TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik     27/05/2015  tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlıkça yapılacak ayni, nakdi ve teknik yardımların usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Geleneksel Yapı: Tarihi kimliğin öğelerini oluşturan, mekânsal, biçimsel ve yapısal özellikleri ile tarihi çevre içindeki özgün konumunu koruyan veya belli dönemlerde müdahale görmüş dönem eklerine sahip ancak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli olmayan yapıları,

ç) Genel Müdür: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

e) İl Müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,

f) İl Müdürü: İl Kültür ve Turizm Müdürünü,

g) İlgili İdare: Belediyeleri, belediye sınırları dışında valilikleri ve kaymakamlıkları,

ğ) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

h) Komisyon: Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonunu,

ı) Koruma Bölge Kurulu: Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu,

i) Taşra Teşkilatı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı taşra teşkilatını,

j) Taşınmaz Kültür Varlığı: Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını,

k) Tescil Kararı: Koruma Bölge Kurullarınca taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin kararı,

l) Yaklaşık Maliyet: Nakdi yardım yapılacak proje ve/veya uygulamaların tamamlanabilmesi için gerekli katma değer vergisi hariç bedelini,

m) Yeniden yapım (Rekonstrüksiyon): Tümüyle yıkılmış, yok olmuş ya da çok harap durumda olan kültür varlığının yeniden yapılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Esasları, Konuları ve Unsurları

Yardım esasları

MADDE 4 – (1) Yapılacak yardımlarda, taşınmaz kültür varlıklarının özgün konum, tasarım, işlev, malzeme ve yapım tekniği niteliklerinin korunarak yaşamının sürdürülmesi, yardım çalışmalarına ilgili idare katılımının sağlanması esastır.

Yardım konusu

MADDE 5 – (1) Taşınmaz kültür varlıklarına;

a) Taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesi, korunması ve onarımına yönelik hazırlanacak ve ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanacak rölöve çizimi ve restorasyon projeleri için proje yardımı,

b) İlgili Koruma Bölge Kurulunca onaylı projeler doğrultusunda yapılacak müdahaleler için uygulama yardımı yapılır.

Yardım unsuru

MADDE 6 – (1) Taşınmaz kültür varlıkları için uygulanacak yardım unsurları nakdi, teknik ve ayni yardımdır.

a) Bakanlıkça taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı için proje ve uygulama yardımı nakdi olarak yapılır.

1) Bakanlıkça uygun görülen tek yapı ölçeğinde proje hazırlama teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyet hazırlama yöntemi ile hazırlanan rölöve ve restorasyon projesi bedelinin Komisyonca belirlenecek oranı dahilinde ve her halükarda 75.000,00 TL’yi geçmemek üzere proje yardımı verilir.

2) Bakanlık ve/veya diğer kurumlarca kullanılan birim fiyat analizlerine göre hazırlanan yaklaşık maliyetlerin; toplu başvurularda %80’ine, münferit başvurularda ise %70’ine kadar ve her halükarda 300.000,00 TL’yi geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek miktarlarda uygulama yardımı verilir.

3) Nakdi uygulama yardımlarında, yardım yapılmasına karar verilen özel hukuka tabi gerçek veya tüzel kişinin Komisyon tarafından belirlenecek oranda katkı yapması şartı aranır.

4) Birinci ve ikinci alt bentlerde yer alan parasal limitler her yıl Bakanlıkça Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki yılın genel Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir tebliğ ile güncellenir.

b) Bakanlıkça taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı için proje hazırlanması veya hazırlatılması ile proje ve uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulan teknik yardım yapılır.

c) Komisyonca gerek görülmesi durumunda taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı için uygulama yardımının bir kısmına ya da tamamına ait inşaat malzemeleri Bakanlık tarafından temin edilerek ayni yardım yapılır.

ç) Taşınmaz kültür varlığına nakdi ve/veya teknik ve/veya ayni yardım bir arada yapılabilir. Yardım unsurlarının birlikte kullanılarak yardım yapılması durumunda toplam yardım miktarı maliyeti birinci ve ikinci alt bentlerde yer alan parasal limitleri aşamaz.

d) Yardım miktarları, yılı bütçesinde Bakanlığın ilgili tertibine tefrik edilen ödeneği aşamaz. Yardımlar, bütçe imkânları göz önünde bulundurularak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve İnceleme

Başvuru

MADDE 7 – (1) Yardım başvuruları toplu başvuru ve münferit başvuru olarak iki şekilde yapılır.

(2) Toplu başvuru, taşınmaz kültür varlıklarının sokak ve doku bütünlüğü içerisinde korunabilmesi için ilgili idare katılımıyla toplu olarak yapılır.

a) Sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarına ait başvurular, 8 inci ve 9 uncu maddelerde istenilen belgeler ile toplu olarak ilgili idare tarafından alınır ve varsa eksikleri tamamlatılır.

b) Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin muvafakati ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların muvafakati ilgili idare tarafından alınır.

c) Toplu uygulama yardımlarında özgün malzeme temini amacıyla varsa ayni yardım ihtiyacı ilgili idare tarafından belirlenir ve başvuru dosyalarına eklenir.

ç) Tamamlanan başvuru dosyaları, yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların bulunmaması halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar ile birlikte, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar İl Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe iletilir.

d) İletilen başvurular Genel Müdürlükçe incelenir. Sokak ve doku bütünlüğü içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının en az %70’i için başvuru yapılmış olması şartı aranır.

e) Uygun görülen toplu başvurular değerlendirilmek üzere komisyona sunulur.

f) Toplu başvuruların Komisyonca uygun bulunması halinde 14 üncü madde hükümlerince protokol yapılır.

(3) Münferit başvuru, tek bir taşınmaz kültür varlığı için yapılır.

a) Münferit başvurular, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen belgeler ile birlikte her yıl Komisyonca belirlenen son başvuru tarihine kadar İl Müdürlüğüne yapılır.

b) Belge eksiği olan başvuru dosyaları ve uygulama yardımlarında yeniden yapım talepleri İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilmez ve yılı içerisinde başvuru sahibine iade edilir.

c) Belgeleri tam olan başvuru dosyaları İl Müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir.

ç) Genel Müdürlüğe iletilen başvurular incelenir ve değerlendirilmek üzere Komisyona sunulur.

(4) Yardım başvurusunun değerlendirilebilmesi için maliklerden herhangi birisinin başvurusu yeterlidir.

(5) Bakanlıkça yardım yapılmış olan taşınmaz kültür varlığı için mücbir sebepler dışında son ödeme tarihinden itibaren on yıl geçmeden aynı yardım konusunda yapılan başvurular değerlendirilmez.

Proje yardımları için istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Proje yardımları için;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

talep edilir.

Uygulama yardımları için istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Uygulama yardımları için;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,

h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

talep edilir.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 10 – (1) İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iletilen yardım başvuruları Genel Müdürlükçe veya taşra teşkilatınca mahallinde incelenir. İnceleme kapsamında;

a) Taşınmaza ilişkin teknik bilgileri içeren uzman görüşleri, Genel Müdürlükçe hazırlanan mevcut durum tespit formlarına işlenir.

b) Toplu başvuruların incelenmesinde yardım başvurusu yapılmış olma şartı aranmaksızın sokak ve doku bütünlüğü oluşturan tüm taşınmaz kültür varlıkları ve ilgili idarece gerçekleştirilmesi gereken hususlara yönelik teknik bilgileri içeren uzman görüşleri ayrıca raporlanır.

c) Başvurularda iletilen yaklaşık maliyetler kontrol edilir.

ç) İnceleme formlarında restorasyon işinin taşınmaz kültür varlığının korunması için zorunlu olup olmadığı ve aciliyet arz edip etmediği belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Sözleşme ve Protokol

Komisyonun oluşumu

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-16/10/2018-30567) Komisyon; Bakan Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür, ilgili genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdüründen oluşur. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili birimince yürütülür.

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Komisyon;

a) Her yıl başvuruları değerlendirmek üzere Mart ayı sonuna kadar toplanır.

b) Mevcut durum tespit formlarına, uzman raporlarına ve 13 üncü maddede belirlenen kriterlere göre başvuruları değerlendirir.

c) Değerlendirme sonucunda nakdi ve/veya ayni ve/veya teknik yardım alması uygun görülen kültür varlıklarını belirler.

ç) Yardım alması uygun görülen kültür varlıklarına ilişkin kadastral bilgileri, yardım yapılacak kişi, yardım miktarı, yardım unsurları ve ödeme şeklini kararında belirtir.

d) Uygulama yardım miktarının %20’sine kadar ilk ödeme yapılıp yapılmayacağına karar verir.

e) Her yıl bir sonraki yıl için son başvuru tarihlerini belirler.

f) Her yıl yardım ödeneklerinin % 10’unu geçmeyecek nispette yedek yardım listesi belirler. Bu oran Bakan Onayı ile arttırılabilir. Komisyonca yardım yapılmasına karar verilen kültür varlıklarına yılı içinde herhangi bir sebeple yardım yapılamaması durumunda, yapılamayan yardım miktarı toplamı, yılı yedek listesinde yer alan kültür varlıkları için kullanılır.

g) Fiziki olarak % 50 oranında gerçekleşmiş uygulama yardımlarına ve geçmiş yıllarda gerçekleşememiş proje yardımlarına ilişkin olarak başvuru sahibinin talebi doğrultusunda, gerçekleşmemiş yardım miktarının ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bütçe olanaklarına göre karar alır. Uygulama yardımlarının gerçekleşmeyen kısmı için ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde nihai ödeme için 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süre kısıtlaması uygulanmaz.

ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili konular ile proje ve uygulama işlerini gerçekleştirecek kişilerde aranacak teknik ve mesleki yeterliliklere ilişkin prensip kararı alabilir. Prensip kararları Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

h) Komisyon gerek gördüğü hallerde toplantı yapar.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Komisyon yardım taleplerini aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirir;

a) UNESCO Dünya Mirası ve Geçici Miras Listelerinde bulunan alanlardaki taşınmazlar,

b) Sokak veya doku bütünlüğü oluşturan taşınmazlar,

c) Yapısal durumu itibarıyla onarımı aciliyet arz eden taşınmazlar,

ç) Mimari ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel değer taşıyan taşınmazlar,

d) Proje ve uygulamaları yılı içinde tamamlanacak taşınmazlar.

Protokol

MADDE 14 – (1) Toplu başvurusu Komisyonca uygun bulunan ilgili idare ile Bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında;

a) Yardım yapılan ve yapılacak taşınmazların bulunduğu sokak dokusunun bir bütün olarak korunabilmesi için, varsa koruma amaçlı imar planı hükümlerine uygun olarak taşınmaz kültür varlığı olmayan yapıların proje ve uygulamaları ile sokağı ve dokuyu tanımlayan meydan, yeşil alan gibi öğelerin düzenlemesi, kentsel tasarım projesi, sokak döşemesi, kent mobilyası, aydınlatma elemanları proje ve uygulamaları ilgili idarece yapılır veya yaptırılır. Bu bent kapsamındaki proje ve uygulamalarda ortaya çıkabilecek tüm giderler ilgili idare tarafından karşılanır.

b) Tescilli olup yerinde olmayan taşınmazların yeniden yapım işlerinin ilgili idarece yapılıp yapılmayacağı protokol kapsamında ayrıca değerlendirilir.

Sözleşme

MADDE 15 – (1) (Değişik ibare:RG-16/10/2018-30567) Bakan onayı ile kesinleşen Komisyon kararı İl Müdürlüklerine bildirilir.

(2) Mal sahibi ve müellif mimarın sorumlulukları, yardım miktarı, ödeme şekli ve zamanı, anlaşmazlık durumunda uyulacak hükümler, cezai hükümler ve ilgili diğer konuların yer aldığı tip proje ve uygulama yardım sözleşmeleri Genel Müdürlükçe hazırlanır.

(3) İl Müdürleri ile komisyonca yardım sağlanmasına karar verilen taşınmaz sahipleri arasında sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmenin onaylı bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Onay, Denetim, Ödeme ve Sözleşmenin Feshi

Proje onayı ve proje sözleşmesinin denetimi

MADDE 16 – (1) Proje yardımı süreci sözleşmenin imzalanması ile başlar. Proje yardımı verilmesi uygun görülen taşınmaz kültür varlığına ilişkin müellif mimarınca hazırlanan projeler, Koruma Bölge Kuruluna sunulur. Projelerin uygunluğu Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek onaylanıp onaylanmayacağına karar verilir. Proje yardımı sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği Genel Müdürlük veya taşra teşkilatınca denetlenir.

Uygulama ve uygulama sözleşmesinin denetimi

MADDE 17 – (1) Uygulama yardımı verilmesi uygun görülen taşınmaz kültür varlıklarında yürütülen iş ve işlemleri incelemek üzere Genel Müdürlük ve/veya taşra teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü teknik elemanlarından kontrol heyeti oluşturulur. Kontrol heyeti, Koruma Bölge Kurulunca onaylı projeler doğrultusunda yardımın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetler.

(2) Yardım sözleşmesinin imzalanmasına müteakiben uygulamayı başlatmak ve hak sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; müellif mimar veya uygulama sorumlusu ile birlikte restorasyon çalışmalarının önceliklerini belirleyen bir tutanak kontrol heyetince düzenlenir.

(3) Kontrol heyeti uygulama aşamalarında yerinde incelemeler yapar.

(4) Kontrol heyeti ödeme aşamalarında yardım ödemelerine esas olmak üzere denetleme raporu düzenler. Bu rapor, yapılan işlere ilişkin metraj, ataşman ve fiyatları gösterir biçimde ödemeye ilişkin belgeler ile uygulamanın Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine uygun olarak gerçekleştiğini bildirir beyanı içerir.

(5) Yardım süreci sonunda hazırlanan denetleme raporuna uygulamanın Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine uygun olarak tamamlandığına ilişkin müellif mimar raporu ile kontrol heyetinin yardım sürecine ilişkin görüş ve kanaatlerini belirten rapor eklenir.

(6) Uygulama yardımı sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği Genel Müdürlük ve/veya taşra teşkilatınca denetlenir.

Toplu yardımların denetimi

MADDE 18 – (1) Komisyonca toplu yardım sağlanmasına karar verilen taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin hususlar yardım konusuna göre 16 ncı veya 17 nci maddeler doğrultusunda denetlenir.

(2) Toplu başvurular için imzalanan protokol kapsamında, ilgili idarenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği Genel Müdürlük ve/veya taşra teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Proje yardımı ödemeleri

MADDE 19 – (1) Projelerin ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasının ardından, onaylı projedeki yapı alanı esas alınarak proje bedeli hesaplanır. Komisyonca belirlenen bedeli geçmemek şartıyla ödemeye esas yapı alanı ve maliyet hesabını gösterir belge düzenlenir. Belgede belirtilen miktara göre hak sahibine ödeme yapılır. Yardım sözleşmesi tarihinden önce Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projelere ödeme yapılmaz.

Uygulama yardımı ödemeleri

MADDE 20 – (1) Uygulama yardımlarında, 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutanağın imzalanmasından sonra, komisyon kararında yer alması halinde ilk ödeme miktarı hak sahibine ödenir.

(2) Denetleme raporlarına göre uygulamanın, Komisyonca belirlenen yardım miktarı ile ilgilisince karşılanacak katkı miktarının toplamının karşılığı olan işin en az %50’sinin fiziki olarak gerçekleşmesi halinde karar verilen yardım miktarının %30’u oranında ara ödeme yapılabilir.

(3) Nihai ödeme, müellif mimar raporu ve Komisyonca belirlenen yardım miktarı ile ilgilisince karşılanacak katkı miktarının toplamının karşılığı olan işin tamamlandığına dair denetleme raporu doğrultusunda hak sahibine yapılır.

(4) Yardım miktarlarına esas olan ödenekler arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe iletilen denetleme raporları doğrultusunda ilgililerine ödenmek üzere İl Müdürlüğüne gönderilir. Yılı içerisinde ödemesi gerçekleşemeyen yardımların durumu Komisyonca değerlendirilir.

Sözleşmenin feshi

MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen hallerin Genel Müdürlük ve/veya taşra teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğünce tespit edilmesi durumunda sözleşmeler Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda İl Müdürlüğünce feshedilir.

a) Yardımın amacına uygun şekilde kullanılmaması,

b) Yanlış bilgi ve belge verilmesi, yanıltıcı beyanda bulunulması,

c) Yardım almaktan vazgeçilmesi,

ç) Uygulama yardımlarında makul süre içerisinde işe başlanılmaması,

d) Koruma bölge kurulu onaylı projeye aykırı uygulama yapılması.

(2) Sözleşmenin feshi hallerinde hak sahibine ödenen yardımların tamamı geri alınır.

(3) Yardım miktarının ödendiği tarihten tahsil edileceği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak yasal faiziyle birlikte bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ödenmesi gerektiği ilgiliye İl Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde alacak, genel hükümlere göre tahsil edilir.

(4) Sözleşme şartlarının yerine getirilememesi durumu mücbir sebeplere dayanıyorsa Komisyon geri ödeme yapılmamasına veya ilgiliye süre verilmesine karar verebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuata ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri, 2015 yılı yardımları için 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak 2014 yılında yapılmış olan başvurulara uygulanmaz.

(2) 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik uyarınca yardımdan faydalanmış olan taşınmaz kültür varlıkları için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) 24/6/1985 tarihli ve 18791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde Bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu Yönetmeliği kapsamında 3/3/2001 tarihinden önce kredi alanlar hakkında sözleşmelerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.