönderilmesi amacıyla, ulusal mevzuat ve alıcı ülke mevzuatı ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate alarak, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında kayıtlı veya onaylı ve Avrupa Birliği’nin TRACES Sisteminde yayınlanmış bir işletmede işlenerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili biriminden sağlık sertifikası alınmasını da sağlayacak (Ek-18)’deki Avlanan Av ve Yaban Hayvanları İçin Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikasını (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünden alır.

(4) Yerli avcılar, trofenin kendisine ait olduğunu belgelendirmek ve ev veya işyerinde bulundurmak amacıyla (Ek-18)’deki sertifikayı alır.

(5) Avlanan av ve yaban hayvanının eti ile yenilen kısımlarının Türkiye dışına çıkarılmasında 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun gereğince çıkarılan mevzuat hükümleri saklıdır.

(6) Trofe ile ilgili işlemler, avcı veya acentenin sorumluluğundadır.

Trofe ölçüm ve değerlendirme

MADDE 48 – (1) Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanlarının trofe ölçüm ve değerlendirmesi Komisyonca belirlenen kriterler çerçevesinde (Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) ildeki şube müdürlüğünce yapılır.

(2) Avlanan av ve yaban hayvanlarının trofelerinin tescili için, uluslararası trofe değerlendirme kuruluşlarının kriterleri dikkate alınarak bu kuruluşlarla iş birliği içerisinde ulusal ve bölgesel komisyonlar kurulabilir. Avcılar, trofenin ölçümlendirilerek tescili için Bakanlık eksperleri ve sivil eksperlerden oluşan ulusal veya bölgesel komisyonlara başvurabilirler.

(3) Genel Müdürlük, trofenin nitelikli değer taşıması durumunda avcıya Türkiye’yi temsil eden ve hatıra değeri taşıyan sertifika veya madalya verebilir.

Av organizasyonlarında kullanılacak silahlar

MADDE 49 – (1) Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, küçük memeli av hayvanı ve kuş avında yivsiz, diğer büyük av ve yaban hayvanlarının avında ise çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok ve yay kullanılır.

(2) Karaca av organizasyonunda yivsiz tüfek kullanımı, av yılı esas alınarak Komisyonca belirlenir.

(3) Avda kullanılacak silahlarla ilgili 6136 sayılı Kanun ile 2521 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Özel Hükümler

Komisyon ve görevleri

MADDE 50 – (1) Komisyon; avcılıkla ilgili genel müdür yardımcısının başkanlığında, av yönetimi daire başkanı, yaban hayatı daire başkanı, döner sermaye işletme müdürlüğü muhasebe yetkilisi, av yönetimi dairesi ve yaban hayatı daire başkanlığına bağlı etüt ve envanter şube müdürleri, koruma ve kontrol şube müdürü ile av turizmi ve avlak yönetimi şube müdürü ve bir teknik eleman olmak üzere dokuz kişiden oluşur.

(2) Komisyonun sekretarya görevini av turizmi ve avlak yönetimi şube müdürlüğü yürütür.

(3) Komisyon, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar.

(4) Komisyonun aldığı kararlar, Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Olumsuz propaganda

MADDE 51 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, usulsüz av yaptırdığı, diğer ülkelerde ve dış basında gerçek dışı, mevzuata aykırı ilan ve reklamlarla usulsüz avlanmaları teşvik ettiği, yabancı avcıları mağdur ederek Türkiye aleyhinde olumsuz propagandaya neden olduğu belirlenen acentelere Kanun ve 1618 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Av köpekleri

MADDE 52 – (1) Yabancı avcı turistler, en az otuz gün öncesinden aşı yapıldığına ve aşı bağışıklık süresinin geçmemiş olduğuna ilişkin bilgileri içeren uluslararası orijin ve sağlık sertifikaları ile aşı karneleri bulunan av köpeklerini av organizasyonlarında kullanabilirler.

Orman içi sularda amatör balıkçılık turizmi

MADDE 53 – (1) Orman içi sularda amatör balıkçılık turizmi, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanun gereğince çıkarılan mevzuat ile Genel Müdürlük talimatı kapsamında uygulanır.

İş birliği

MADDE 54 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması, av turizminin ve ülkeler arasında avcılığın geliştirilmesi, av ve yaban hayvanları ile yaşama ortamlarının korunması amacıyla kamu ve özel sektör, avcı ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Av turizmi izin belgelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımından önce alınan av turizmi izin belgelerinden iptal edilenler hariç verilmiş olanları geçerlidir.

Av rehberleri ve av kılavuzlarının görev yapabilmeleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Av organizasyonlarında görevlendirilen av rehberi niteliğindeki kişiler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sertifika programı düzenleninceye kadar av organizatörü olarak görevlerini sürdürebilirler. Ancak, av organizatörleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra görev yapabilmeleri için, düzenlenecek av organizatörleri sertifika programına katılıp kimlik almak zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelikten önce av kılavuzu kimliği almış olanlar, bu Yönetmeliğin yayımından sonra Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda görev yapabilirler.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

EKLER       :

 

(Ek-1) : Av Turizmi İzin Belgesi,

(Ek-2) : Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi,

(Ek-3) : Geçici Avcılık Belgesi Başvuru Formu,

(Ek-4) : Yabancı Devlet Misafirleri İçin Geçici Avcılık Belgesi,

(Ek-5) : Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Belgesi,

(Ek-6) : Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Başvuru Formu,

(Ek-7) : Yabancı Avcılık Belgesi (6458 sayılı Kanun kapsamında olan yabancı uyruklular ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişiler),

(Ek-8) : Yabancı Avcılık Belgesi (Türklük Belgesi Sahibi Batı Trakyalı Türkler),

(Ek-9) : Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi,

(Ek-10) : Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu,

(Ek-11) : Yabancı Avcılık Belgesi,

(Ek-12) : Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu,

(Ek-13) : Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi,

(Ek-14) : Av Bildirim Formu,

(Ek-15) : Bölgesel/Ulusal Av Organizatörü Kimlik Kartı,

(Ek-16) : Av Kılavuzluğu Sertifikası,

(Ek-17) : Av Kılavuzluğu Kimlik Kartı,

(Ek-18) : Avlanan Av ve Yaban Hayvanları İçin Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası.

(Ek-19) : Av Turizmi İzin Belgesi Başvuru Formu.

        Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.