TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği     26/12/2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

d) Giriş Sınavı Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık Giriş Sınavı Komisyonunu,

e) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Bakanlık hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına ilk defa atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda bu Yönetmelik kapsamında KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile alınır.

(2) Giriş sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü ya da yalnızca yazılı olarak yapılmasına Giriş Sınavı Komisyonunca karar verilir ve bu husus sınav duyurusunda yer alır.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSSP3 asgari puanı, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı adayın sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi, sınav konuları ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında da ilan edilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da yapılabilir. Elektronik ortamda başvuruya ilişkin usul ve esaslar sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlıktan veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri giriş sınavı başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) Özgeçmiş.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin eksiksiz olarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yürütülür.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, ilanda belirtilen sayıda aday tutanakla belirlenir ve Başkanlık tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Komisyonunca, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvuru şartlarına haiz olmayanların, altmış gün içinde talep etmeleri halinde, başvuru ile ilgili belgeleri kendilerine verilir.

Giriş Sınavı Komisyonu

MADDE 9 – (1) (Değişik cümle:RG-17/10/2018-30568) Giriş Sınav Komisyonu, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek bir Bakan Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri ile avukatlar arasından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Komisyona ayrıca üç yedek üye seçilir. Personel Dairesi Başkanı ile І. Hukuk Müşaviri komisyonun doğal üyesidir. (Değişik cümle:RG-17/10/2018-30568) Diğer üyeler Bakan Yardımcısı tarafından seçilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Giriş Sınavı Komisyonuna katılırlar. 

(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav konuları

MADDE 11– (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Medeni Usul Hukuku.

d) Uluslararası Hukuk.

e) İdare Hukuku.

f) İdari Yargılama Hukuku.

g) Ceza Hukuku.

ğ) Ceza Usul Hukuku.

h) İcra ve İflas Hukuku.

ı) İş Hukuku.

i) İnsan Hakları Hukuku.

j) Ticaret Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, ilanda belirtilen konulardan olmak üzere, klasik ve/veya test usulünde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verilmesi halinde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(3) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Giriş Sınavı Komisyonunca ya da belirleyeceği üniversite veya Bakanlık personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilen konulara uygun olarak hazırlanır. Soruların üniversite veya Bakanlık personeli tarafından hazırlanması halinde, hazırlanan sorular cevapları ile birlikte Giriş Sınavı Komisyonuna sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, Giriş Sınavı Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

 (4) Yazılı sınava, KPSSP3 sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı yazılı sınava alınır.

 (5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, Giriş Sınavı Komisyonu başkanı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(8) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları kullanılır.

(9) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları, soru kitapçıkları/kağıtları ve tutanaklar, ayrı zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(10) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; Giriş Sınavı Komisyonu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf bir tutanak düzenlenmek suretiyle açılır ve zarfın içinden çıkan cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının her birinin aldığı değerlendirme notu; sütunları kâğıt numarası, değerlendirme notu ve isim kısımlarından oluşacak şekilde hazırlanmış olan tabloya yazılmak suretiyle bir liste oluşturulur. Takiben cevap kâğıtlarının kapalı olan isim bölümleri açılarak adayların isimleri, oluşturulmuş olan listenin ilgili sütununa yazılır. Her bir sayfası üyelerce paraflanan söz konusu liste, cevap kâğıtlarının değerlendirmesinin yapıldığına ilişkin olarak düzenlenecek tutanağa ek olarak konur.

(2) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde her cevap kağıdı Giriş Sınavı Komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme notu, bunların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Giriş sınavının sadece yazılı yapılması halinde başarı sıralaması, yazılı sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(4) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın ilan tahtasına asılmak ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına, Bakanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Komisyonunca otuz gün içinde sonuçlandırılır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınava; yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olan adaylar yazılı sınavdaki başarı sırasına göre, sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(3) Adaylar, sınav kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 15 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, giriş sınavı başarı notunu yazılı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde kadro unvanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen giriş sınavı başarı notunun eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya yazılı sınav puanlarının da eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Alınacak hukuk müşaviri ve avukat kadro sayısının ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenir.

(2) Sadece yazılı veya sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil eder. Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır.

(4) Giriş Sınavı Komisyonu, unvanlar itibarıyla giriş sınavı nihai başarı listesini ve hukuk müşaviri ve avukat olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın ilan panosu ve internet sitesinde duyurur. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(5) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Giriş Sınavı Komisyonunca en fazla on beş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlık tarafından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 19 – (1) Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan yapacakları yazılı başvuru dilekçeleri ile beraber kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.

d) Mal bildirimi.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.

Atama

MADDE 20 – (1) Giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacak bildiride belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanır.

(2) Giriş sınavında başarılı olup; süresinde gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan, başka unvanlı veya başka yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle görevden ayrılanlardan boşalan/atama yapılamayan kadrolara, yedek aday listesinden başarı sırasına göre altı ay içerisinde atama yapılabilir.

(3) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan görevlerine başlayanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan Giriş Sınavı Komisyonuna ilişkin sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Bildirim

MADDE 22 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


             Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.